Hlavné menu

 História našej školy sa začala písať v roku  1966.  V tomto čase sa datuje vznik Osobitnej školy internátnej v Hajnej Novej Vsi.  Táto škola bola umiestnená v kaštieli  nachádzajúcom sa v miestnom parku. Posledným majiteľom kaštieľa bol rod. Steigerovcov. Predstaviteľka tohto rodu Mária Steigerová – Staviolli kaštieľ opustila v roku 1945 a odišla do Talianska.

       Slávnostné otvorenie školy, ktorá začala pôsobnosť so 40 žiakmi, bolo 1. septembra 1966. Boli tu ročníky 1. – 5.  Popri škole bol zriadený aj internát. V Hajnej Novej  Vsi sa  OŠI nachádzala až do roku 1994.

        V roku 1994  už škola sídlila v prenajatých priestoroch internátu SPŠT v Topoľčanoch (súčasná SOŠ agrotechnická), kam sa presťahovala.  Na tomto mal významný podiel bývalý riaditeľ školy  Mgr. Dominik Čerman.

       Od  1. augusta 1998 sa s  touto školou zlúčila Osobitná škola sídliaca na Ul. Dr. Pantočku v Tovarníkoch.  Kolektív sa rozrástol nielen o žiakov, ale aj o pedagógov a škola bola odteraz umiestnená v dvoch budovách- na dvoch pracoviskách: Na Ulici Tovarnícka v Topoľčanoch a na Ulici Dr. Pantočku v Tovarníkoch.

       Škola naďalej poskytovala nielen vzdelanie, ale aj domov deťom s nariadenou ústavnou výchovou a zároveň prechodné ubytovanie deťom zo vzdialenejších kútov nášho Slovenska. 

Od 1. septembra 2000 bol zmenený názov školy na "Špeciálna základná škola internátna".

Od 1. septembra 2002 bol doplnený predmet činnosti školy o  vzdelávanie a prípravu žiakov na jednoduché pracovné zručnosti v Praktickej škole a názov sa zmenil na "Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola". 

       V školskom roku 2005 – 2006 bola zrealizovaná transformácia a  všetky deti s nariadenou  ústavnou výchovou boli premiestnené do detských domovov. Internát  naďalej poskytoval ubytovanie iba deťom s týždenným pobytom.

Od 1. septembra 2007 bol pri špeciálnej základnej škole zriadený Školský klub detí, ktorý zabezpečuje výchovu mimo vyučovania a prípravu žiakov na vyučovanie.

       Školský rok 2006 – 2007  sa niesol v znamení rekonštrukcie  budovy na Ul. Dr. Pantočku. Táto budova bola upravená pre potreby detí s telesným postihnutím.

      Od 1. septembra 2009 bola škola zaradená do siete škôl a školských zariadení pod názvom "Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola , Tovarnícka 1632, Topoľčany".

Ďalšie úpravy a opravy priestorov v Továrnikoch a modernizácia školy sa uskutočnili v nasledujúcich rokoch.  Budova školy v elokovanom pracovisku v Tovarníkoch  má novú strechu, nové plastové okná, moderné sociálne zariadenia aj pre imobilných klientov a všetky triedy celej školy (na oboch pracoviskách) sú vybavené interaktívnymi tabuľami, prípadne tabletmi alebo počítačmi.

        Každoročne sa na našej  škole  vzdeláva spolu asi 90-100 žiakov, z toho okolo 80-85 žiakov v špeciálnej základnej škole vo variantoch A, B alebo C. Cca 10-15 žiakov po splenení povinnej školskej dochádzky pokračuje vo vzdelávaní v praktickej škole.
 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria