Hlavné menu

Počet návštev: 637893

Utorok 11. 12. 2018

Narodeniny a meniny

Individuálne vzdelávanie

Individuálne vzdelávanie
Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Zároveň rešpektujeme osobitosti každého žiaka a vytvárame mu také podmienky, aby dosahoval čo najlepšie výsledky.

Moderné metódy

Moderné metódy

V malom rozvojovom projekte MŠ VVaŠ SR "Vzdelávanie pre všetkých 2012" sme získali prvé dve interaktívne tabule. Interaktívna tabuľa je pre nás motiváciou a zároveň je potešením s ňou pracovať. V súčasnosti už máme interaktívnu tabuľu v každej triede.

Všestranný rozvoj žiaka

Všestranný rozvoj žiaka

Vo výchovnovzdelávacom procese venujeme veľkú pozornosť aj pohybovým a športovým aktivitám. Učíme sa pri tom trpezlivosti a zodpovednosti za svoj život a svoje zdravie
 

Novinky

Podmienky prijatia

Základná škola, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, sa označuje špeciálna základná škola.

Do špeciálnej základnej školy sa môžu prijímať len žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe žiadosti a so súhlasom zákonného zástupcu  po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Praktická škola môže vzdelávať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Uchádzač o štúdium v praktickej škole podáva prihlášku do praktickej školy. K prihláške pripojí vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria