Hlavné menu

 História našej školy sa začala písať v roku  1966.  V tomto čase sa datuje vznik Osobitnej školy internátnej v Hajnej Novej Vsi.  Táto škola bola umiestnená v kaštieli  nachádzajúcom sa v miestnom parku. Posledným majiteľom kaštieľa bol rod. Steigerovcov. Predstaviteľka tohto rodu Mária Steigerová – Staviolli kaštieľ opustila v roku 1945 a odišla do Talianska.

       Slávnostné otvorenie školy, ktorá začala pôsobnosť so 40 žiakmi, bolo 1. septembra 1966. Boli tu ročníky 1. – 5.  Popri škole bol zriadený aj internát. V Hajnej Novej  Vsi sa  OŠI nachádzala až do roku 1994.

        V školskom roku 1994 – 1995  už škola sídlila v priestoroch internátu SPŠT v Topoľčanoch, kam sa presťahovala.  Na tomto mal významný podiel bývalý riaditeľ školy  Mgr. Dominik Čerman.

        Od  1. augusta 1998 sa s  touto školou zlúčila Osobitná škola sídliaca na Ul. Dr. Pantočku v Tovarníkoch.  Kolektív sa rozrástol nielen o žiakov, ale aj o pedagógov. 

        Škola naďalej poskytovala nielen vzdelanie, ale aj domov deťom s nariadenou ústavnou výchovou a zároveň prechodné ubytovanie deťom zo vzdialenejších kútov nášho Slovenska. 

Od 1. septembra 2002 bol doplnený predmet činnosti školy o  vzdelávanie a prípravu žiakov na jednoduché pracovné zručnosti v Praktickej škole. 

        V školskom roku 2005 – 2006 bola zrealizovaná transformácia a  všetky deti s nariadenou  ústavnou výchovou boli premiestnené do detských domovov. Internát  naďalej poskytoval ubytovanie iba deťom s týždenným pobytom.

Od 1. septembra 2007 bol pri špeciálnej základnej škole zriadený Školský klub detí, ktorý zabezpečuje výchovu mimo vyučovania a prípravu žiakov na vyučovanie.

       Školský rok 2006 – 2007  sa niesol v znamení rekonštrukcie  budovy na Ul. Dr. Pantočku. Táto budova bola upravená pre potreby detí s telesným postihnutím.

Ďalšie bezbariérové úpravy a opravy priestorov školy v Továrnikoch sa uskutočnili v nasledujúcich rokoch.  Budova školy má novú strechu, nové plastové okná, moderné sociálne zariadenia aj pre imobilných klientov a všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, prípadne tabletmi alebo počítačmi.

        Každoročne sa na našej  škole  vzdeláva cca 100 žiakov.
 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria