Hlavné menu

Školský poriadok špeciálnej základnej školy a praktickej školy Školský poriadok školského internátu Školský poriadok ŠKD Metodické usmernenie k prevencii šikanovania v podmienkach školy Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

Školský poriadok

Školský poriadok špeciálnej základnej školy a praktickej školy

OBSAH
 
Článok I.             Organizácia prevádzky a režim školy
Článok II.            Práva žiaka a rodiča/zákonného zástupcu
Článok III.           Povinnosti žiaka a rodiča/zákonného zástupcu
Článok IV.           Pravidlá správania žiakov
Článok V.            Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými a ďalšími zamestnancami
Článok VI.           Pravidlá ospravedlňovania a uvoľňovania žiakov z vyučovania
Článok VII.         Výchovné opatrenia- Pochvaly a iné ocenenia. Opatrenia na posilnenie disciplíny
Článok VIII.        Hodnotenie žiaka
Článok IX,           Podmienky prestupu na inú školu, podmienky prerušenia, zanechania štúdia  v Praktickej škole
Článok X..           Ochrana majetku
Článok XI.           Prevencia sociálno-patologického správania žiakov.  Opatrenia proti šíreniu legálnych a  nelegálnych drog
Článok XII.          Ochrana zdravia a bezpečnosť  žiakov
Článok XIII.         Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení
Článok XIV.         Opatrenia pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií
Článok XV.          Záverečné ustanovenie
 
 
PREAMBULA
 
Spojená škola internátna poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím a  viacnásobným postihnutím.
Organizačnými zložkami Spojenej školy internátnej je Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola.
Cieľom školy je vytvárať také podmienky, aby každý žiak vzhľadom k svojmu mentálnemu postihnutiu získal čo najvyšší štandard zručností a spôsobilostí a aby každý žiak pri použití špeciálnych metód a prostriedkov výučby bol vo výchovno - vzdelávacom procese úspešný a čo najlepšie pripravený pre život.
 
V záujme naplnenia práva na vzdelanie  vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd, Antidiskriminačný zákon ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia žiakov špeciálnej základnej školy,   praktickej školy a  pedagogických a ostatných zamestnancov školy.
 
Článok I.
Organizácia prevádzky a režim školy
 
 1.  Vyučovanie začína 7,45. Budova školy je otvorená a prístupná pre žiakov od 7,30 hod.
 2.  Žiak /žiačka/ prichádza do školy najskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania a zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania.
 3. Prvá až piata vyučovacia hodina trvá 45 minút,  šiesta vyučovacia hodina trvá 40 minút, začína a končí zvonením. Prestávky po prvej a štvrtej vyučovacej hodine sú 10-minútové, po tretej a piatej vyučovacej hodine sú 5 minútové, veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.
 4. Malé prestávky žiaci  využívajú na prípravu pomôcok a učebníc, ktoré budú potrebovať na nasledujúcej hodine.
 5.  Počas veľkej prestávky sa žiaci podľa pokynov dozorujúceho pedagóga zdržiavajú na chodbe alebo na školskom dvore.
 6. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny sa  žiaci pod dohľadom  pedagóga  presunú do jedálne, klubovne, triedy ŠKD alebo vstupných priestorov školy, kde sa prezujú a opustia priestory školy.  
 7. Po skončení vyučovania sa môžu v škole zdržiavať len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú ubytovaní v školskom internáte alebo sa zúčastňujú mimoškolskej činnosti  školy a to za prítomnosti pedagogického dozoru.
 8. Budovy školy sú počas vyučovania uzamknuté. Vstup cudzích osôb do priestorov budov školy je možný v sprievode službukonajúceho zamestnanca. Rodičia  ani iné osoby nesmú svojimi návštevami narúšať vyučovací proces.
 9. Vo vestibule školy zabezpečujú dozor pracovníci školy. Zodpovedajú za poriadok, kontrolujú prezúvanie žiakov, kontaktujú návštevu s pedagogickým pracovníkom, za ktorým  prišli.
 10. Vyučovanie prebieha podľa schváleného rozvrhu hodín, ktorý visí v každej triede na stene.
 11. Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na príslušný školský rok.
 
Článok  II.
Práva žiaka a rodiča/zákonného zástupcu
 
Žiak má právo na:
 •  rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu;
 • bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách;
 •  individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav (v rozsahu školského zákona);
 • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety;
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti;
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním;
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí;
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny;
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu; -na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom;
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.
 
Rodič/zákonný zástupca má právo:
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania;
 • oboznámiť sa so vzdelávacím  programom školy a školským poriadkom;
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa;
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa;
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy;
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy;
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy;
 • na vyriešenie podnetov, sťažností;
 • na vydanie potvrdení o návšteve školy, odpisu vysvedčení potvrdenie žiadostí a pod;
 • podávať návrhy na skvalitnenie činnosti.
 
Článok  III.
Povinnosti žiaka a rodiča/zákonného zástupcu
 
Žiak je povinný:
 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania;
 • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia;
 • chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie;
 • chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané;
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, prichádzať na vyučovanie včas, čisto a slušne upravený;
 • podľa zásad slušného správania chodiť do školy v nevyzývavom oblečení (neodhalené brucho alebo iná časť tela, odev bez hanlivých, vulgárnych a urážlivých nadpisov,  bez symbolov propagujúcich extrémizmus, sekty, násilie a pod , odev bez reklám na alkohol, fajčenie, drogy a pod) a vo vhodnej obuvi (bez tmavej podrážky, bez koliesok na podrážke) ;
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní;
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia;
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
 • na vyučovanie telesnej výchovy, pracovného vyučovania  nosiť  cvičebný  alebo pracovný úbor podľa pokynov vyučujúcich;.
 • pri prechode do odborných učební a dielní sa žiaci presúvať iba za sprievodu vyučujúceho a správať sa v súlade s organizačnými poriadkami učební a dielní ;
 • nosiť pridelené učebnice, žiacku knižku  a školské potreby a pomôcky podľa rozvrhu hodín a podľa pokynov učiteľa;
 •  mať v škole, školskom zariadení, základné hygienické potreby (uterák, mydlo, toaletný papier), starať sa o ne a dbať o svoju osobnú hygienu.
 
Zákonný zástupca je povinný
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie školských povinností;
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom školy;
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;
 •  informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania;
 • ak v rodine žiaka  niektorý člen, s ktorým žiak býva v jednej domácnosti,  ochorie na prenosnú chorobu, oznámiť to  ihneď riaditeľovi školy;
 • ak musí žiak užívať lieky v priebehu dňa, informuje o tom  zákonný zástupca zdravotnú sestru a  triedneho učiteľa;
 •  neodkladne oznámiť zmenu  trvalého, prípadne prechodného bydliska, zmenu zdravotnej poisťovne žiaka, prípadne iné dôležité skutočnosti  triednemu učiteľovi ;
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil (§144 ods7 písm. e) zákona č.245/2008Z.z.);
 • dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas;
 •  oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní a doložiť doklad v súlade so školským poriadkom školy;
 • predložiť riaditeľovi školy písomnú žiadosť spolu s odporúčaním lekára ak lekár odporučí žiakovi oslobodenie od TEV.
 
Článok IV.
Pravidlá správania žiakov
 
 1. K riaditeľovi školy, všetkým učiteľom a zamestnancom školy sa žiak  správa zdvorilo a pri stretnutí ich pozdraví.
 2.  Žiak je povinný  slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a počas školských prázdnin. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom a spolužiakom sa správa úctivo, zdvorilo, čestne a priateľsky.
 3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia povstaním. Počas práce na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
 4. Ak sa žiak  nemohol  z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie, alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na začiatku hodiny.
 5. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní zanechať svoje pracovné miesto aj triedu v poriadku, upratanú, so zatvorenými oknami, zhasnutým svetlom a s vyloženými stoličkami
 6. Na vyučovacích hodinách sedí na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok triedy. Svoje miesto zaujme na začiatku hodiny, ktorá začína po zazvonení. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
 7. Počas všetkých prestávok sa žiak zdržiava na príslušnom poschodí, počas veľkej prestávky na školskom dvore alebo chodbe (podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa)
 8. Vstup do iných tried a na iné poschodie bez dovolenia nie je povolený.
 9. Žiak nesmie počas vyučovania ani počas prestávok svojvoľne opustiť budovu školy.
 10. Pri odchode z učebne je povinný zanechať svoje miesta upravené podľa pokynov učiteľa.
 11. Žiak  má zakázané používať počas vyučovania mobilný  telefón a ostatné zariadenia (MP3, discman, fotoaparát, kamera, digitálne hry a pod.), ktorý musí byť v taške vypnutý.  V odôvodnených prípadoch a so súhlasom triedneho učiteľa môže žiak  prijímať hovory od zákonného zástupcu mimo vyučovacieho času. V opačnom prípade má vyučujúci právo telefón  a ostatné zariadenia žiakovi odobrať a  odovzdá ho osobne  zákonnému zástupcovi.
 12. Žiak má zakázané vstupovať do budovy školy na korčuliach, skateboardoch, bicykloch, kolobežkách alebo v obuvi na kolieskach.
 13. Žiak má zakázané hrať sa s loptou a iným nevhodným  športovým náradím v triede a na chodbách, behať po chodbách, hlučne sa správať.
 14. Otvárať okná bez súhlasu vyučujúceho, vykláňať sa a vyhadzovať čokoľvek z okien je zakázané.
 15. Žiak nesmie manipulovať s učebnými pomôckami vyučujúceho bez jeho vedomia (notebook, magnetofón, CD- prehrávač, ovládač na dataprojektor a pod)
 16.  Žiak má zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé: fajčenie, pitie alkoholických nápojov ako aj požívanie návykových látok, kam patria pre svoje zloženie aj energetické nápoje. Z tohto dôvodu, ak budú u žiaka takéto nápoje zistené, budú mu okamžite odobraté a odovzdané rodičovi.
 17. Žiak nesme propagovať v škole rasizmus, xenofóbiu, fašizmus, triednu nenávisť a podobne, psychicky a fyzicky napádať svojich spolužiakov a ostatných ľudí
 18. Nie je povolené nosiť do školy väčšie sumy peňazí, škodlivé látky,  zbrane a predmety, ktoré ohrozujú zdravie ako napr. boxery, nože, zapaľovače, drogy  pod.
 19. Na školských vychádzkach, výletoch a exkurziách sa žiaci /žiačky/ riadia podľa pokynov vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržujú miesto a termín sústredenia. Vo vlaku a v dopravných prostriedkoch sa správajú disciplinovane. Nerušia cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a zbytočným pobehávaním. Počas akcie sa správajú disciplinovane, podriaďujú sa pokynom pedagogického dozoru.
 20. Žiak nesmie navádzať ostatných žiakov na porušovanie školského poriadku.
 
Článok V.
Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými a ďalšími zamestnancami
 
 1. Žiak je povinný plniť pokyny vyučujúcich a vedenia školy.
 2. Žiak je povinný správať sa k spolužiakom a ku všetkým pedagogickým i ostatným zamestnancom školy slušne a zdvorilo, nepoužívať vulgárne výrazy, nenadávať, biť spolužiakov alebo vyučujúcich, neprovokovať svoje okolie, nevyhrážať sa spolužiakom ani vyučujúcim, zdraviť všetkých zamestnancov školy a prejavovať im náležitú úctu.
 3. Žiak je povinný dodržiavať normy slušného správania nielen na podujatiach organizovaných školou, ale aj mimo školy a i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a školských prázdnin.
 4. Každý žiak má právo požiadať pedagogického pracovníka o pomoc aj pri riešení svojich problémov mimo školy, informovať ho o možných prekážkach svojej prípravy na vyučovanie alebo o problémoch ohrozujúcich zdravý vývin svojej osobnosti.
 5. Akékoľvek porušenie zákona, narušenie medziľudských vzťahov a konfliktov je žiak povinný hlásiť pedagogickým pracovníkom alebo vedeniu školy.
 6. Žiak je povinný byť zdvorilý voči všetkým dospelým občanom, pozorný k chorým a starým ľuďom, pomáhať a chrániť mladších žiakov a deti.
 7. V rámci úcty k osobnosti človeka, či už medzi žiakmi navzájom, ale aj zo strany učiteľa, resp. iného zamestnanca školy voči žiakom sa zakazuje uplatňovať tieto prejavy: urážanie,  oslovovanie hanlivými menami, podceňovanie, ponižovanie, využívanie fyzických trestov.
 8. V rámci dobrého spolunažívania medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi majú zúčastnené strany dodržiavať tieto pravidlá: konať poctivo, úprimne a podľa morálnych pravidiel; povedať, čo si myslím a dokázať počúvať iných; mať ohľad na iných a ich problémy; všímať si, čo potrebujú iní ľudia, pomáhať im, starať sa o nich; byť zodpovedný a dôveryhodný; usilovne pracovať a byť ochotný urobiť čo najviac a  najlepšie; snažiť sa dozvedieť alebo poznať veci v plnom rozsahu; vedieť sa zasmiať a byť veselý a vtipný bez zraňovania iných.
 9. Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť sociálnopatologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.
 10. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociánopatologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.
 
Článok VI.
Pravidlá ospravedlňovania a uvoľňovania žiakov z vyučovania
 
 1. Za každé vymeškanie vyučovania musí žiak priniesť potvrdenie od lekára alebo písomné potvrdenie v žiackej knižke podpísané zákonným zástupcom.
 2. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka oznámi rodič triednemu učiteľovi, prípadne riaditeľovi  do 24 hodín- telefonicky alebo písomne.  Písomné ospravedlnenie alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa do 3 dní od nástupu dieťaťa do školy.
 3.  Dôvodom neprítomnosti žiaka na vyučovaní môže byť:
 • choroba
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov
 • mimoriadne udalosti v rodine
 • účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach prípadne v štátnej reprezentácii
 • iné závažné udalosti
 1. Ak neprítomnosť žiaka v škole trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti
 2. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu   (rodinné a iné dôvody) vyžiada rodič žiaka písomnou formou alebo osobne:
 • z 1 vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho
 • na 1 až 2 dni od triedneho učiteľa,  jedenkrát za školský polrok
 • na viac ako 2 dni od riaditeľa školy
 1. Dlhodobé povolenie neprítomnosti v škole, napr. z dôvodov pobytu v zahraničí, udeľuje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu. Podmienky pre vydanie rozhodnutia riaditeľa školy o povolení osobitného plnenia povinnej školskej dochádzky  upravuje zákon NR SR č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Článok VII.
VÝCHOVNÉ OPATRENIA
 
Pochvaly a iné ocenenia pre žiakov základnej školy a praktickej školy
 
 1. Žiaci, ktorí  sa správajú v škole i mimo školy príkladne, ktorí si vzorne a svedomito plnia povinnosti,  pomáhajú iným, prípadne vykonajú statočný čin, možno udeliť pochvalu alebo iné ocenenie
 2. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje na zasadnutí pedagogickej rady.
 3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľka školy, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.
 4. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.
 5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu
 
Opatrenia na posilnenie disciplíny pre žiakov základnej školy a praktickej školy
 
 1. Žiaci, ktorí porušujú pravidlá školského poriadku, môžu byť pokarhaní podľa platných smerníc. Učitelia upozornia na ich priestupky rodičov buď osobne, zápisom v žiackej knižke, písomne alebo predvolaním do školy.
 2. V prípade, že žiak ohrozuje zdravie a mravnosť ostatných žiakov  nedostatočnou hygienou, výstrednosťou v oblečení , zovňajšku, nebezpečným  alebo nemravným konaním ,  nerešpektovaním príkazov nadriadených, riaditeľ školy alebo vyučujúci je povinný izolovať žiaka a odovzdať rodičovi až do odstránenia prejavov ohrozovania.
 3. Vulgárne vyjadrovanie žiaka  sa rieši okamžitým pohovorom so žiakom, jeho zákonným zástupcom a výchovným poradcom, sociálnym kurátorom.
 4. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť podľa závažnosti previnenia žiaka niektoré z opatrení :
 1. Napomenutie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ v priebehu školského roka, ak
- žiak má v klasifikačnom zázname jeden až tri zápisy o porušení školského poriadku- podľa závažnosti previnenia.
- žiak má neospravedlnenú neprítomnosť  na 1 až 6 vyučovacích hodinách
 1. Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky školy, po prerokovaní v pedagogickej rade
-po opakovanom napomenutí od triedneho učiteľa
- alebo ak bol žiak  neospravedlnene neprítomný v škole 6 až 15 vyučovacích hodín,
 1. Pokarhanie od riaditeľky školy udeľuje riaditeľka školy  po prerokovaní v pedagogickej rade
-  po opakovanom pokarhaní od triedneho učiteľa,
-  ak bol žiak  neospravedlnene neprítomný 16 až 30 vyučovacích hodín,
Výchovné opatrenie sa zaznamenáva  žiakovi do triedneho výkazu.
 1. Znížená známka zo správania druhého stupňa:
 • žiak porušuje jednotlivé pravidlá správania a školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť
 • za opakujúce sa pokarhanie riaditeľkou školy
 • krádeže
 • porušovanie školského poriadku
 • neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu 31 až 60 vyučovacích hodín
Výchovné opatrenie sa zaznamenáva  žiakovi do triedneho výkazu
 1. Znížená známka zo správania tretieho stupňa
 • žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení
 • za opakujúce sa previnenia pri zníženej známke zo správania druhého stupňa
 • fyzické a psychické násilie, šikanovanie spolužiakov
 • neospravedlnenú neúčasť žiaka  trvajúcu 61 až 100 vyučovacích
Výchovné opatrenie sa zaznamenáva  žiakovi do triedneho výkazu
 1. Znížená známka štvrtého stupňa
 • za opakujúce sa previnenia pri zníženej známke druhého a tretieho stupňa
 • sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.
 • neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajúcu viac ako 100 vyučovacích hodín
Výchovné opatrenie sa zaznamenáva  žiakovi do triedneho výkazu
 1. Zníženú známku zo správania prerokúva pedagogická rada
 2. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaz.
 3. Pri udelení výchovného opatrenia pedagogická rada posudzuje každý prípad individuálne.
 4. O udelení výchovného opatrenia škola  preukázateľným spôsobom informuje zákonného zástupcu žiaka. a pozve ho na pohovor , z ktorého sa vyhotoví zápisnica.
 5. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní  trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy obci a  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 6. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku,  trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
 7. Vo výnimočných prípadoch sa správanie žiaka, ktorý nieje dostatočne schopný ho ovládať neklasifikuje.
                
Článok VIII.
Hodnotenie žiaka
 
 1. Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré má informatívnu,  motivačnú  a korekčnú funkciu.  
 2. Hodnotenie žiaka sa uskutočňuje podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov, ktoré vydá MŠVVŠ  SR
- pre žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie (pre špeciálnu základnú školu)
- pre praktickú školu .
 1. O spôsobe hodnotenia ( klasifikáciou, slovným hodnotením, kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia alebo slovným komentárom bez vyjadrenia stupňov)  rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a zverejní ho na www stránke školy  formou internej smernice o spôsobe hodnotenia žiakov SŠI Topoľčany.
 2. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo. Žiak a  jeho zákonný zástupca má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia.
 3. Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky, najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. U žiaka so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  formu skúšania určí učiteľ vzhľadom na individuálne možnosti a schopnosti žiaka.
 4. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia alebo výpisu vysvedčenia požiadať riaditeľku školy o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka.
 
Článok IX.
Podmienky prestupu na inú školu.
Podmienky prerušenia, zanechania štúdia v Praktickej škole.
 
 1. V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí  riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.
 2. Prestup žiaka do inej praktickej školy povoľuje riaditeľ praktickej  školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.
 3. Riaditeľ praktickej školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka na jeho žiadosť na jeden rok, v odôvodnených prípadoch  najviac na tri roky. Ak je štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.
 4. Ak žiak po uplynutí prerušenia štúdia nenastúpi do školy do termínu určeného riaditeľom školy považuje sa jeho štúdium v praktickej škole za ukončené- zanechané (bez upozornenia zo strany školy)
 5. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy; ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca.  Žiak prestáva byť žiakom školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.
 6. Ak žiak praktickej školy  ani po písomných výzvach na ospravedlnenie zo štúdia nereaguje, riaditeľ školy jeho štúdium v praktickej škole ukončí dňom, ktorý nasleduje po pedagogickej rade, na ktorej sa uvedené ospravedlnenia prejednávali a je evidentne preukázateľné, že žiak do školy nechodí.
Článok X.
Ochrana majetku
 
 1. Žiak  šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie, školskú budovu a školský majetok. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť
 2. Žiak   je povinný oznámiť ihneď triednemu učiteľovi  alebo vychovávateľovi stratu svojich osobných vecí
 3. Žiaci (ich zákonný zástupca)  môžu si dať poistiť osobné veci v príslušnej komerčnej poisťovni. Záujem o toto poistenie nahlási zákonný zástupca na začiatku školského roka triednemu  učiteľovi.
 4. Nájdené veci je žiak  povinný  odovzdať triednemu učiteľovi, alebo pedagogickým zamestnancom školy. Za straty vecí v škole, ktoré neboli zabezpečené proti krádeži škola nezodpovedá. Za odcudzené veci poskytuje náhradu poisťovňa poisteným žiakom podľa podmienok v poistnej zmluve. Škody, ktoré spôsobí žiak  krádežou, úmyselným poškodením alebo zničením veci je povinný jeho zákonný zástupca uhradiť (§144 odsek 7 písm. 3) zákona č. 245/2008 Z.z.)
 5. Škola  nezodpovedá za stratu alebo poškodenie mobilného telefónu a iných zariadení (MP3, discman, fotoaparát, kamera, digitálne hry a pod.).
 6. Písať na lavice, nábytok, šatňové skrinky, steny školy či akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať majetok školy je zakázané.
 7. Žiakovi nie je povolené manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje)
 8. Žiak chráni školský areál, neničí prírodniny, neskracuje si cestu cez trávnik a plot.
 
Článok XI.
Prevencia sociálno-patologického správania žiakov.
Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog.
 
 1. Žiak sa správa priateľsky ku všetkým žiakom školy. Je príkladom ostatným a pomáha slabším spolužiakom. Zakazujú sa všetky prejavy šikanovania ako sú: zastrašovanie, fyzické a psychické násilie, vydieranie, ponižovanie spolužiakov, zneužívanie ich pre vlastnú potrebu -posluhovanie, vymáhanie rôznych vecí, peňazí a pod.
 2. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť /hry/ a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ako sú cigarety, omamné látky, drogy, lieky, alkohol, prchavé látky, strelivo, zbrane, výbušniny, petardy, reťaze, bodné, rezné a sečné zbrane. Podobne nie je prípustné nosiť do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety.
 3. Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané! Šírenie a používanie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané!
Proces protidrogovej prevencie je rozpísaný v pláne koordinátora protidrogovej prevencie. Pri zistení prejavov používania legálnych alebo nelegálnych drog ohlási žiak túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. Škola zabezpečí prešetrenie prípadu a prijme potrebné opatrenia.
 1.  Žiakom sa zakazuje  zdržiavanie a činnosť v kluboch, spolkoch, skupinách a sektách s rasisticky, fašisticky a protispoločensky orientovanou činnosťou a  programom . Zakazuje sa v škole i mimo školy napodobovať  ich a nosiť ich symboly.
 2. Základné informácie o formách šikanovania, jeho prejavov, návrhoch na riešenie, spôsoboch ich preventívneho pôsobenia a o potrebe spolupráce s rodičmi žiakov a príslušnými inštitúciami pri riešení šikanovania sú spracované v Metodickom usmernení k prevencii šikanovania v podmienkach školy, ktoré je zverejnené na www stránke školy.
 
Článok XII.
Ochrana zdravia žiakov, bezpečnosť
Škola je povinná:
 • Sústavne zabezpečovať bezpečné podmienky v škole a tiež pri mimoškolských činnostiach.
 • Zabezpečiť pravidelnú kontrolu priestorov školy, jej vybavenia, inštalácií, zariadení, upozorňovať na zistené nedostatky a zaistiť ich odstránenie.
 • Zamedziť žiakom prístup do priestorov, kde im hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu a poškodenia zdravia (napr.  kotolne).
 • Mimoškolské aktivity organizovať len v bezpečných  podmienkach.
 • Zabezpečiť výkon dozoru nad žiakmi počas vyučovania, prestávok a mimoškolských akcií.
 • Sústavne dohliadať na činnosť a správanie žiakov, upozorňovať, usmerňovať a vhodne organizovať činnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
 • Vykonávať oboznamovanie a informovanie žiakov o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia na začiatku školského roka, výučby v odborných učebniach, na športových podujatiach, mimoškolských činnostiach.
 • Ochrániť zdravie žiakov pred účinkami  tabakového dymu vydaním zákazu fajčenia v škole.
 • Zabezpečiť, aby organizovanie výletov, exkurzií, vychádzok a  aktivity boli organizované po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka.
 • Zabezpečiť, aby v prípade úrazu žiakov boli dostupné prostriedky prvej pred lekárskej pomoci. Poskytovanie prvej pred lekárskej pomoci má byť v primeranom počte zamestnancami, znalými poskytovať prvú predlekársku pomoc
 • V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania pri ktorom žiak ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole, alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, využije riaditeľ školy ochranné opatrenie, ktorým je umiestnenie žiaka  do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy privolá bezodkladne zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a Policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.
 • V prípade podozrenia zo strany školy, že sa jedná o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou (neprináleží zamestnancovi školy zisťovať o akú príčinu otravy ide), zabezpečí vedenie školy pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci.
 • Energetické nápoje výrazne zvyšujú hyperaktivitu a prejavy nesústredenosti u školákov. Okrem vysokej hladiny cukru totiž obsahujú kofeín a ďalšie stimulujúce látky, ktoré škodia detskému organizmu. Konzumácia energetických nápojov počas pobytu žiaka  v škole i na mimoškolskej činnosti sa nepovoľuje.
 
Článok XIII.
Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení
 
 1. Školu môže navštevovať iba žiak, ktorý je zdravotne spôsobilý, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadenú karanténu a pod. Ak žiak prejaví príznaky ochorenia počas dňa, zabezpečí pedagogický zamestnanec jeho izoláciu od ostatných žiakov, izoluje ho v miestnosti, v ktorej sa nenachádzajú žiaci a kde bude žiak pod dohľadom a bez meškania informuje riaditeľku školy a zákonného zástupcu.  Následne zabezpečí odbornú zdravotnú starostlivosť.
 2. Triedny učiteľ pravidelne kontroluje čistotu a poriadok žiackych hygienických vreciek, skriniek, školských  lavíc
 3. Každý žiak má mať z bezpečnostných dôvodov v žiackej knižke telefonický kontakt na rodičov, ktoré sú zaznamenané aj v dokumentácii žiaka.
 
Povinnosti školy pri podozrení na výskyt pedikulózy 
 1. Pri akomkoľvek podozrení pedagóga, zdravotnej sestry alebo inej osoby (dieťa sa škriabe, je nepokojné, nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) na možný výskyt vší oznámi túto skutočnosť neodkladne vedeniu školy a rodičovi.
 2. Triedny učiteľ, vychovávateľ prípadne iná poverená osoba bude vykonávať preventívne opatrenia pravidelným sledovaním možného výskytu vší v žiackom kolektíve.
 3. Do príchodu rodiča zabezpečí pedagóg v spolupráci so zdravotnou sestrou a vedením školy diskrétne izolovanie žiaka od kolektívu.
 4.  Pedagóg dohliadne , aby vrchný odev žiaka podozrivého zo zavšivavenia nebol uložený spoločne v šatni na vešiaku s odevmi ostatných žiakov.
 5.  Pedagóg rodičovi odporučí, aby navštívil príslušného obvodného lekára a podľa jeho pokynov zabezpečil odvšivavenie svojho dieťaťa.
 6.  O výskyte pedikulózy v jednej triede informuje zákonných zástupcov triedny učiteľ. Vedenie školy zabezpečí informovanie rodičov ak sa vyskytnú dva a viac prípadov pedikulózy a tiež, že sa budú v žiackych kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia.
 7. V spolupráci s rodičmi je nevyhnutné zabezpečiť v čase zavšivavenia triedneho kolektívu dezinsekciu aj u zdravých žiakov.
 8. Vedenie školy požiada rodičov o súčinnosť, aby priebežne kontrolovali deti a v prípade zistenia  zavšivavenia neodkladne informovali školu, ktorá bude následne postupovať v zmysle vyššie uvedených opatrení.
 9. Po dezinsekcii vykoná učiteľ alebo zdravotná sestra opätovne preventívne opatrenia v žiackom kolektíve a naďalej bude priebežne sledovať možný výskyt vší.
 10. Opätovný nástup žiaka do školy bude možný po predložení potvrdenia od lekára,  alebo so súhlasom zákonného zástupcu po prehliadke vlasovej časti hlavy zdravotnou sestrou so záverom, že žiak je zdravý.
 11. Zdravotná sestra eviduje výskyt pedikulózy v Knihe udalostí (ochorení).
 
Odporúčania a povinnosti rodičov / zákonných zástupcov pri výskyte pedikulózy
 1. V prípade podozrenia na pedikulózu je rodič povinný bezodkladne zabezpečiť odvšivavenie svojho dieťaťa.
 2. Pri výskyte vší sa odporúča umývanie vlasov niektorým z prípravkov na to určených. Je potrebné dodržiavať návod na použitie na každom prípravku.
 3. Pre likvidáciu pedikulózy je nevyhnutné vyprať, vyvariť a vyžehliť textílie (uteráky, posteľnú bielizeň, čiapky, čelenky, odev).
 4. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa, a navyše dochádza k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.
 5. Rodič je povinný vykonať preventívne opatrenia v čase zavšivavenia triedneho kolektívu aj u zdravého žiaka.
 6. Návrat žiaka do kolektívu je možný až po potvrdení, že dieťa je zdravé.
 
Článok XIV.
Oparenia pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií
 
 1. V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i žiaci rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť priestory budov. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečnostného priestoru.
 2. Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené značkami, trvalo a zreteľne čitateľné. V budovách sú označené požiarno-evakuačné plány, únikové cesty a je stanovená protipožiarna hliadka.
 3. Zamestnanci školy sú k tejto oblasti pravidelne školení.
 4. Škola má zabezpečený dostatok hasiacich prístrojov v zmysle platnej legislatívy. Hasiace prístroje sú na určených miestach. Zamestnanci školy sú zodpovední za dodržiavanie predpisov PO.
 5. Mimoriadne udalosti a havárie je nutné neodkladne hlásiť vedeniu školy.
 6. Zoznam najdôležitejších inštitúcií, vrátane telefónnych čísel tiesňových volaní v prípade mimoriadnych situácií  sa nachádza v priestoroch chodieb jednotlivých budov
 
Rýchla lekárska služba
            155
Tiesňová lienka prvej pomoci
            112
Polícia
            158
Hasičský a záchranný zbor
            150
 
Článok  XV.
Záverečné ustanovenia
 
 1. Tento školský poriadok je platný pre žiakov Špeciálnej základnej školy a žiakov Praktickej školy.
 2. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.
 3.  Školský poriadok  bol prerokovaný na
  1.  zasadnutí pedagogickej rady dňa 25.01.2016
  2.  zasadnutí Rady školy dňa  18.02.2016.
 4. Tento Školský poriadok nadobúda účinnosť a platnosť dňom  19.02.2016, týmto dňom sa ruší platnosť Školského poriadku zo dňa 18.02.2010.
                                                                           
  Ing. Lýdia Ondrejková
                                                                                    riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
  Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
  riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria