Hlavné menu

SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015 SPRÁVA o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 Prístup k informáciám

SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016

SPRÁVA 
o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej   výsledkoch  a podmienkach
Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch, Tovarnícka 1632
za školský rok 2015/2016
(Podľa vyhlášky  MŠ SR č.9/ 2006 Z.z.)
 
Predkladá:               
                                         ....................................................
                                          Ing. Lýdia Ondrejková                     
                                          riaditeľka školy              
                                                        
                                                            Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                           
                                                            Dňa :  29.09.2016
 
                                                            Prerokované v Rade školy:
                                                            Dňa:  11.10.2016
 
                                                            Vyjadrenie rady školy:                                                           
                                                            Rada školy pri Spojenej škole internátnej,
                                                            Tovarnícka 1632 v Topoľčanoch    
                                                            odporúča zriaďovateľovi Okresnému úradu Nitra
                                                           
                                                           schváliť
                                                            
                                                           Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
                                                           jej výsledkoch a podmienkach SŠI v 
                                                          Topoľčanoch  za školský rok 2015/2016
 
                                                           Bc. Zuzana Mihalovičová
 
 
                                                           .................................................................
                                                          Meno a priezvisko predsedu Rady školy
                                                          Spojenej škola internátnej,
                                                          Tovarnícka 1632,  Topoľčany
                                                       
                                                          Stanovisko zriaďovateľa: 
                                                       
                                                          Okresný úrad  Nitra
 
                                                                 schvaľuje/ neschvaľuje 
 
                                                          Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
                                                          jej výsledkoch a podmienkach školy      
                                                          SŠI, Tovarnícka 1632, Topoľčany
                                                          za školský rok 2015/2016
 
                                                                 
                                                         ................................................................
                                                                         za zriaďovateľa
 
Vypracovali: Ing. Lýdia Ondrejková, riaditeľka školy
                       Mgr. Jana Lacenová, zástupkyňa riad. školy
                       Mgr. Mária Gaálová, zástupkyňa riad. školy
                       Mária Horná, účtovníčka
                       vedúce metodických orgánov školy
                       koordinátori programov
                      
                  

Východiská a podklady:

 1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

 3. Koncepčný zámer rozvoja školy

 4. Plán práce školy na školský rok 2015/2016

 5. Vyhodnotenie plánu práce.

 6. Vyhodnocovacie správy činnosti metodických orgánov a koordinátorov programov

 7. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

 8. Vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti, krúžkov, exkurzií a vychádzok, vyhodnotenie správania, dochádzky a výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a ďalšie podklady

 9. Informácie o činnosti Rady školy pri SŠI v Topoľčanoch

 

 

a/ Základné identifikačné údaje o škole:

Názov školy, zariadenia , adresa:    

                                Spojená škola internátna ,Tovarnícka 1632, Topoľčany
                                                s organizačnými zložkami
                                      Špeciálna základná škola internátna,  Tovarnícka 1632, Topoľčany 
                                      a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany

 

Dátum založenia školy: 1.9.1966
Telefónne čísla         
riaditeľ        : 038/5321 926           
ústredňa      : 038/5320 021                                          mobil: 0910 915 133
                                                                                    škola fax: 038/ 5320 021
internát       :  038/5320 021         E-mailová adresa: ssi.topolcany@gmail.com
                                                                                      szsiapsty@stonline.sk                                
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
Zriaďovateľ : Okresný úrad Nitra
                         Štefánikova trieda 69
                         949 01 Nitra
 
Meno riaditeľa školy: Ing. Lýdia Ondrejková
 
Vzdelanie, aprobácia:   VŠZ, Brno
                                        PF UK Bratislava - PMP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Mená zástupcov riaditeľa školy : 
                                                             
Elokované pracovisko SŠI, Ul. Dr. Pantočku 250, Tovarníky:
                                                             Mgr. Jana Lacenová
 
                              Vzdelanie – aprobácia:  
                                      PF UK Bratislava, MVOS –uč.
 
SŠI,  Ul. Tovarnícka, Topoľčany:    Mgr. Mária Gaálová
 
                              Vzdelanie – aprobácia:
                                    PF Nitra, uč. všeob.vzd. predmetov, vychovávateľstvo
                                    PF UK Bratislava- PMP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
 

Údaje o rade školy :

Rada školy pri Spojenej škole internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany, bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov dňa  21.10.2013 na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy

Mgr. Daniela Haninová                         -   zástupca pedagogických zamestnancov
Mária Horná                                          -   zástupca nepedagogických zamestnancov
PaedDr.  Rozália Bezáková                   -   zástupca zriaďovateľa
PaedDr. Martina Mazáňová,Phd.          -  za zastupiteľský orgán
Ing. Marta Mladá                                   -  zástupca zriaďovateľa
PhDr.  Jarmila Pilková                           -  delegovaná  zriaďovateľom
Jarmila Ulbriková                                   - zástupca rodičov
Eva Kobidová                                         - zástupca rodičov
Renáta Bucová                                        - zástupca rodičov
Zuzana Valachová                                  - zástupca rodičov

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016

Rada školy zasadala v školskom roku 2015/206 štyrikrát a prerokovala aktuálne problémy a témy týkajúce sa prevádzky školy. Stručný prehľad činnosti RŠ:

September 2015 Prerokovanie počtu tried a počtu žiakov
                         Školský vzdelávací program, týždenná skladba ŠI a ŠKD, kritériá hodnotenia žiakov, zmena v učebných osnovách v bode 4,
                         učebné osnovy pre 2.roč PŠ prežiakov s viacnásobným postihnutím, poznámky k učebnému plánu, doplnenie 
                         profilu absolventa PŠ
                         Koncepčný zámer rpzvoja školy- vyhodnotenie
Október 2015  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015
                        Školský vzdelávací program- dodatok (Finančná gramotnosť)
                        Vyjadrenie sa k plánu práce školy                    
Február 2016 Plán práce RŠ  
                         Školský poriadok          
Apríl 2016      Výročná správa Rady školy
                        Návrh rozpočtu- prerokovanie a schválenie
                        Správa o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom  zabezpečení výchovno-  vzdelávacieho procesu
                        Správa o výsledkoch hospodárenia v roku 2015
                        Dodatok k Školskému poriadku- oprava zaradenia prestávok v položke- „Prevádzka a režim školy“

                

Údaje o poradných  orgánoch riaditeľa školy

Pedagogická rada školy.

V úvode školského roka pedagogická rada prerokovala inovácie školského vzdelávacieho programu,  prerokovala rozdelenie triednictva, tried, úväzkov učiteľov, plán dozorov, rozdelenie úloh,  novoprijatých žiakov, plány práce so slabo prospievajúcimi žiakmi, individuálne vzdelávacie  plány so žiakmi s upravenými učebnými osnovami a individuálne vzdelávacie programy.

Na ďalších zasadnutiach  prerokovala plán práce školy, zaoberala sa výchovnovzdelávacími výsledkami žiakov,  prijímala opatrenia  na   skvalitnenie činnosti a organizačné opatrenia podľa potreby,  prerokovávala aktuálne otázky pri riadení školy a výchovno-vzdelávacieho procesu, zaoberala sa aktuálnym plnením úloh a pod. Pedagogickí zamestnanci boli na zasadnutiach priebežne informovaní aj o aktuálnej legislatíve a jej zmenách.  

Metodické orgány

V školskom roku 2015/2016 pracovali  4 metodické orgány: MZ pre var. A roč.1.-4.roč, PK pre roč. 5. -9.var.A,  MZ var. B, C, PrŠ   a MZ pre školský klub detí a školský internát. 

Metodické združenie pre I. stupeň varianty A:

MZ na svojich zasadnutiach predovšetkým prerokúvalo výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov a plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a z plánu metodického združenia. V spolupráci s výchovným poradcom monitorovali správanie detí a venovali sa jeho vyhodnoteniu a možným riešeniam na zasadnutiach. Činnosť MZ bola zameraných predovšetkým na na čitateľskú gramotnosť, grafický prejav žiakov – písomné práce žiakov, ich analýza a vyhodnotenie na zasadnutiach MZ, na matematike na riešenie praktických úloh, na plnenie úloh v rámci výchovy k zdravému životnému štýlu, environmentálnej výchovu, prevencii problémového správania a pod.

Predmetová komisia pre II. stupeň var. A:

PK v   šk. roku 2015/2016  pracovala podľa plánu úloh: monitorovať a analyzovať úroveň vzdelávacích výsledkov, prijímať opatrenia na zlepšenie prospechu po každom klasifikačnom období, prerokovať návrhy na úpravu schválených učebných plánov, učebných osnov, tematických výchovno-vzdelávacích plánov a pod.), dbať na využívanie  IKT na vyučovaní, zdôrazňovať úlohu vlastenectva a regionálnej výchovy vo vyučovaní VLA, OBN.EV, cestou interného vzdelávania, prezentovať tvorivé nápady, nové formy vyučovania, organizovať  besedy, súťaže, exkurzie. V oblasti profesijného rastu pedagogických zamestnancov sledovala plnenie cieľov.

Metodické združenie pre vzdelávací variant B, C a praktickú školu:

Na zasadnutiach MZ, ktoré je zamerané na prácu so žiakmi s ťažšími stupňami MP a kombinovanými formami postihnutia, prerokovávali výchovno-vzdelávacie výsledky, správy o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých žiakov, plnenie úloh, prípravu podujatí, požiadavky na MTZ, a pod. Na zasadnutiach MZ boli v rámci interného vzdelávania pedagogických zamestnancov zaradené tri  témy: "Farba v arteterapii a artefiletike“, „Výchova k ľudským právam,“ „Práca s hyperaktívnymi žiakmi“.

Členovia metodického združenia počas roka realizovali   aktivity rozvíjajúce vedomosti, zručnosti a poznávacie schopnosti žiakov a podnecovali žiakov k prezentovaniu zručností a návykov. Medzi najvýznamnejšie aktivity patrí napr. príprava a realizácia kult. programu pre rodičov a priateľov školy na Vianoce, besiedka ku Dňu matiek, súťaž zručnosti žiakov, zapojenie sa do akcií školskej knižnice, do prezentácií žiackych prác v priestoroch školy a v Galérii mesta Topoľčany a pod..

Metodické združenie pre školský internát a školský klub detí:

MZ sa venovalo výsledkom žiakov v edukačnom procese, riešilo aktuálne problémy detí, vyhodnocovalo a sledovalo plnenie úloh, navrhovalo postupy na skvalitnenie práce. Hlavné úlohy a ciele si stanovilo do oblasti environmentálnej výchovy (vychádzky, výlety, starostlivosť o blízke okolie, praktické činnosti), zdravého životného štýlu (podpora pohybových aktivít, besedy, aktivity zamerané na racionálne stravovanie a hygienu, zábavné popoludnia), ďalej zvýšenú pozornosť venovalo ochrane detí pri používaní internetu (besedami, vysvetľovaním, metódy príkladu a pod,) rozvíjali kľúčové kompetencie detí so zameraním na čitateľské zručnosti (týždne čítania- čítanie kníh od G. Futovej- Brata musíš poslúchať, N. Ďurinová, D. Košková- Rozprávkový venček, aktivity v knižnici), rozvíjali manuálne zručnosti predovšetkým formou rôznych tvorivých dielní (Halloween, Valentínske srdiečka, Pevnosť Boyard....).

Všetky metodické orgány priebežne participovali na riadení výchovno-vzdelávacieho procesu a vo vyhodnotení svojej činnosti predložili návrhy na ďalšie skvalitňovanie práce.

Gremiálna porada.

Počas školského roku sa okrem otázok týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu zaoberala čerpaním  finančných prostriedkov školy,  úlohami pri zabezpečení prevádzky školy  ako sú práce na údržbe priestorov, finančné nároky, plánovanie nákupov a realizácia úloh,  inventarizácia majetku, a pod. Termíny zasadnutí GP určovala riaditeľka školy podľa aktuálnej potreby riešenia problémov a  úloh.

 

Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia – vykonala kontrolu hnuteľného i nehnuteľného  majetku koncom kalendárneho roka, prípadne jeho vyradenie z evidencie majetku školy.

 

Analýza výsledkov za šk. rok 2015/2016

b/ Údaje o počte žiakov:

Špeciálna základná školy:

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Var A

Var B

Var C

spolu

Počet tried

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

7

1

3

11

Počet žiakov

K 15. 09.2015

6

4

4

6

5

9

5

7

6

52

9

12

73

Počet žiakov

K 30.06.2016

8

5

4

6

6

9

5

8

6

57

7

12

76

 

Praktická škola:

trieda

I.PŠ.

II.PŠ.

III.PŠ.

Spolu

ročník

1.

1.AU

2.

2.

3.

3 triedy

Počet žiakov

K 15. 09.2015

3

1

5

3

1

13 žiakov

Počet žiakov

K 30.06.2016

3

1

5

3

1

13 žiakov

Žiak 3. ročníka úspešne ukončil praktickú školu a získal nižšie stredné odborné vzdelanie.

 

Údaje o školskom zariadení:

 

Na začiatku školského roka

Na konci školského roka

ŠZŠ

Spolu

ŠZŠ

Spolu

Školský internát - počet výchov. skupín

2

0

2

2

0

3

                  počet chovancov

13

2

15

17

3

20

ŠKD -  počet výchov. skupín

3

0

3

3

0

3

             počet žiakov

27

0

27

23

0

23

 

c/ údaje o počte zapísaných žiakov do 1.ročníka špeciálnej základnej školy:

Do 1.roč. k 15.9.2015  bolo zapísaných sedem žiakov, z toho šesť žiakov do variantu A,  jeden žiak do var. C.

 

Počet žiakov

 k 15.09.2015

Z celkového počtu zapísaných k 15.09.2015

Počet tried

Z toho dievčat

Nezaškolení

v MŠ

mali odloženú PŠD

7

2

7

 4

1

 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov  na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

 

Vo variante A získalo v školskom roku 2015/2016 primárne vzdelanie  šesť žiakov. Traja žiaci pokračujú vo vzdelávaní na OUI Nová Ves nad Žitavou v učebnom odbore obchodná prevádzka- príprava, skladovanie a predaj tovaru.

Vo variante B získal primárny stupeň vzdelania jeden žiak a pokračuje vo vzdelávaní v praktickej škole.

 

d/údaje o počte prijatých žiakov do 1. roč. Praktickej školy a údaje o počtoch

a úspešnosti uchádzačov na prijatie.

Do 1. ročníka Praktickej školy v Topoľčanoch v šk. roku 2015/2016 si podali prihlášku 4 uchádzači o štúdium, prijatí boli štyria žiaci.

 

e/ údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

Prospech , správanie, vymeškané hodiny

Špeciálna základná škola:

 Žiaci vzdelávaní podľa   var. A

Celkový prospech

1.roč

2.roč

3.roč

4.roč

5.roč

6.roč

7.roč

8.roč

9.roč

spolu

Prospeli

8

5

2

6

6

9

5

8

6

55

Neprospeli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neklasifikovaní

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Komisionálne skúšky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vzdelávaní mimo územia SR

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Z toho budú opakovať roč.

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Počet žiakov na konci šk. r.

8

5

4

6

6

9

5

8

6

57

 

 správanie

1.roč

2.roč

3.roč

4.roč

5.roč

6.roč

7.roč

8.roč

9.roč

spolu

Žiaci na konci šk. roka

8

5

2

6

6

9

5

8

6

55

2.,3.,4. stupeň

 zo správania

na konci šk. roka

 

2

 

0

 

 

0

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

0

 

3

 

 

3

 

 

14

Počet vymeškaných hodín spolu

1244

762

1127

1434

1009

1434

783

1675

2466

11934

Počet ospravedlnených  hodín

917

683

260

1279

896

1344

783

1520

2076

9758

Počet neospravedlnených hodín

327

79

867

155

113

90

0

155

390

2176

Počet vymeškaných hod. žiakov zo soc. znevyh. prostredia

322

675

0

701

448

1134

645

518

1886

6329

Počet neospravedlnených hod. žiakov zo soc. znevyh. prostredia

24

79

0

55

66

90

0

103

298

715

Žiaci vzdelávaní vo variante  B,C

Celkový prospech/                                               trieda

II.A

B var

I.B

I.C

II.C

III.C

spolu

Prospeli

1

6

5

4

3

19

Neprospeli, opakuje ročník

0

0

0

0

0

0

Neklasifikovaní

0

0

0

0

0

0

Počet žiakov

1

6

5

4

3

19

 

 

 

 

 

Správanie var.B,C

II.A

B var

I.B

I.C

II.C

III.C

spolu

Žiaci klasifikovaní zo správania v 2.polroku

2.,3.,4. stupňom

0

1

0

0

0

1

Počet žiakov na konci roka

1

6

5

4

3

19

 

 

 

 

 

 

Vymeškané hodiny B, C var

II.A

B var

I.B

I.C

II.C

III.C

spolu

Počet vymeškaných hodín spolu

162

1253

416

24

502

2357

ospravedlnených.

 

162

1150

416

24

502

2254

Neospravedlnených

 

0

103

0

0

0

103

Vymeškané hod. žiakov zo soc. znevyh. prostredia

65

706

0

0

0

771

Neospravedlnené hod. žiakov zo soc. znevyh. prostredia

0

103

0

0

0

103

Počet žiakov na konci roka

1

6

5

4

3

19

 

Praktická škola

Celkový prospech/                                               trieda PŠ

I.PŠ

II.PŠ

III.PŠ

spolu

Prospeli s vyznamenaním

4

5

2

11

Prospeli veľmi dobre

0

0

2

2

Prospeli

0

0

0

0

Neprospeli, opakuje ročník

0

0

0

0

Neklasifikovaní

0

0

0

0

Počet žiakov

4

5

4

13

 

 

 

 

 

 

Správanie v PŠ

I.PŠ

II.PŠ

III.PŠ

spolu

Žiaci klasifikovaní v 2.polroku

2.,3.,4. stupňom  zo správania

0

0

0

0

Počet žiakov

4

5

4

13

 

 

 

 

Vymeškané hodiny v PŠ

I.PŠ

II.PŠ

III.PŠ

spolu

spolu

163

96

377

636

ospravedlnených.

163

96

377

636

neospravedlnených

0

0

0

0

Vymeškané hod. žiakov zo sociálne znevyh. prostredia

0

0

0

0

Neospravedlnených hod. žiakov zo sociálne znevýhodneného  prostredia

0

0

0

0

Počet žiakov

4

5

4

13

 

 

 

 

 

 

Zníženú známku zo správania mali na konci šk. roka 14 žiaci vzdelávaní podľa variantu A:

z toho 2 stupňa  – 4 žiaci za nevhodné správanie, 7 žiakov za neospravedlnenú vymeškanú  

           školskú dochádzku.

           3 stupňa –   3 žiaci za vymeškanú  neospravedlnenú školskú dochádzku

           4 stupňa – 0 žiakov

Žiaci vo var. A vymeškali 11934  vyučovacích hodín (v predchádzajúcom školskom roku  10752 ), čo je priemerne 217  hodín na žiaka(v predchádzajúcom školskom roku 195,5 hod). Z toho neospravedlnených vymeškaných hodín bolo 2176  (v predchádzajúcom školskom roku 672 ), čo je priemerne 38 hodín na žiaka (v predchádzajúcom školskom roku 12,2  hod). Zaznamenali sme zvýšený počet neospravedlnených vymeškaných hodín.  Śkola pristúpila k sprísneniu opatrení pri vymeškávaní vyučovania. Opatrenia boli zapracované do nového školského poriadku. 

Žiaci vo variante B vymeškali  1415   vymeškaných hodín (v predchádzajúcom školskom roku bolo 2312 hod), v priemere 202   hod na žiaka (v predchádzajúcom školskom roku 165 hod hodín na žiaka). Neospravedlnených vymeškaných hodín bolo 103  (v predchádzajúcom školskom roku 31), priemerne 14  hod na žiaka (v predchádzajúcom školskom roku 2 hodiny na žiaka).  Vo variante B mala jedna žiačka zníženú známku zo správania o jeden stupeň za vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny.

Žiaci vo variante C vymeškali 942  (v predchádzajúcom školskom roku 584) vyučovacích hodín, čo je priemerne 72,5 hodín na žiaka (bolo 64 hodín na žiaka). Neospravedlnených vymeškaných hodín- 0, priemer na žiaka -0.  

Všetky vymeškané hodiny spolu vo všetkých variantoch špeciálnej základnej školy : 14 291 hod (v predchádzajúcom školskom roku 13648 hod) , priemer  na žiaka: 188 hod  (v predchádzajúcom školskom roku 175 hod)

Neospravedlnené vyučovacie hodiny 2 279   hod  (v predchádzajúcom školskom roku 703 hod), priemer na žiaka  30 neospravedlnených hodín (v predchádzajúcom školskom roku 9 neospravedlnených hodín)

Vymeškané hodiny v praktickej škole : 639 (bolo 1 701 ) hodín, priemer na žiaka 50 hodín (v predchádzajúcom školskom roku 94,5 hodín)

Neospravedlnených vyučovacích hodín – 0 hod (v predchádzajúcom šk. roku 0) priemer na žiaka 0 hod (v predchádzajúcom šk. roku 0hod)

V porovnaní s minulým školským rokom sme nezaznamenali zvýšený počet neospravedlnených vymeškaných vyučovacích hodín. Prípady zanedbávania školskej dochádzky sme riešili s UPSVaR v Topoľčanoch.

 

V školskom roku 2015/2016  bolo udelených :

 Špeciálna základná škola:

ročník

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

Var B

var C

Spolu

Pochvala TU

2

2

0

2

1

0

0

0

2

0

1

0

1

0

2

0

0

0

1

0

12

3

22

7

Pochvala  RŠ

0

2

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

1

0

1

0

0

0

9

1

16

Spolu

 

6

2

2

0

3

3

1

3

1

1

24

46

ročník

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

Var B

var C

Spolu

Pokarhanie

TU

2

2

0

3

0

0

1

2

2

0

0

0

0

1

0

2

2

1

0

1

0

0

7

12

Pokarhanie

1

1

0

1

1

1

0

3

1

5

0

2

0

0

0

3

1

5

0

2

0

0

4

23

Spolu

 

6

4

2

6

8

2

1

5

9

3

0

46

TU- triednym  učiteľom          RŠ- riaditeľom školy

Praktická škola

 

I.PŠ

II.PŠ.

III.PŠ.

spolu

Pochvala triednym učiteľom

0

5

4

9

Pochvala riaditeľom školy

4

10

4

18

Spolu

4

15

8

27

Pokarhanie triednym učiteľom

0

0

0

0

Pokarhanie riaditeľom školy

0

0

0

0

Spolu

0

0

0

0

TU- triednym  učiteľom          RŠ- riaditeľom školy

 

V školskom roku 2015/2016  bolo udelených  spolu  29 pochvál  triednym učiteľom a 17 pochvál riaditeľom školy  za  zlepšenie vyučovacích výsledkov, za  usilovnosť,  dobrý prospech, vzorné správanie, reprezentáciu triedy alebo školy a pravidelnú dochádzku do školy.

Devätnásť pokarhaní triednym učiteľom a 27 pokarhaní riaditeľom školy bolo udelených  predovšetkým za  neospravedlnené vymeškané hodiny a  za menej závažné porušovanie školského poriadku.

V celkovom vyhodnotení správania v školskom roku 2015/2016 sme neriešili závažné porušovania školského poriadku, v ojedinelých prípadoch sme riešili menej závažné porušovania školského poriadku..

Najvážnejším  problémom  bolo zanedbávanie pravidelnej školskej dochádzky niektorými žiakmi, čo sme riešili priebežne s ÚPSVaR v Topoľčanoch

 

Priemerný  prospech z jednotlivých predmetov

Var. A

Predmety

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

6.roč

7.roč

8.roč.

9.roč

Slovenský jazyk a literatúra

2,85

1,8

2,0

2,16

2,33

2,56

2,2

2,65

2,33

Vecné učenie

2,0

1,2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Vlastiveda

-

 

 

2,0

1,33

2,22

 

 

 

Občianska výchova

 

 

 

 

 

 

1,0

1,62

1,6

Dejepis

 

-

 

 

 

 

 

1,6

1,87

1,83

Geografia

 

-

 

 

 

 

 

1,6

1,87

2,0

Matematika

 

2,28

1,2

1,5

1,83

1,83

2,56

2,0

2,12

2,0

Informatická výchova

 

 

 

 

1,16

1,38

1,6

1,62

1,3

Biológia

 

 

 

 

 

 

 

1,4

2,12

2,16

Fyzika

-

 

 

 

 

 

1,6

2,12

2,33

Chémia

 

-

 

 

 

 

 

 

 

2,16

Hudobná výchova

1,28

1,0

1,5

1,2

1,0

1,25

1,4

1,12

1,16

Výtvarná výchova

1,57

1,0

1,5

1,4

1,0

1,38

1,0

1,5

1,16

Pracovné vyučovanie

1,57

1,0

1,5

1,83

1,0

1,11

1,2

1,25

1,16

Telesná výchova

 

1,28

1,0

1,5

1,66

1,0

1,0

1,2

1,0

1,0

 

Najlepšie výsledky  okrem umenovedných predmetov a telesnej výchovy dosiahli žiaci v predmete pracovné vyučovanie a informatická výchova. Najslabšie výsledky dosiahli žiaci v predmete  slovenský jazyk a literatúra.

Var. A

Na konci školského roka bolo klasifikovaných 55 žiakov. Dvaja žiaci si plnili povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom mimo územia SR, z ktorých si jeden žiak končí povinnú školskú dochádzku v šk. roku 2015/2016.
Počas školského roka pracovalo podľa UUO deväť žiakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, z toho budú šiesti žiaci pokračovať podľa UUO aj v nasledujúcom školskom roku .
Jedna žiačka bola individuálne vzdelávaná v rozsahu 2 hodiny týždenne mimo kolektívu triedy. Podľa upraveného učebného plánu pracovali v kolektíve triedy dvaja žiaci. 
Traja žiaci boli oslobodení od vyučovania predmetu telesná výchova.
Počas školského roka  päť žiakov sa prihlásilo a dvaja žiaci sa zo špeciálnej základnej školy v Topoľčanoch odhlásili. 
 

Var. B  

Žiaci var. B boli hodnotení slovne.
Počas školského roka zákonní zástupcovia odhlásili zo školy dvoch žiakov, ktorí boli vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
Jedna žiačka bola oslobodená od vzdelávania v predmete telesná výchova..
 

Var. C

Jedna žiačka bola oslobodená od vzdelávania v predmete zdravotná telesná výchova.
Žiaci var. C  boli hodnotení slovne. Všetci  pracovali  v triede podľa individuálnych vzdelávacích programov a za pomoci asistenta učiteľa.
 

Praktická škola

Profilujúce predmety v praktickej škole boli pestovateľské práce, pomocné práce v kuchyni a domáce práce a údržba domácnosti.

Jeden žiak pracoval podľa individuálneho programu pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. Päť žiakov pracovalo podľa upraveného učebného plánu štyri hodiny denne. Sedem žiakov bolo oslobodených od vzdelávania v predmete telesná výchova.

Žiaci v praktickej škole boli hodnotení slovne.

   

f/ zoznam uplatňovaných učebných plánov:

 V školskom roku 2015/2016 boli vo vzdelávaní uplatňované nasledovné učebné plány:

v  špeciálnej základnej škole:

 •  vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím    ISCED 1- primárne vzdelávanie.  CD-2008-18550/39582-1:914

 

v praktickej škole 

 • vzdelávací program pre Praktickú školu  ISCED-2C, nižšie sekundárne vzdelávanie. CD-2008-18550/39582-1:914

 • vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED 2C – v triede s individuálnym vzdelávacím programom v praktickej škole. 2012-13563/42657:2-914

 

g/údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Počet pedagogických zamestnancov :

18 učiteľov   -všetci spĺňali kvalifikačný predpoklad –špeciálna pedagogika psychopédia, z toho rozšírenie o:
1 učiteľka- logopédia, somatopédia
1 učiteľka- logopédia, tyflopédia
1 učiteľka- logopédia, surdopédia
3 učiteľky -  logopédia
1 učiteľka- kanonická misia
 
5 vychovávateliek:                                                                                                     
- jedna vychovávateľka ŠI s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa, špeciálna pedagogika
- dve  vychovávateľky ŠI stredné odborné vzdelanie, špeciálna pedagogika
- jedna vychovávateľka ŠKD- vyššie odborné vzdelanie- špeciálna pedagogika
-jedna vychovávateľka ŠKD- VŠ prvého stupňa- špeciálna pedagogika

 

6 asistentiek učiteľa do 31.12.2015, 5 asistentiek od 01.01.2016všetky spĺňali kvalifikačný predpoklad                                                                                  

Počet nepedagogických zamestnancov – 11, z toho:
                                                                3 THP zamestnanci – spĺňali kvalifikačný predpoklad
                                                                1 zdravotná sestra– spĺňala kvalifikačný predpoklad
                                                                7 prevádzkových zamestnancov

Odbornosť vyučovania :

 

Špeciálna  základná  škola  
1.-4. ročník .
Odborne odučených hodín........... 100 %                
 Neodborne odučené:     O%
5. -10. ročník .
Odborne odučených hodín............ 100 %
Neodborne odučené:     O%

 

Praktická škola:

Percento odborne odučených hodín: ...................  100 %
Neodborne odučené predmety: O%

                                                                                               

h /údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Adaptačné vzdelávanie
 • 0.
Funkčné vzdelávanie :
 • 0
Špecializačné vzdelávanie:
 • 0
Aktualizačné vzdelávanie:
 • 0
Inovačné vzdelávanie
 • 0
Kvalifikačné, získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti :
 • 0.
Prípravné atestačné
 • k druhej atestácii
 • dvaja pedagogickí zamestnanci- prebieha
I. atestácia
 • dvaja pedagogickí zamestnanci

 

Ďalšie vzdelávania:

Školenia, vzdelávania a kurzy:

 • písmo Comenia Script    - dvaja pedagogickí zamestnanci,  získali certifikát 

 • tréning zameraný na zvládanie stresu podľa §55 Z.č. 317/2009 -  všetci pedagogickí zamestnanci

 • školenie výchovných poradcov

 

i/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

V rámci okresu sme sa zapojili do 4 súťaží, v rámci kraja do 9 súťaží, v rámci SR do 12 súťaží, do 1 medzinárodnej výtvarnej súťaže.   .

Názov súťaže

Typ súťaže

Hlavný organizátor

1.

miesto

2.

miesto

3.

miesto

Čestné uznanie

 počet zapojených žiakov

V rámci okresu:

 

 

 

 

 

 

 

Mestská polícia, naša pomoc a ochrana

výtvarná

Mestská polícia Topoľčany

 

 

 

2

8

Vesmír očami detí

výtvarná

Regionálne osvetové stredisko

 

 

 

 

10

Ochranárik očami detí

výtvarná

OÚ Topoľčany

1

1

1

 

13

Mladý záchranár

vedomostná

SČK Topoľčany

1

 

 

 

6

V rámci kraja

 

 

 

 

 

 

 

Najkrajšie na svete

výtvarná

SŠ Zlaté Moravce

 

 

 

 

3

Vyrobím si z papiera

výtvarná

ŠZŠ Partizánske

 

 

 

1

12

Výtvarné talenty III.

výtvarná

Klub rodičov autistických detí

 

 

 

 

7

Cyril a Metod

výtvarná

Tríbečské osvetové stredisko

1

 

 

1

Kolektívna práca

5

Športová olympiáda pre žiakov ŠŠ Nitrianskeho kraja

športová

SŠI Levice

 

 

 

 

6

Gaňova Tarnava

Prednes poézie a prózy

OU Nová Ves nad Žitavou

1

 

 

 

2

Školská Olympiáda Levice

vedomostná

SŠI Levice

 

 

 

 

3

Čítanie nás baví

čitateľská výtvarná

SŠI Topoľčany

2

2

 

 

53

Spievaj si s nami

spevácka

SŠ Šaľa

1

1

 

 

2

V rámci SR

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac detskej tvorby

výtvarná

Nadácia SPP

 

 

 

 

21

Chutné maľovanie

(Hovorme o jedle)

Výtvarná, vedomostná

Centrum rozvoja znalostí o potravinách

 

 

 

 

10

i-Bobor

informatická

Infovek

 

 

 

6

Úspešných riešiteľov

20

Celoslovenský XIV. výtvarný salón znevýhodnených detí

výtvarná

ŠZŠ Vrbové

 

1

1

 

8

Gaňova Tarnava

Prednes poézie a prózy

SŠ Spišská Nová Ves

 

1

 

 

1

Deň ľudovej rozprávky

(Dobšinského truhlica)

výtvarná

Krajská knižnica Žilina

 

 

 

 

50

Záložka do knihy spája školy

Výtvarná, výchovná

Slovenská pedagogická knižnica

 

 

 

 

59

Zlatý kľúčik

spevácka

SŠ, Dolinského , Bratislava

 

 

 

 

2

Rómska paleta  2015

výtvarná

Podtatranské osvetové stredisko

 

 

1

2

14

Zelený svet

výtvarná

Slovenská agentúra životného prostredia

 

 

 

 

6

Medzinárodný deň školských knižníc

Výchovno-vzdelávacia

Slovenská pedagogická knižnica

 

 

 

45.

miesto

82

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

výtvarná

Matica slovenská Martin

 

 

 

 

1

Medzinárodné

 

 

 

 

 

 

 

Bohúňova paleta

výtvarná

Mestský dom kultúry v Bielsko-Bialej pod záštitou MŠVVaŠ SR

 

 

 

 

9

Spolu:

 

 

7

6

3

12

413

 

.

Údaje o niektorých aktivitách organizovaných školou a aktivitách do ktorých sa škola zapojila:

Podľa aktuálnej ponuky inštitúcií a možností školy sa uskutočnili akcie, ktoré boli zamerané na profesionálnu orientáciu, rozvoj estetického cítenia žiakov, environmentálnu výchovu, pohybové a športové aktivity, rozvoj čitateľských a komunikačných zručností a pod

Mesiac

Názov aktivity organizovanej školou

Názov aktivity do ktorej sa škola zapojila

Miesto

akcie

IX.

 

Koncert INTEGRACIA

Slovnaft Aréna Bratislava

 

Prevencia šikanovania- beseda

 

SŠI, Tovarnícka

 

Týždeň zdravia: „Nezabudni na svoje zdravie“ blokové vyučovanie.

 

SŠI, Topoľčany,

 

 

„Čože nám to narástlo v záhrade?“ Výstava ovocia a zeleniny.

 

Školský internát pri SŠI v Topoľčanoch

X.

Medzinárodný deň čokolády. Maškrtenie spojené so vzdelávaním

 

Školský internát pri SŠI v Topoľčanoch

 

Týždeň zdravia: „Hovorme o jedle“.

 

SŠI, Topoľčany

SOŠ potravinárske, Topoľčany

 

 

Beh parkom. (Kampaň Červené stužky.)

SŠI, Tovarnícka-Tovarnícky park

 

 

Pohľadnica. (Kampaň Červené stužky.)

SŠI Topoľčany

 

Deň ochrany zvierat. Zber gaštanov. Vedomostný test o zvieratkách.

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

 

Jeseň. Tvorivá dielňa

 

SŠI, Topoľčany

 

Správaj sa bezpečne. Prednáška, PL

 

SŠI, Topoľčany

 

Medzinárodný deň školských knižníc- zábavné i poučné aktivity

 

Školská knižnica SŠI Topoľčany

 

Ľudovít Štúr. Prednáška

 

SŠI, Topoľčany

 

Svetový deň úsmevu. „Veselý smajlík“. Zábavné popoludnie.

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

 

„Haloween party“.Výroba masiek. Zábavné popoludnie s aktivitami

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

XI.

Netiketa. Riadený rozhovor s deťmi.

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

 

Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus. Beseda s vých. poradkyňou.

 

SŠI, Topoľčany

 

Úcta k starším. Stretnutie s bývalými zamestnancami školy. Kultúrny program.

 

SŠI, Topoľčany

 

Medzinárodný deň bez fajčenia, riadené rozhovory

 

SŠI Topoľčany

 

Riziká práce v zahraničí, neľudské zaobchádzanie, otrocká práca. Beseda s psychologičkou.

 

SŠI,  Topoľčany

 

 

Kampaň Červené stužky –živá stužka

SŠI,  Topoľčany

 

Vyhlásenie súťaže „Čítanie nás baví“ pre zdravotne znevýhodnených žiakov špeciálnych a základných škôl

 

Školská knižnica pri SŠI v Topoľčanoch

XII.

Mikulášska besiedka

 

SŠI Topoľčany

 

 

OU Nová Ves nad Žitavou. Prezentácia učebných odborov.

SŠI Topoľčany

 

Profesionálna orientácia- učebné odbory v OU Hlohovec - exkurzia

 

OU Hlohovec

 

Tvorivé dielne- Zima

 

SŠI Topoľčany

 

„Póla radí deťom“. Ochrana a bezpečnosť. Beseda s príslušníkom Polície.

 

SŠI,  Topoľčany

 

 

Výchovný koncert agentúra Čekovský- „Hudba, na ktorú sa nezabúda“

SŠI, Topoľčany

 

 

Prehliadka tvorivosti žiakov špeciálnych škôl

ŠZŠI Nitra, Čermáň

 

Informačná výchova

 

Školská knižnica  SŠI Topoľčany

 

Veľký Vianočný program

 

Jedáleň SŠI Topoľčany

 

„Deň komplimentov“. Scénické hry, hranie rolí

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

II.

Liga proti rakovine. Prezentácia pre II. stupeň.

 

SŠI, Topoľčany

 

 

Výstava svetových biblií

ObÚ Krušovce

 

Súťaž v speve. Školské kolo.

 

SŠI, Topoľčany

 

Výstava prác žiakov v Galérii mesta Topoľčany

 

Galéria Topoľčany

 

Deň zaľúbených. Valentínska pošta

 

Školský internát pri SŠI v Topoľčanoch

 

Hygiena tela- Prečo si máme umývať ruky. Beseda so zdravotnou sestrou.

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

III.

 

Divadlo Clipperton: „Polepetko“

Jedáleň SŠI Topoľčany

 

Týždeň hlasného čítania (ŠI-Gabriela Futová – Brata musíš poslúchať, ŠKD – Nataša Ďurinová, Dagmar Košková – Rozprávkový venček)

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

 

Na ceste bezpečne. Dopravná výchova pre I. stupeň.

 

SŠI, Topoľčany

 

Deň vody. Prezentácia koordinátora environmentálnej výchovy.

 

SŠI, Topoľčany

 

 

Dobšinského truhlica

Školská knižnica SŠI Topoľčany

IV.

Týždeň zdravia. Správne návyky- bezpečnosť potravín. Blokové vyučovanie.

 

SŠI, Topoľčany

 

Súťaž zručnosti žiakov „Malý majster, malá majsterka“

 

SŠI Topoľčany

 

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy spojené s vystúpením žiakov súkromného konzervatória D. Kardoša.

 

SŠI Topoľčany

 

 

Divadlo Portál: „O pyšnej princeznej“

Jedáleň SŠI Topoľčany

 

Voňavý perníček. Pečenie perníkov

 

Školský internát pri SŠI v Topoľčanoch

 

 

Sokoliari

Nám. Ľ. Štúra v Topoľčanoch

 

„O rozprávkach“. Zážitkové učenie v školskej knižnici.

 

Školská knižnica  SŠI Topoľčany

 

Týždeň zdravia- zdravé nápoje. Aktivity.

 

SŠI, Topoľčany

 

Pevnosť Boyard- súťaže

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

V.

Školské kolo vedomostnej olympiády z matematiky, slovenského jazyka a prírodopisu

 

SŠI, Topoľčany

 

Medzitriedny futbalový zápas a zápas vo vybíjanej

 

SŠI, Topoľčany

 

Prednáška Slovenského červeného kríža- prvá pomoc

 

SŠI, Topoľčany

 

 

Divadelné predstavenie študentov Súkromnej pedagogickej školy v Topoľčanoch

SŠI, Topoľčany

 

Deň Slnka. Kresba na asfalt

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

 

Besiedka ku Dňu matiek

 

SŠI, Topoľčany, elokované pracovisko Tovarníky

 

Medzinárodný deň mlieka. Súťaže, aktivity, ochutnávky...

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

VI.

Deň detí. Zábavné súťažné dopoludnie

 

SŠI Topoľčany

 

 

Mladý záchranár- súťaž SČK

SČK- Margarétka, Topoľčany

 

Olympijský festival Slovenska. Celoročné aktivity

Vystúpenie mažoretiek  ZŠ, Škultétyho, Topoľčany

SŠI, Topoľčany

 

Priateľský futbalový zápas: ŠZŠ Bánovce nad Bebravou- ŠZŠ Topoľčany

 

ŠZŠ Bánovce nad Bebravou

 

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže pre žiakov špeciálnych škôl nitrianskeho kraja „Čítanie nás baví“

 

Školská knižnica-

SŠI, Tovarnícka 1632, Topoľčany

 

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu triedu

 

SŠI, Topoľčany

 

Vyhodnotenie súťaže v zbere starého papiera

 

SŠI, Topoľčany

 

Piknik v tráve. Koncoročné prekvapenie.

 

Školský internát a ŠKD pri SŠI v Topoľčanoch

 

Vydanie školského časopisu

 

SŠI, Topoľčany

 

V uplynulom školskom roku už tradične výborne pracovala školská knižnica, ktorá zrealizovala viacero  zaujímavých akcií. Najvýznamnejšou aktivitou školskej knižnici bola príprava a realizácia čitateľskej súťaže pre mentálne postihnutých žiakov škôl Nitrianskeho kraja: „Čítanie nás baví“.
K prezentácii školy prispieva realizácia výstavy žiackych prác v Galérii v Topoľčanoch.  
Svojou bohatou a zaujímavou činnosťou k prezentácii školy podstatne prispeli aj školské zariadenia- školský internát a školský klub detí.
 

j/ údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 • Zapojili sme sa do Národného projektu „Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)“. Účastníci vzdelávania si posilnili kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí , posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.
  Na vytvorený projekt boli napojené interaktívne digitálne pomôcky (ďalej IDP), ktorých úlohou je podporiť využívanie aktivizujúcich metód vo výchove v rámci edukačných procesov. IDP sú nosnou súčasťou Edukačného balíčka, ktorý dostal každý prihlásený pedagogický zamestnanec  na vzdelávanie v aktivite 1.2
  V projekte boli zapojené tri pedagogické zamestnankyne školského internátu, ktoré v auguste 2015 záverečnou skúškou ukončili I. etapu. Projekt pokračoval v školskom roku 2015/2016, kedy prebiehala evaluácia projektu v aktivite 1.2 .

 • Malý rozvojový projekt „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“

Projekt je zameraný na modernizáciu materiálno-technického vybavenia školy. Hlavným cieľom projektu je s pomocou  moderných informačných technológií dosiahnuť vyššiu efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu mentálne postihnutých žiakov.

Zámerom tohto projektu je predovšetkým

 • zmodernizovať a zefektívniť proces vyučovania a podporiť využívanie informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT) vo vyučovacom procese mentálne postihnutých žiakov, implementovať moderné metódy a prostriedky vzdelávania do vyučovacích predmetov,

 • naďalej rozvíjať IKT kompetencie mentálne postihnutých žiakov tak, aby boli porovnateľné s intaktnou populáciou a aj týmto napomáhať ich začleneniu do spoločnosti,

 • efektívne prepojiť využívanie novonadobudnutého technického vybavenie s IKT, ktoré  škola využívala aj v predchádzajúcom období,

aplikovať do praxe už nadobudnuté zručnosti pedagógov pri práci s digitálnym obsahom vzdelávania a naďalej ich rozvíjať.
Z prostriedkom MŠVVaŠ SR sme získali 2 954,-,-€ a z vlastných zdrojov sme 690,- € použili na nákup výpočtovej techniky na zabezpečenie aktivít projektu.
Aktivity projektu budeme realizovať v školskom roku 2016/2017.

 

k/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

V tomto školskom roku  sa konala v dňoch 29.02.2016 až 04.03.2016 komplexná inšpekcia  ktorej predmetom bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v praktickej škole.

Závery komplexnej inšpekcie:

Školský vzdelávací program svojim obsahom bol v súlade so školským zákonom, výpovednú hodnotu znižovala neúplnosť rozpracovania niektorých častí. K pozitívnym stránkam riadenia patrila celková klíma a kultúra školy, zapájanie žiakov do aktivít spoločenského, kultúrneho, športového a tvorivého charakteru, výtvarných súťaží, premyslene plánovaná kontrolná činnosť. Ponuka profilujúcich predmetov zohľadňujúca špecifiká a osobitosti zdravotného postihnutia žiakov a vychádzajúca s podmienok školy bola obrazom fungujúceho systému riadenia i edukácie. V oblasti pedagogického riadenia bolo pozitívom podporovanie vzdelávania a odborného rastu pedagógov, realizácia výkonu štátnej správy v prvom stupni. Prínosom bolo spracovanie súboru interných dokumentov školy, v prípade niektorých s nižšou reálnosťou ich využitia a uplatňovania v procese výchovy a vzdelávania. Zlepšenie si vyžaduje dôkladnejšie rozpracovanie vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov na podmienky školy, stanovenie cieľov vo vzťahu k zameraniu a zadefinovanému profilu absolventa, určenie rozsahu hodín podľa tematických celkov v učebných osnovách, vymedzenie obsahu predmetu pomocné práce v kuchyni podľa ročníkov, dôslednejšie zameranie kontrolnej činnosti na vedenie pedagogickej dokumentácie.

K silným stránkam podmienok výchovy a vzdelávania patrilo vybavenie školy interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, notebookami a tabletmi s využitím počas vyučovacích hodín. Pozitívom bolo zabezpečenie bezbabariérového prostredia pre telesne handicapovaných žiakov na elokovanom pracovisku a výchovno-vzdelávacieho procesu pedagógmi so záujmom o profesijný rozvoj. Realizácia preventívnych aktivít na predchádzanie vplyvu patologického prostredia a výskytu sociálno-patologických javov, vecne a dômyselne spracovaný školský poriadok, promptnosť riešenia negatívnych prejavov v správaní sa žiakov prispeli k vytváraniu podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Nevýhodou bola absencia telocvične, priestorové podmienky školy, v dôsledku ktorých boli triedy umiestnené na dvoch pracoviskách od seba vzdialených 1,5 km, čo sťažovalo komunikáciu a premiestňovanie sa pedagógov s úväzkami aj v triedach v hlavnej budove.

Výchovno-vzdelávací proces sa vyznačoval korektnosťou vzťahov, rešpektovaním osobnosti a individuality každého žiaka. Rozvíjanie manuálnych zručností žiakov, základných vedomostí, matematickej gramotnosti, vnímania, priestorovej predstavivosti, fixácia sebaobslužných činností s podporou socializácie podľa individuálnych možností žiakov patrili k silným stránkam vo všetkých okruhoch vzdelávania.

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov:

-§ 9 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neurčenie rozsahu hodín vyučovacích predmetov podľa tematických celkov v učebných osnovách, identické učebné osnovy predmetu pomocné práce v kuchyni pre 3 ročníky.)

 

l/údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 Na dobrej úrovni je vybavenosť školy počítačovou technikou. Na oboch pracoviskách máme po dve počítačové učebne. V priemere máme jeden počítač na 5 žiakov. V dvoch triedach pre telesne ťažko postihnutých žiakov sú počítače vybavené špeciálnou klávesnicou a pripojením na internet. Dve učebne sú vybavené dataprojektormi. Takmer všetky triedy ŠZŠI vo var A (s výnimkou  jednej triedy) a všetky triedy praktickej školy sú vybavené interaktívnou tabuľou alebo dataprojektorom s premietacou popisovateľnou plochou..  Jedna interaktívna tabuľa je pre potreby popoludňajšej činnosti detí umiestnená v ŠKD.  Žiaci niektorých tried vo vzdelávacom procese pracujú s  20 tabletmi s prepojením na IT . Pri výuke ťažšie alebo kombinovane postihnutých žiakov využívame iPady.

V školskej knižnice je k dispozícii pre klientov okrem veľkej databázy kníh aj počítač s prístupom na internet a kopírovací stroj.
Osvojovanie si praktických zručností a návykov sa realizuje v školských dielňach, v školských kuchynkách a na školskom pozemku. Pre vyučovanie pestovateľských prác slúžia skleníky na elokovanom pracovisku v Tovarníkoch.
V predchádzajúcich  rokoch sme zabezpečili pre ťažko mentálne a telesne postihnutých žiakov dostatok polohovacích zariadení a špeciálnych vozíkov. 
Pre prekonanie bariér v budove školy na Tovarníckej ulici sme v spolupráci s UPSVaR v Topoľčanoch zabezpečili schodolez pre imobilných žiakov.
Tri triedy pre ťažko postihnutých žiakov na Ulici Tovarnícka (dve triedy ŠZŠI a jedna trieda Praktickej školy) a jedna trieda v elokovanom pracovisku v Tovarníkoch (trieda praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím) sú vybavené relaxačným kútom.
Väčšina tried školy a triedy a izby školského internátu a školského klubu detí sú vybavené novým školským nábytkom.

 

m/údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy a to:

   1.o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov:

 

 

01.09.2015-31.12.2015

01.01.2016-31.08.2016

spolu

Mzdy

Normatív

130 654

264 360

395 014

Nenormatív

12 578

21 748

34 326

Odvody

do poisťovní

Normatív

45 664

92 395

138 059

Nenormatív

4 396

7 601

11 997

Tovary a služby

Normatív

41 380

61 478

102 858

Nenormatív

883

1817

2 700

Bežné transfery

Normatív

1 097

6 897

7 994

Nenormatív

525

808

1 333

Odchodné

 

0  

2 026 €

2026

Dopravné

 

525

808

1333

 

Pre potreby skvalitnenia a zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu sme v školskom roku zakúpili
- vybavenie pomôckami a materiálom do odborných učební- školskej kuchynky, kabinetu TEV, skladu záhradného náradia a školských dielní,
- rôzne učebné a didaktické pomôcky (nástenné didaktické materiály, didaktické hry, nástenky, skladačky, magnetické tabule, mozaiky, puzzle, drevené didaktické pomôcky, didaktické karty a rôzny obrazový materiál a iné),
-spoločenské hry do ŠKD a školského internátu,
-IKT pomôcky- 3 iPady  a 2 interaktívne tabule s príslušenstvom,
- skrine do izieb školského internátu,
- školský nábytok do ŠKD a do školských tried (školské lavice, skrine),
- kreslá do klubovne,
- lavičky na chodby,
- fotoaparát,
- výučbové CD- Začínam  sa učiť,  CD- Logopedárium-  diagnostika, odporúčania a cvičenia na rozvoj reči aj s online prístupom ,
- prístup k online didaktickým materiálom na www.zborovna.sk,
- licenčné práva na používanie portálu  ALF  na dva roky,
a iný materiál a pomôcky.
Pre potreby prevádzky školy bol zakúpený vysávač, kosačka, nábytok do kancelárie zástupkyne riaditeľky, rôzny drobný materiál a náradie, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov a iné.

 

Kapitálové výdavky:

0

  2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo  inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov                                           -        7 588,79 €
Nedoplatky  od rodičov detí v NÚV                                                                        -    4 424,03 €
Nedoplatky  príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov                       -      1 201,55 €

 

  3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

 

 

01.09.2015-31.12.2015

01.01.2016-

31.08.2016

spolu

mzdy

nenormatív

440 €

703 €

1 140 €

Odvody

do poisťovní

nenormatív

154 €

246 €

400 €

Tovary a služby

nenormatív

883€

1 812 €

2 700 €

 

V škole pracovalo päť záujmových krúžkov: krúžok fotografický, počítačový, výtvarný a dva športové krúžky. Krúžky navštevovalo 42 žiakov.

 4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít :

Vecné vecné dary sme získali na zabezpečenie aktivít žiakov od právnických osôb alebo fyzických osôb

Ing. Závody- zabezpečil autobus na koncert „Integrácia 2016“, firma Crystacall- Mikulášske balíčky pre žiakov školy a zabezpečenie cien na súťaž pre žiakov s mentálnym postihnutím škôl Nitrianskeho kraja „Čítanie nás baví“, firma Artemis- mikulášske balíčky pre deti v školskom internáte, Potraviny Schlick- nákup potravín pre aktivity školského internátu,

Lesy SR - lesná správa Duchonka dodávka vianočných stromčekov, Ľuboš Bahna LR – PEK Nemečky- sladkosti a koláče pre deti v školskom internáte a školskom klube detí.

 

5.iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Z prostriedkov MŠVVaŠ SR v malom rozvojovom projekte „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“ sme získali 2 954,- €.

 

n/ cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Cieľom školy je vytvárať také podmienky, aby každý žiak vzhľadom k svojmu mentálnemu postihnutiu získal čo najvyšší štandard zručností a spôsobilostí a aby každý žiak pri použití špeciálnych metód a prostriedkov výučby bol vo výchovno - vzdelávacom procese úspešný a čo najlepšie pripravený pre život.

     Konkrétne ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja sa podarilo splniť, niektoré plníme priebežne a niektoré musíme splniť v ďalšom období.

V oblasti výchovy a vzdelávania sme rozvíjali osobnosť žiaka, aby získal čo najviac rozvinuté kľúčové kompetencie: komunikačné  schopnosti, personálne a interpersonálne schopnosti, schopnosti  riešiť problémy, pracovať s  informačnými technológiami.

 • Naďalej sme využívali školskú knižnicu ako centrum rozvoja čitateľských a komunikačných zručností, organizovali sme množstvo výchovno-vzdelávacích aktivít, knižnica sa stala prirodzenou súčasťou VV procesu. Významným prínosom  školskej knižnice pre kvalitu vzdelávania žiakov v oblasti čitateľských zručností a kľúčových kompetencií je každoročná príprava čitateľskej súťaže pre žiakov s mentálnym postihnutím- Miško Knižko.

 • Zvýšenú pozornosť sme venovali využívaniu informačných technológií a rozvoju IKT kompetencií žiakov. Úspešne sme implementovali tablety do výchovno-vzdelávacieho procesu, a to aj v práci s ťažšie postihnutými žiakmi. Pre potreby žiakov vo variante B a C a kombinovane postihnutých žiakov využívame iPady a tablety , pre ťažko až hlboko mentálne postihnutých využívame množstvo edukačných aplikácií. Vo variante A sme zriadili tabletovú učebňu vybavenú dvadsiatimi tabletmi značky Samsung a zakúpili sme program ALF, ktorý sa nám vysoko osvedčil vo všetkých fázach vyučovacieho procesu. Využívanie počítačových učební a interaktívnych tabúľ sa stalo prirodzenou súčasťou výuky. Úroveň IKT zručností žiakov je na veľmi dobrej úrovni.

 • Uplatňovali sme netradičné a moderné metódy vzdelávania (napr.dramatizácia, aktívne písanie do školského časopisu, prezentačné aktivity, didaktické hry,.....) a budeme im venovať pozornosť aj v nasledujúcom období.

 • Overili sme si možnosti zakomponovania tlačeného písma predovšetkým do vzdelávania ťažšie postihnutých žiakov- tri učiteľky absolvovali vzdelávanie zamerané na písmo  Comenia Script a získali potrebný certifikát.  Zakúpili sme potrebné metodické materiály.

 • Poskytovali sme deťom okrem priamej vzdelávacej činnosti aj ďalšie formy výchovy a vzdelávania, v ktorých mohli rozvíjať svoje schopnosti a záujmy. Záujmové činnosti, do ktorých sa žiaci mohli zapojiť podľa svojho záujmu a schopností, boli zamerané na umelecké, športové, praktické zručností a to v školskej a mimoškolskej činnosti. Žiaci mali možnosť pracovať v záujmových krúžkoch alebo sa zapájať do aktivít školského klubu detí a školského internátu.

 • Výchovnou prácou, ponukou a realizáciou preventívnych činností sme zabezpečovali, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu, venovali sme pozornosť realizácii plánov koordinátorov prevencií a výchovného poradcu. Dôraz sme kládli na prepojenie aktivít s praxou a vlastnou skúsenosťou žiakov. Zapojili sme sa napr. do súťaže Mladý zdravotník a pod.

 • Posilňovali sme úctu k rodičom, rodine a spoločnosti, k hodnotám. Organizovali sme vychádzky do historického centra mesta, zamerali sa na významné udalosti, ktorá súvisia s naším mestom a Slovenskom vôbec, organizovali sme návštevy múzeí, výstav, pripravovali sme školské slávnosti a súťaže. Do aktivít sme zakomponovali aj úlohy rozpracované v koncepcii výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

 • Pripravovali sme žiakov na zodpovedný a samostatný život v spoločnosti, viedli sme ich   k asertívnemu správaniu, vychovávali ich k zodpovednosti, k poznaniu vlastných práv a povinností. Výchovnou a vzdelávacou činnosťou sme sa snažili eliminovať akékoľvek prejavy šikanovania, prejavy rasizmu, diskriminácie, neznášanlivosti, xenofóbie. Do plnenia konkrétnych úloh sme zapojili výchovnú poradkyňu, koordinátora prevencií, psychológa z CPPPaP, spolupracovali sme s ÚPSVaR,  s Políciou, s Mestským úradom a inými inštitúciami.

 • Venovali sme pozornosť výchove zameranej na  zdravý životný štýl a na posilňovanie úcty k prírodnému prostrediu. Dbali sme, aby si žiaci osvojovali zásady racionálneho stravovanie, aby mali v maximálnej miere osvojené hygienické a spoločenské návyky a požiadavky, a aby žiaci športovali v dostatočnej miere a  zapájali sa do športových aktivít a súťaží. Realizovali sme rôzne podporné aktivity: Deň zdravia,  Deň Zeme, Deň športu, a pod.

 • Pokúšali sme sa naďalej rozvíjať pozitívny image školy na verejnosti. Podporovali sme vystúpenia žiakov na verejnosti, spolupracovali sme s rôznymi inštitúciami a organizáciami ako napríklad so Súkromnou strednou odbornou školou pedagogickou, so Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša, s  mestskou Galériou, s Tríbečskou knižnicou, s inými základnými školami a iné.

                                                                                             

V oblasti personálneho obsadenia sme

 • dosiahli 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere.

 • Vytvárali sme podmienky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a  podporovali sme ich odborný rast. Všetci učitelia pracovali na sebavzdelávaní a absolvovali vzdelávania podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania.

 

V oblasti materiálneho a technického zabezpečenia školy

 • Neustále zlepšujeme vybavenosť školy informačno-komunikačnými technológiami: disponujeme.  Takmer všetky triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou, v triedach pre žiakov s viacnásobným postihnutím a s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím efektívne využívajú učitelia a žiaci iPady.

 • Našou slabou stránkou sú nevyhovujúce priestory na Ul. Tovarnícka v Topoľčanoch, ktoré máme prenajaté a sú v zlom technickom stave. Podarilo sa nám zakúpiť do viacerých priestorov nový školský  nábytok a nábytok do školského internátu a ŠKD.

 • V elokovanom pracovisku v Tovarníkoch sú priestory čisté, udržiavané, po čiastočnej rekonštrukcii

 • Priebežne skvalitňujeme interiér aj exteriér školy podľa svojich finančných možností.

 • Nepodarilo sa doriešiť prevod vlastníctva resp. predaj budovy školy v Hajnej Novej Vsi, ktoré máme v správe.

.

o/oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a  treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov  opatrení

Silné stránky :

 • spokojnosť  rodičov  detí  s výchovno-vzdelávacou činnosťou   žiakov  a pobytom v internáte,

 • individuálny prístup k žiakom, rešpektovanie individuálnych schopností   a možností žiakov,

 • tvorba učebných pomôcok a materiálov učiteľmi pre konkrétnych žiakov a za konkrétnych    

podmienok, kreativita a nadšenie pedagogických zamestnancov

 • zapájanie sa do súťaží, organizovanie rôznych aktivít pre žiakov a so žiakmi

 • pravidelné využívanie počítačovej učebne, tabletov  a interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese, dobré kompetencie  učiteľov pri práci s IKT

 • aktívna účasť rodičov telesne postihnutých detí na  rôznych podujatiach školy

 • vzdelávanie pedagogických zamestnancov, záujem o vzdelávanie a ochota sa vzdelávať

 • dosiahnutie 100% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, väčšina učiteľov s 2. atestáciou

 • bohatá činnosť školského internátu, záujem žiakov a rodičov o pobyt v internáte, pozitívne hodnotenie internátu zákazníkmi.

 

Slabé stránky :

 • nevyhovujúce priestorové a materiálne vybavenie školy, nevhodný nábytok, chýba telocvičňa, nerešpektovanie priestorových a materiálnych požiadaviek pri výchove a vzdelávaní postihnutých žiakov

 • opotrebovanie exteriéru a interiéru školy

 • zastarané vybavenie počítačových učební málo výkonnými počítačmi

 • bezbariérové prístupy iba v časti školského areálu (bezbariérový prístup iba v elokovanom pracovisku  v Tovarníkoch, na Ul. Tovarnícka schodolez)

 • komunikačné a materiálne problémy spôsobené umiestnením školy v dvoch od seba vzdialených budovách

 • komplikovanejšia organizácia spoločných podujatí oboch pracovísk ( organizácia všetkých podujatí  vyžaduje dokonalú časovú, priestorovú, personálnu koordináciu )

 

Príležitosti

 • vyvíjané aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (sponzorské príspevky, granty, projekty... )

 • práca na  školskom vzdelávacom programe, zavádzanie inovácií do školského programu

 • spolupráca so školami rovnakého typu, rozšírenie a skvalitnenie činnosti mimo vyučovania

 • spolupráca rodičov pri organizovaní akcií školy, využitie spolupráce rodičov

 • spolupráca s inými organizáciami podieľajúcimi sa na výchove

 • výmena pedagogických skúseností, realizácia benchmarkingu

 

Riziká

 • neriešenie priestorových a materiálnych podmienok školy, nevyhovujúce priestory

 • prevažná väčšina financií vyčerpaná na úhradu nájmu a energií, nedostatok financií na bežnú prevádzku a údržbu školy

 • nerešpektovanie hygienických požiadaviek poskytovateľom energií- nedostatočné vykurovanie v zimných mesiacoch, nezáujem vlastníka o údržbu a opravy prenajatých priestorov

 • nutné presuny žiakov z Ul. Dr. Pantočku do výdajnej školskej jedálne, do ŠI a ŠKD  na Ul. Tovarnícku

 • možná rezignácia až syndróm vyhorenia učiteľov, prepracovanosť pedagogických zamestnancov z dôvodu vysokej administratívnej záťaže

 • narastanie záškoláctva žiakov

 

Návrhy na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu  (úlohy k novému šk. roku):

 • dôslednejšie využívať kompenzačné pomôcky pri práci s viacnásobne postihnutými žiakmi, sledovať v rámci kontrolnej a hospitačnej činnosti

 • využívať a  stále viac implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu inovačné metódy a formy práce

 • venovať pozornosť oblasti digitalizácie obsahu vzdelávania, usilovať sa o efektívne využívanie interaktívnych tabúľ, tabletov a iPadov vo výchovno-vzdelávacom procese.

 • zo strany vedenia školy podporovať získanie poznatkov a zručností pedagogických zamestnancov pre špecifické terapie

 • zriadiť samostatný metodický orgán pre praktickú školu

 • organizovať i naďalej tvorivé dielne v škole i vo výchove 

 • zapájať rodičov do diania v škole

 

p/ výsledky úspešnosti školy pri príprave  na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:

Vzdelávanie v špeciálnej základnej škole ukončilo v 9. ročníku var A šesť žiakov, vo  var B ukončil vzdelávanie jeden žiak.
Traja žiaci z variantu A pokračujú vo vzdelávaní v Odbornom učilišti, traja žiaci vo vzdelávaní nepokračujú.
Žiak z variantu B pokračuje vo vzdelávaní v praktickej škole.

 

  r/ psycho -hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

     Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania boli prispôsobené druhu a stupňu postihnutia žiaka.  Výchovno-vzdelávacia činnosť v  škole bola organizovaná tak, aby sa utvárali podmienky na zdravý vývoj žiakov s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a stupeň mentálneho postihnutia. Pri výchove a vzdelávaní sme dôsledne  uplatňovali individuálny prístup orientovaný na mentálne postihnutého žiaka.  Žiaci, ktorí nezvládali učivo pracovali podľa individuálnych plánov s úpravou učebných osnov a žiaci ťažko mentálne postihnutí pracovali podľa individuálnych vzdelávacích programov. Žiaci, ktorým ich zdravotný stav neumožňoval pravidelnú účasť na vzdelávaní boli na základe odporúčania lekára   vzdelávaní v primeranom rozsahu podľa upraveného učebného plánu.

Triedy pre ťažko mentálne postihnutých a pre žiakov s telesným postihnutím boli vybavené relaxačným kútikom alebo relaxačnou miestnosťou. Väčšina tried na elokovanom pracovisku v Tovarníkoch má bezbariérový prístup a sú vybavené moderným hygienickým zariadením pre telesne postihnutých žiakov.

 

s/ voľno časové aktivity školy

Zamestnanci školy organizovali pre žiakov okrem rôznych súťaží mnohé podujatia v areáli školy alebo v spolupráci s rôznymi inštitúciami..

Poznávacie aktivity počas roka boli zamerané na zoznámenie sa s pozoruhodnosťami regiónu a okolia školy. Žiaci sa učili orientovať v zariadeniach a inštitúciách potrebných pre bežný život , poznávali blízke i vzdialenejšie okolie školy a učili sa pohybovať v prírodnom prostredí a chrániť prírodu.

V oblasti kultúrno –spoločenských aktivít- pedagógovia a žiaci pripravili vystúpenia pre bývalých zamestnancov školy, vianočný a mikulášsky program pre rodičov a pozvaných hostí, program ku Dňu matiek,  počas školského roka si  pozreli  divadelné predstavenia , súťažili v recitácii, v speve, organizovali sa vnútroškolské  zápasy a športové súťaže a iné.

Vychovávatelia školského internátu a školského klubu pripravili pre žiakov vychádzky a výlety spojené s poznávaním prírody a kultúrnych pamiatok so zameraním na environmentálnu a regionálnu výchovu, ,  tvorivé dielne zamerané na zdravú výživu a prosociálnu výchovu,  rôzne aktivity, súťaže, kvízy, besedy a pod.

V škole pracovalo päť záujmových krúžkov (vzdelávacie poukazy): krúžok fotografický, počítačový, prírodovedný, tvorivo-dramatický a zdravotnícky krúžok. Krúžky navštevovalo 51 žiakov.

              

t/ spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom

Spolupráca školy je na dobrej úrovni predovšetkým s rodičmi ťažko postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným postihnutím. Spolupracujú s učiteľom pri výletoch, vychádzkach, návštevách divadelných predstavení  a pomáhajú pri nácviku a zabezpečení divadelných vystúpení žiakov.

Naopak, viacerí rodičia, predovšetkým zo sociálne málo podnetného prostredia, sa nezaujímajú o svoje dieťa a ani o dianie v škole.
Škola poskytuje starostlivosť o deti v popoludňajších hodinách v rámci činnosti školského klubu detí.
Pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a profesionálnej orientácii svojho dieťaťa môžu rodičia využiť služby  výchovného poradcu.
Pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti žiakov spolupracuje s rodičmi zdravotná sestra.

 

u/vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi, a ďalšími osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

Škola spolupracovala s Tribečským Múzeom, Tríbečskou knižnicou v Topoľčanoch, Úradom práce SVaR,  Detským domovom v Topoľčanoch,  CPPPaP, SCŠPPP, Spojenou školou v Topoľčanoch., ZŠ Škultétyho TO,   Červeným krížom, Políciou, Súkromnou strednou pedagogickou školou v Topoľčanoch, Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, Strednou odbornou školou potravinárskou v Topoľčanoch,  pediatrami, psychológmi, psychiatrami a inými inštitúciami. 

                                                                                                                    

   Topoľčany, 29. 09.2016                 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
  Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
  riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria