Hlavné menu

Kolektívna zmluva 2018 Dodatok ku KZ

Kolektívna zmluva 2018

 

Kolektívna zmluva

na rok 2018

 

uzatvorená dňa  22.01.2018  medzi zmluvnými stranami:

 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Spojenej škole internátnej, Tovarnícka 1632, 95501 Topoľčany, zastúpenou Mgr. Anettou Želiskovou splnomocnencom na  kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa § 210/ 2003 Z.z ,  stanov základnej organizácie  na základe plnomocenstva zo dňa 19.12.2017

 

a

 

Spojenou školou internátnou, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany, IČO: 00182 249 zastúpenou

Ing. Lýdiou Ondrejkovou,  riaditeľkou školy

 

nasledovne:

                                                                          

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

 

Článok 1

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

 

(1) Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a podľa článku 5 ods.6, prvá veta stanov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku 5 stanov odborovej organizácie a z plnomocenstva zo dňa 19.12.2017, ktorým  výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy páni Anettu Želiskovú, predsedu odborovej organizácie.  Plnomocenstvo  tvorí prílohu č.1 tejto kolektívnej zmluvy. 

(2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 28.8.2009. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, ako štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.

(3)   Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ",  namiesto označenia Zákonník práce skratka  "ZP", namiesto označenia zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ", namiesto zákona o ochrane verejného záujmu skratka „ZOVZ“ a namiesto Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 skratka "KZVS".

 

Článok 2

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

 

 (1)Zamestnávateľ uznáva v zmysle § 230 a § 231 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy.

 

(2)Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.                                                              

 

Článok 3

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

 

(1) Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

(2) Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu o vykonaní práce  a na dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu o pracovnej činnosti. Na zamestnancov,  ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu sa nevzťahujú ustanovenia tejto KZ, ktoré upravujú rozvrhnutie určeného týždenného pracovného času, o prestojoch, o dôležitých prekážkach v práci s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, o mzde za prácu nadčas a mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu a prípadne o mzdovej kompenzácii za sťažený výkon práce

(3) Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť  tejto KZ sa začína dňom 1.januára 2018 a končí 31. decembra 2018.

 

Článok 4

Zmena kolektívnej zmluvy

 

(1)  KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „doplnok ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené. 

(2)  Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť do budúcna (teda nie retroaktívne)  ustanovenia KZ, ak to ustanoví  všeobecne záväzný právny predpis, ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky, a to  v závislosti od prideleného rozpočtu. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez  obmedzenia.

 

Článok 5

Archivovanie kolektívnej zmluvy

 

(1)Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

 

Článok 6

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v troch rovnopisoch ju doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania. 

(2)Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Termín stretnutia zamestnancov dohodne predseda odborovej organizácie s riaditeľom školy. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov. Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho písomnej žiadosti kópiu tejto KZ  do 30 dní od požiadania. 

(3) Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi  zamestnávateľ  s touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle §-u 47 ods.2 ZP.

 

Druhá časť

Individuálne vzťahy, právne nároky a  práva zamestnancov

z kolektívnej zmluvy

 

Článok 7

Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť

 

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, za výkon špecializovanej činnosti príplatky nasledovne:

a) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.b) Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov.Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 euro centov nahor.

Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Kreditový príplatok

Pedagogickému a odbornému zamestnancovi za sústavne prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kuriérovom systéme podľa osobitného predpisu / z.317/2009/patrí kreditný príplatok v sume 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom / §46,47 z. 317/2009/najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom. Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu podľa osobitného predpisu. Kreditný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 euro centov nahor.

Príplatok za prácu v noci

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce v noci príplatok v sume 25% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 16 zákona 553/2003).

Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce  v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 17 zákona 553/2003).

Príplatok za prácu vo sviatok

 Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 18 zákona 553/2003).

Plat za prácu nadčas

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 60%. Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky podľa ods.4 a 5 tohto článku. (§ 19 zákona 553/2003)

Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí päťdesiat rokov veku

 Zamestnávateľ sa zaväzuje, ak rozhodne, že sa vyplatí zamestnancovi  odmena  za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku,  priznať  mu sumu vo výške jeho funkčného platu ( § 20 ods.1 písm. c/ zákona 553/2003), ak zamestnanec odpracoval najmenej 5 rokov u zamestnávateľa.

Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

Ak zamestnávateľ zamestnancovi nariadi alebo s ním dohodne pracovnú pohotovosť na pracovisku, patrí zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 50 %, a ak ide o deň pracovného pokoja 100 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu.

Za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku zamestnancovi nepatrí príplatok podľa § 16 až 18 a plat za prácu nadčas podľa § 19 zákona 355/2003 .

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi plat podľa prvej vety tohto odseku a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi nepatrí funkčný plat.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska

Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo pracoviska, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti

 1. náhrada v sume 15 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 25 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného pokoja,

 2. s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia, náhrada v sume 5 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 10 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného pokoja.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej trvania k vykonávaniu práce; takéto vykonávanie práce je prácou nadčas (§21 zákona 355/2003)

Osobný príplatok

- Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na  ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca  alebo za vykonávanie prác zamestnancom  nad rámec jeho pracovných povinností. (§ 10 zákona 553/2003).

- Na účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateľ bude zohľadňovať pri jeho priznaní kritéria, ktoré tvoria prílohu tejto KZ.

- Zamestnávateľ sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podľa predchádzajúcich odsekov  určiť pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 euro centov nahor na začiatku kalendárneho roka a na začiatku školského roka. 

- Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať  priznaný osobný príplatok len z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody,  pre ktoré mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa kritéria alebo podmienky).

   - Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi za starostlivosť o pridelené služobné motorové vozidlo a za  jeho vedenie na účely plnenia pracovných úloh, ak táto starostlivosť a jeho vedenie je nad rámec jeho pracovných povinností, príplatok 20 Eur mesačne ( § 14b zákona 553/2003)

 . 

            Článok 8      

Výplata platu,  preddavku na mzdu a zrážky z platu

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr v 15.deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca.(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet zamestnanca najneskôr v deň výplaty podľa predchádzajúceho odseku.

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe  dohody o zrážkach zo mzdy, časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil. (§ 130 ods. ods.8 ZP). 

  

Článok 9

Odstupné a odchodné

 

 1. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. (§76 ZP ods 1)

 1. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

 1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

 2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

 3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

 4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

 5. päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. (§76 ZP ods 2)

 

 1. Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

 2. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné  v sume jeho 2 funkčných platov, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

 3. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho  2 funkčých platov, ak mu bol priznaný  starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

 4. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 ZP.

 

Článok 10  

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje platiť a odvádzať zamestnancom, ktorí majú uzatvorené doplnkové dôchodkové poistenie (ďalej DDP) alebo doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej DDS) sumu 8,30 €

 

(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zmenu dohodnutej sumy  príspevku na DDS v zamestnávateľskej zmluve pre zamestnancov prerokuje s odborovou organizáciou a dohodne so zamestnancom.

Článok 11

Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe

 

(1) Zamestnávateľ určí tarifný plat zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe v súlade s podmienkami rozpracovanými vo vnútornom mzdovom predpise. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods.4 zák. č.553/2003 Z. z.).

 

                       

Článok 12

Pracovný čas zamestnancov

 

(1) V zmysle KZVS čl. II. bod 1/ v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok  a podmienok zamestnávania  a v zmysle § 85 ods.8 Zákonníka práce zamestnávateľ určuje pracovný čas na 37 a ½ hodiny týždenne

(2) Zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas, má právny  nárok na ustanovený týždenný pracovný čas podľa predchádzajúceho odseku

        

                                                                  

Článok 13

Dovolenka na zotavenie

 

 1. V zmysle KZVS na rok 2018, čl. II bod 2.  v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania  je základná výmera dovolenky päť týždňov

 2. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patri zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku.

 3. Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno- vzdelávacieho zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta a vychovávateľa je deväť týždňov v kalendárnom roku

 4. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, zamestnávateľ kráti dovolenku za prvých  100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu ( §109 ZP)

a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,

b) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 ZP,

c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2 ZP,

d) dôležitých osobných prekážok v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm.c) ZP.

 1. Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky (patrí žene) a rodičovskej dovolenky (patrí mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa). podľa § 166 ods. 1 ZP

 

Tretia časť

Kolektívne vzťahy,  práva a povinnosti zmluvných strán

 

Článok 14

Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

 

 1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie  sociálneho mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods.1 tejto KZ. 

 2. V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods.1 KZ môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák.č.2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ. 

 3. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods.4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd tým nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

                                                                 

Článok 15

Riešenie kolektívnych sporov

 

 1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ /ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi / v dobe účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej. 

 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).

 3. Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia  na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor. 

 4. Zmluvné strany sa dohodli na sankcii, pre prípad, ak niektorá zmluvná strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa  v zmysle ods.2  tohto článku tak, že zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu za nesplnenie dohodnutého záväzku v sume 500 €. Zmluvná pokuta  podľa predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane. Odborová organizácia smie prípadne zaplatenú pokutu zamestnávateľom použiť len na  účel kolektívneho vyjednávania.

 

Článok 16      

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto kolektívnej zmluvy prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Za tým účelom sa zaväzujú upraviť podrobnejšie postup riešenia sťažností zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného odkladu (§ 13 ods.5 ZP). 

 

Článok 17

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z § 240 ods.3 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie  odborovej organizácie poskytnúť jej telefonické spojenie a účasť zástupcov zamestnancov na odborových školeniach s náhradou mzdy.

  

Článok 18

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a tejto KZ, najmä:

 1. dohodnúť maximálnu dľžku skúšobnej doby najviac 3 mesiace a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti najviac 6 mesiacov

 2. dohodnúť že sa  skúšobná doba  predlžuje  o čas  prekážok v práci na strane zamestnanca

 1. Skúšobnú dobu  nie je možné dohodnuť v prípade opätovne uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu § 45 odst.4 ZP

 2. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predľžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac  dvakrát podľa § 48 ods.2 ZP

 3. Zamestnávateľ môže v súlade  s ustanovením § 48 ods 4 písm d) ZP opätovne uzatvárať pracovný pomer na dobu určitú do dvoch rokov alebo nad dva roky so zamestnancom, ktorý je prijatý na vykonávanie asistencie pri pedagogickej činnosti v kategórii pedagogického zamestnanca podľa §16 zákona 317/2009 Z.z podľa potrieb žiakov a v závislosti od schválenia finančných prostriedkov začiatkom školského roka na výkon asistencie pri pedagogickej činnosti  

 4. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ i zamestnanec. Výpoveď musí byť  písomná a doručená, inak je neplatná podľa § 61 odst.1 ZP

 5. Ak je dana výpoveď, pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. § 62 odst.1

 6. Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo (§ 74 ZP).

 7. Pri rozhodovaní o výpovedi zamenstanca musí zamestnávateľ brať do úvahy  vek zamestnanca a  počet odpracovaných rokov u  zamestnávateľa

 8. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh iba vtedy, ak odmietne  ponuku inej vhodnej práce podľa §63  odst.2 ZP.

Zamestnávateľ je povinný ponúknuť

-učiteľovi voľné pracovné miesto vychovávateľa alebo asistenta učiteľa

- vychovávateľovi voľné pracovné miesto asistenta učiteľa

-THP pracovníkovi voľné pracovné miesto upratovačky

 1. Ak sa zamestnancovi prevodom majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP ku dňu prevodu. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru podľa prvej vety. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí odstupné podľa § 76 ZP.

 2. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu  a urobiť si z neho výpisy,odpisy a fotokópie podľa § 75 odst.1 ZP

 3. Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počaš šiestich mesiacov po jeho skončení  chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane končenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou - podľa § 240 ods.7 ZP

 4. Zamestnávateľ sa zaväzuje vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:

 • vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZOVZ- zákon 552/20003),
 • výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov,  na ktorých sa vzťahuje zvýšená  ochrana (§ 240 ods.7, 8,9  ZP),

 • vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods.2 ZP),    

 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87 ods.2 ZP),

 • zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods.1  a § 89 ZP),
 • určenie začiatku a konca pracovného času a na rozvrh pracovných zmien (§ 90 ods.4 ZP),

 • určenie podrobnejších podmienok poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia (§ 91 ods.2 ZP),

 • odlišné určenie nepretržitého odpočinku v týždni (§93 ods.3 ZP),
 • určenie rozsahu a podmienok práce nadčas (§97 ods.6 a 9 ZP),

 • vymedzenie okruhu ťažkých telesných prác a duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov (§ 98 ods.9 ZP),

 • prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok (§ 111 ods.1 ZP),

 • na určenie hromadného čerpania dovolenky (§ 111 ods.2 ZP),

 •  zavádzanie noriem spotreby práce a ich zmien (§ 133 ods. 3 ZP),

 • vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodoch, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu  a pri ktorých sa mu poskytuje 60% jeho funkčného platu (§ 142 ods.4 ZP),

 • určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí príspevku odborovej organizácii(§ 3, § 7 ods. 3 zák.č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde);          

 1. Písomne informovať odborovú organizáciu najmä :     

 • ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov najneskôr 1  mesiac predtým

            a)o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu

            b)o dôvodoch prechodu

            c)pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov

            d)plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov (§ 29 ods. 1 ZP),

 • o dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz za......(§ 47 ods. 4 ZP),

 •  vhodným spôsobom informuje o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili (§ 48 ods.8 ZP),
 •  zrozumiteľným spôsobom informuje o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 49 ods 6 ZP),

 •  prerokovať pri hromadnom prepúšťaní o

            a) dôvodoch hromadného prepúšťania

            b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať

            c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva

            d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať

            e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať (§ 73 ods. 2 ZP),

 • o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu (§ 73 ods.2a 4 ZP),

 • o pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci (§ 98 ods. 7 ZP),
 • informovať zrozumiteľným spôsobom na začiatku roka,  po prijatí rozpočtu, potom štvrťročne a na konci roka za celý rok,  o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o záväznom limite mzdových prostriedkov na príslušný  rok, ktoré mu   určil  zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových prostriedkov a poskytovať rozbory hospodárske a štatistické výkazy (§ 229 ods.1,2 ZP);

 1. Vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 86 ods.1 ZP),

 • opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 29 ods.2 ZP),

 • opatrenia, ktoré môžu predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov (§73 ods.2  ZP)
 • nariadenia práce v dňoch prac. pokoja (§ 94 ods.2 ZP),
 • organizáciu práce v noci (§ 98 ods. 6 ZP),
 •  dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi (§ 141a ZP),

 •  stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas  dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v  práci (§ 152 ods.8 písm. a/ ZP),

 • umožnenie stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom (§ 152 ods. 8 písm b / ZP,  

 • rozšírenie okruhu osôb, ktorým zabezpečí stravovanie (§ 152 ods.8 písm. c/ ZP),
 • opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie  (§ 153 ZP),

 •  opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP),
 • požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamestnancas výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur (§ 191 ods. 4 ZP),

 • rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri pracovnom  úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP),

 • stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je ohrozená zamestnanosť (§ 237 ods.2 písm. a/ ZP),
 • zásadné otázky  sociálnej politiky zamestnávateľa, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného prostredia (§ 237 ods.2 písm. b/ ZP),

 • rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v  zmluvných podmienkach (§ 237 ods.2 písm. c/ ZP ),

 • organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa    alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy  zamestnávateľa (§ 237 ods.2 písm. d/ ZP),
 • opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov (§ 237 ods.2 písm. e/ ZP)
 1. umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady (§ 239 ZP).

 

Článok 19

                                                   Záväzky odborovej organizácie

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier so zamestnávateľom v zmysle článku 15 ods.1 tejto KZ.

 2. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

 3. Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z kolektívnej zmluvy.

 4. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v odborovom orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa ( § 230 ZP).

 

Článok 20

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

 1.  Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami § 146 a § 147 ZP a §§ 6 až 10 zákona  NR SR je č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o BOZP)  sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

 2. Zamestnávateľ v záujme toho sa zaväzuje :

 1. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach  vykonávaných zamestnancami (§ 6 ods.1 písm. c/ zákona o BOZP),

 2. písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie tejto koncepcie, ktorý bude obsahovať najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (§ 6 ods. 1 písm. k/ zákona o BOZP),

 3. vydávať vnútorné predpisy a pravidlá o BOZP (§ 6 ods.1 písm. l/ zákona o BOZP),

 4. zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti (§ 6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP),

 5. bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu, iného úrazu alebo smrti, ku ktorému došlo v priestoroch zamestnávateľa a nebezpečnej udalosti príslušnému odborovému orgánu v súlade s § 17 ods.2 zákona o BOZP,

 6. pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods.1 zákona o BOZP),

 7. odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods.2 zákona o BOZP),

 8. vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia (§ 6 ods.2 písm. a/ zákona o BOZP),

 9. poskytovať zamestnancom u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia bezplatne OOPP (§ 6 ods.2 písm. b/ zákona o BOZP),

 10. poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu ( 6 ods. 3 písm. a/ zákona o BOZP),

 11. zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP),

 12. zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie, poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods. 5 zákona o BOZP),

 13. znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnancov(§ 6 ods.10 zákona o BOZP),

 14. vydať zákaz fajčenia na svojich pracoviskách a zabezpečovať dodržiavanie tohto zákazu ( zákon č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a § 6 ods.5 zákona o BOZP),

 15. vykonávať najmenej raz do roka spoločnú previerku BOZP (§ 21 ods. 6 a 7 zákona o BOZP). 

 

Článok 21

Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje  vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.

 2.  Odborová organizácia v záujme toho bude  v súlade s § 149 ZP

 • kontrolovať ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či sústavne vytvára podmienky bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce, pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov, kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

 • kontrolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje pracovné úrazy, zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami vyšetrovať

 • požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch a zariadeniach,

 • upozorňovať zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov

 • zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP.

 

Článok 22

Zdravotnícka starostlivosť

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje :

 1. umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca na svoj náklad.

 2.  vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek  udržiavať v zmysle platných noriem.

 3. po dohode s odborovou organizáciou v odôvodnených prípadoch prispievať na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť zamestnancov.

 4. počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je v období

      - od prvého dňa pracovnej neschopnosti   65% denného vymeriavacieho základu zamestnanca. 

 1. poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písm. b) ZP v rozsahu  2 pracovné dni v čase vedľajších školských prázdnin pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov z dôvodu regenerácie pracovnej sily.

 

Článok 23

Stravovanie

 

(1)Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu.

(2) Hodnota stravného lístka je 3,80  €.

(3)Zamestnávateľ prispieva  na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumu vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, čo činí  2,09 €.

(4) Výška stravného poskytovaného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (opatrenie MPSVaR č.309/2016) činí:

5 – 12 h  -      4,50  €

12 – 18 h  -    6,70  €

 nad 18 h  -    10,30 €

(5) Zamestnávateľ sa   zaväzuje   prispievať  na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,41  € na jedno hlavné jedlo.

 

Článok 25

Starostlivosť o kvalifikáciu

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej zvyšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.

 2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa platných predpisov.

 3. Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi  pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu
   a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní

        b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie. (§54 z.   č.317/2009)

         c) ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

 1.  Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna na účasť na kontinuálnom vzdelávaní

 2. Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec po dohode so zamestnávateľom, spravidla,  keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka pracoviska.

 

Článok 26

Sociálny fond a doplnkové dôchodkové poistenie

 

 (1) Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu (zákon 152/1994 Z.z) sa  určuje nasledovne:

Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

a) povinným prídelom je vo výške 1%   a

b) ďalším prídelom vo výške 0,25% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov  zúčtovaných zamestnancom na výplatu za  kalendárny  rok.

    

Štvrtá časť

 

Článok 27

Záverečné ustanovenia

 

(1) Táto KZ je vyhotovená v piatich exemplároch. Zamestnávateľ obdrží dva podpísané exempláre a predseda odborovej organizácie obdrží tri podpísané exempláre.

 

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

  

 

V Topoľčanoch  dňa   22.01.2018

 

 

 

MGr. Anetta Želisková (vl. rukou)                             Ing. Lýdia Ondrejková (vl. rukou)

základná organizácia                                                  štatutárny zástupca zamestnávateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Príloha B/

Tvorba fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky  a poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a odborovej organizácii

Čl.1

Všeobecné ustanovenia

 

 1. V tejto prílohe sa  upravuje podrobnejšie tvorba, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a  hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 (ďalej len "SF") v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa. 

 2. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb   

       zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a  odborovou organizáciou.

 1. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia.

 2. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č ú:.7000099313/8180

 3. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu

       platu. najneskôr  do 15.dňa nesledujúceho mesiaca. V prípade zrušenia organizácie bez

       právneho nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky

       z pracovného pomeru.

 1. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s Odborovou organizáciou.

 2. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec

       zamestnávateľa  p.  Mária Horná a predseda odborovej organizácie.

 

Čl.2.

Rozpočet sociálneho fondu

 

 1. Zostatok na účte soc. fondu k 01.01.2018                                               1 437,71 €

 2. Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2018

a/ povinný prídel vo výške 1%                                                                     3 700,-€

b/ ďalší prídel  podľa §3 odst.1b zákonač.152/1994: 0,25%                           925,- €   

                                                                                                            ____________

                                                                                   spolu:                       6 062,71 €

 1. Výdavky zo sociálneho fondu na rok 2018

a/ stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osôb. predpisom   .... 3 076,- €............

b/ na dopravu do zamestnania a späť                                                      .................................

c/ sociálna výpomoc nenávratná                                                              ..... .100,- €.............

d/ sociálna výpomoc návratná                                                                 .................................

e/ finančný príspevok pri           

 • 25 odpracovaných rokov                                                                  ...... 500,-€...............

 • životné jubileu 60 rokov                                                                  ................... ...........

f/ liečebná starostlivosť                                                                            ...............................

g/ rekreačné pobyty, exkurzno-vzdelávacie zájazdy                               ... 2 136,71€.............

ch/ detské rekreácie                                                                                  ...............................

i/ účasť zamestnancov na odborových školeniach                                 ....... 190,- €...............

j/ kultúrna, spoločenská a športová činnosť                                              .............................

k/ zdravotná starostlivosť                                                                        ...............................

l/ doplnkové dôchodkové sporenie                                                          .................................

m/ veniec pre zosnulého                                                                           ........60,- € ..............                                    

                                                                                 Spolu:                       6 062,71 €

 

Čl. 3

Použitie a čerpanie sociálneho fondu

 

Stravovanie

 

1. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie mimo školskej jedálne nad rámec všeobecne platných predpisov na jeden odobratý obed príspevok  zo sociálneho fondu vo výške 0,41 €.

 

Doprava do zamestnania a späť

 

 1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi jednorázový mesačný príspevok na dopravu do zamestnania a späť  zamestnancovi, ktorý dochádzajú do zamestnania verejnou dopravou a ktorého funkčný plat nepresahuje 50  percent priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok  predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond, vo výške 0,2 € na odpracovaný deň,  ak zamestnanec odpracoval v polroku najmenej dva mesiace (§ 7 zákon č. 152/1994 o soc. fonde). (za rok 2016 priemerná nominálna mzda činí 912,-€)

 

Sociálna výpomoc nenávratná

 

 1. Zamestnávateľ po schválení Odborovou organizáciou poskytne jednorázovú sociálnu výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácii v rodine:

 

 1. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti, - ak sa sústavne pripravujú na budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo alebo mentálne postihnuté, druh, družka ak žijú v spoločnej domácnosti) do sumy 100 €,

 

 1. V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma) poskytnú sociálnu výpomoc vo výške:100 €

 

Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:

- potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody:

- potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody

- fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti

- potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti

 

Dary

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ poskytne zamestnancom:

 1. na zakúpenie venca pri úmrtí zamestnanca, manžela, manželky, dieťaťa zamestnanca, ak sa poslednej rozlúčky zúčastní zástupca zamestnávateľa, alebo odborového orgánu max do výšky 60,0 €

 2. odmena pri pracovnom jubileu 25 odpracovaných rokov vo výške 100,0 €, ak zamestnanec odpracoval minimálne 5 rokov v našej organizácii

 3. odmena pri životnom jubileu 60 rokov vo výške 100,0 €, ak zamestnanec nepoberá starobný dôchodok a odpracoval minimálne 5 rokov v našej organizácii

 4. vecné odmeny vo forme poukazov pre všetkých zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov a k Vianociam vo výške závislej od aktuálneho obsahu  SF po vzájomnej dohode.

 5. Zamestnanec má nárok na pomerný príspevok zo sociálneho fondu na vecné odmeny vo forme poukazov v sume prislúchajúcej obdobiu, počas ktorého tvoril sociálny fond v danom roku.

 

Kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť

 

 Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na organizovanie divadelných predstavení, spoločenských posedení so zamestnancami odchádzajúcimi do dôchodku, so začínajúcimi pedagogickými zamestnancami, s bývalými zamestnancami, s pedagogickými zamestnancami materských a základných škôl, s nepedagogickými zamestnancami škôl, školských zariadení a školských jedální, školení v otázkach BOZP a pracovnoprávnych vzťahoch do výšky 25  € na osobu po vzájomnej dohode.

                            

 

Tieto zásady sú súčasťou KZ a  nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2018, ich účinnosť  končí

31.12.2018.

 

 

 

 

 

 

............................................                            .................................................

       zamestnávateľ                                                          odborová organizácia

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
  Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
  riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria