Hlavné menu

Prístup k informáciám SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk.rok 2017/2018 SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2016/2017 SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015 SPRÁVA o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám .
Realizácia v podmienkach Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch
 
SŠI v Topoľčanoch podľa § 5  zákona č. 211/20000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je povinná zverejniť:
 
A.    Spôsob zriadenia Spojenej školy internátnej, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry:,
Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčanys organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na úseku základného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal Krajský školský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 69, v súlade s ustanoveniami § 10, § 22 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Identifikačné číslo organizácie::    00182249.
Súčasti školy :      Školský internát, Tovarnícka 1632,Topoľčany,
                             Výdajná školská jedáleň
                             Školský klub detí
                             Elokované pracovisko: Dr. Pantočku 250 , Tovarníky
Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v plnom rozsahu. Riaditeľa vymenováva  a odvoláva prednosta Krajského školského úradu v Nitre
1. Spojená škola internátna zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov podľa vzdelávacích programov pre  mentálne postihnutých žiakov.
2. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti a zacvičuje ich na vykonávanie práce tak, aby mohli vykonať jednoduché pracovné činnosti  pod dohľadom
3. Školský Internát ako súčasť Spojenej školy internátnej zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestrannú pomoc žiakom pri  príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja žiakov k sebavzdelávaniu  a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie špecifických schopností, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.
4. Školský klub detí zabezpečuje pre deti nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.
5. Zabezpečuje školské stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.
Štátna rozpočtová organizácia hospodári so zvereným majetkom v zmysle zákona č.278/1993 Z. z. o správa majetku štátu v znení neskorších predpisov.
    Organizácia školysa vnútorne člení na úsek.
       Úsek riaditeľa -  úsek pedagogický
                                      - zástupcovia riaditeľa
                                      - výchovný poradca
                                      - učitelia
                                      - asistenti učiteľa
                                      - vychovávatelia v ŠI, ŠKD
                   - úsek starostlivosti o zdravie  - zdravotná sestra
                          - úsek technicko-hospodársky
                                     - vedúca prevádzkových pracovníkov
                                                         - upratovačky,
                                                         - pomocné vychovávateľky,
                                                         - údržbár-záhradník
                                                         - údržbár-vodič
                                    - účtovníčka
                                                           - hospodárka
 
B.Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:
1.Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie  možno podať
 • poštou na adresu:  Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Telefonicky na č.:0385320021,
 • faxom na č. faxu:0385320021,
 • na e-mailovú adresu:szsiaps@zoznam.sk
 • osobne na hospodársko-správnom úseku  v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod
2. Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, SŠI bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak tak žiadateľ neurobí a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, SŠI žiadosť odloží.
4. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená alebo doručená SŠI.
5. Na požiadanie SŠI písomne potvrdí prijatie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
Informácie sa sprístupňujúústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.
 Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne SŠI so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
 
C. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byťsplnené,
1. Proti rozhodnutiu SŠI o odmietnutí požadovanej informácie môže žiadateľ podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva na SŠI.
2. O odvolaní proti rozhodnutiu SŠI rozhoduje zriaďovateľ:  KŠÚ Nitra
3. Odvolací orgán- KŠÚ Nitra rozhodne o odvolaní do 15 dní od postúpenia odvolania zo strany SŠI. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol. Za deň doručenia sa potom považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
4. Rozhodnutie o odmietnutí odvolania možno preskúmať v súdnom konaní.
5. Požiadavky, ktoré musia byť splnené,  nie sú stanovené
 
D. Postup, ktorý musí SŠI dodržiavaťpri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní,vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
1. Ak SŠI nemá požadované informácie, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia príslušnej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie, inak žiadosť odmietne rozhodnutím
2. Postúpenie žiadosti SŠI bezodkladne oznámi žiadateľovi.
3. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť
4. Ak SŠI žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonnej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená
5. Ak SŠI v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie alebo nevydala rozhodnutie a ani informácie nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla informácie poskytnúť. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
6. Ak SŠI žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní zriaďovateľovi- KŠÚ v Nitre podnet na vydanie rozhodnutia.
7. Žiadosť o sprístupnenie informácií SŠI vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
8. Zo závažných dôvodov môže SŠI predĺžiť lehotu vybavenia najviac o osem pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:
a)  vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo SŠI,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, o ktorých možno predpokladať, že budú odstránené v priebehu predĺženej lehoty.
9. Predĺženie lehoty oznámi SŠI žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím základnej lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty
 
E.  Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
·         Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
·         zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
·         zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
·         zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ 
·         zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
·         zákon č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov   
·         zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
·         zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov
·         zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 
·         zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
·         zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších prepisov 
·         zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
·         zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov
·         zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
·         zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
·         zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
 
F.  Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
1. poštovou poukážkou,
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
3. v hotovosti do pokladne
Výška úhrad nákladov
·      za sprístupnenie informácie písomne :
-      obálka A6             0,01 €
-      obálka A5             0,02 €
-      obálka A4             0,07 €
-      špeciálna obálka bublinková A5   - 0,7 €
·      za sprístupnenie informácie kopírovaním (čiernobiela kópia jednostranná ) 0,07 €
·      za sprístupnenie informácie kopírovaním na disketu   0,50 €
·      za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD          0,50 €
·      informácie zasielaní e-mailom, faxom a telefonicky sú bezplatné
·      Náklady na poštovné podľa aktuálneho cenníka poštových zásielok.
SŠI môže zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení náhrady rozhoduje štatutárny zástupca školy. Úhrady sú príjmami školy.
 
V Topoľčanoch, 01.09.2010                                                                                                         Ing. Lýdia Ondrejková 
                                                                                                                                                              riaditeľka školy
 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
  Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
  riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria