Hlavné menu

Počet návštev: 617412

Štvrtok 18. 10. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 18.10.2018)
Lukáš Kajnár (II.B)
Lukáš Karvay (II.B)
Lukáš Rác (V.A)
Zajtra (Piatok 19.10.2018)
Kristián Čimbora (II.C)

Individuálne vzdelávanie

Individuálne vzdelávanie
Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Zároveň rešpektujeme osobitosti každého žiaka a vytvárame mu také podmienky, aby dosahoval čo najlepšie výsledky.

Moderné metódy

Moderné metódy

V malom rozvojovom projekte MŠ VVaŠ SR "Vzdelávanie pre všetkých 2012" sme získali prvé dve interaktívne tabule. Interaktívna tabuľa je pre nás motiváciou a zároveň je potešením s ňou pracovať. V súčasnosti už máme interaktívnu tabuľu v každej triede.

Všestranný rozvoj žiaka

Všestranný rozvoj žiaka

Vo výchovnovzdelávacom procese venujeme veľkú pozornosť aj pohybovým a športovým aktivitám. Učíme sa pri tom trpezlivosti a zodpovednosti za svoj život a svoje zdravie
 

Novinky

Podmienky prijatia

Základná škola, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, sa označuje špeciálna základná škola.

Do špeciálnej základnej školy sa môžu prijímať len žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe žiadosti a so súhlasom zákonného zástupcu  po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Praktická škola môže vzdelávať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Uchádzač o štúdium v praktickej škole podáva prihlášku do praktickej školy. K prihláške pripojí vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria