Hlavné menu

Profil školy Špeciálna základná škola internátna Praktická škola Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie Štatút školy Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok štatút predmetových komisií Vybavenie žiaka do školského internátu

štatút školy

Profil školy

Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632 v Topoľčanoch poskytuje primárne vzdelanie  žiakom, ktorí sú v závislosti od stupňa postihnutia zaradení do variantov A, B alebo C v základnej škole a nižšie sekundárne odborné vzdelanie žiakom v praktickej škole. Po skončení základnej školy môžu žiaci variantu A pokračovať vo vzdelávaní v odborných učilištiach a žiaci variantu B a C  v praktickej škole. Mnohí žiaci okrem primárneho mentálneho postihu majú aj iný druh postihnutia. Pri práci so žiakmi s kombinovaným postihnutím, napríklad s telesne postihnutými, žiakmi s autizmom a ťažko mentálne postihnutými žiakmi pomáhajú učiteľovi  asistenti.

Škola je umiestnená v dvoch pracoviskách -na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch a na Ulici Dr. Pantočku v Tovarníkoch. Na oboch pracoviskách sú zriadené odborné učebne pracovného vyučovania,  počítačové učebne a takmer všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Pre žiakov s ťažkým telesným postihnutím sú priestory na Ulici Dr. Pantočku bezbariérové a upravené pre ich potreby. Triedy pre ťažko mentálne postihnutých a pre žiakov s telesným postihnutím sú  vybavené relaxačným kútikom alebo relaxačnou miestnosťou.

Súčasťou školy je školský internát s kapacitou 30 detí. Popoludňajšiu činnosť zabezpečuje školský klub detí.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria