Hlavné menu

Školský vzdelávací program školský učebný plán Školský učebný plán inovovaný od 01.09.2016 Vnútorný pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov špeciálnej základnej školy Vnútorný pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v praktickej škole Výchovný program školského internátu Výchovný program školského klubu detí Príloha č.1- poznámky k šk. roku 2015/2016 a inovácia bodu 5 Plán aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti Príloha č.2- poznámky k šk.roku 20162017 Príloha č.3- poznámky k šk. roku 2017/2018 Štandard finančnej gramotnosti 2017 Príloha č.4- poznámky k šk. roku 2018/2019

Vzdelávací program

Školský vzdelávací program

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, TOVARNÍCKA 1632, TOPOĽČANY

  s organizačnými zložkami

Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany

 

a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany

 

 

Školský vzdelávací program

 

 

„Vzdelanie je schopnosť porozumieť druhým.“

                                                                                       Johann Wolfgang von Goethe

 

 

Stupeň vzdelania                 ISCED 1                                                                   ISCED 2C

 

Dĺžka štúdia                                Špeciálna základná škola internátna                                                  Praktická škola    

                                                          var. A –  9 rokov                                                                               –  3 roky

                                                          var.  B –  10 rokov

                                                          var.  C –  10 rokov

 

Vyučovací jazyk:                         slovenský

Študijná forma :                          denná 

Druh školy :                                  štátna                                                                   

Predkladateľ:                               Spojená škola internátna, Topoľčany

 

Názov školy:                                  SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, TOVARNÍCKA  1632, TOPOĽČANY

                                                              s organizačnými zložkami

                                                              Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany

                                                              a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany

 

Adresa :                                            Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

 

IČO:                                                  00182249

 

Riaditeľ školy:                               Ing. Lýdia Ondrejková

 

Koordinátor pre tvorbu ŠVP:  ISCED 1, ISCED 2C-     Mgr. Mária Gaálová,

                                                                                                     Mgr. Jana Lacenová

                                                             

Ďalšie kontakty:                            telefón, fax: 038/5320021

                                                              ssi.topolcany@gmail.com

                                                              www.szsiapstopolcany.edupage.org

 

Zriaďovateľ:                                   Okresný úrad Nitra

                                                              Štefánikova trieda 69, 949 Nitra

                                                              Kontakty:

                                                              Telefón: 037/6549282

                                                              http://www.minv.sk/?odbor-skolstva

                                            

Platnosť dokumentu:                                    od 1.9. 2016

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa:   23.06.2016

Prerokované v Rade školy dňa:                 06.09.2016

 

Podpis riaditeľa školy: 

                                                      .............................................................

 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní  školského vzdelávacieho  programu

 

Platnosť, revidovanie

Dátum

Zaznamenanie inovácií, zmeny, úpravy

Platnosť ŠkVP

Od 1.9.2009

 

Zmena názvu školy

 

01.09.2009

 Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Revidovanie

Kritéria hodnotenia

 

12.1.2010

MP č.1/2010-R z 12.januára 2010 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1

Revidovanie

Kritéria hodnotenia

 

12.1.2010

MP č.3/2010-R z 12.januára 2010 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1

Revidovanie

Kritéria hodnotenia

 

12.1.2010

MP č.5/2010-R z 12.januára 2010 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1

 

Revidovanie

Kritéria hodnotenia

 

12.1.2010

MP č.4/2010-R z 12.januára 2010 na hodnotenie žiakov praktických škôl

Platnosť ŠkVP, inovácia ŠkVP

 

01.09.2012

 Úprava a inovácia celého školského vzdelávacieho program

 

Revidovanie

01.09.2013

-Zmena zriaďovateľa

- doplnenie

Odst.: II.: Charakteristika školského vzdelávacieho programu - bod 3.: Dĺžka štúdia a forma a metódy vzdelávania

- Zmeny v učebnom pláne,  1.-5. roč var A - zaradenie ILI do školského vzdelávacieho programu

(prerokované 27.08.2013)

Inovovanie, doplnenie

01.09.2013

Zaradenie učebného plánu pre žiakov s AU a ďalšími PVP s MP v praktickej škole do ŠkVP (prerokované 27.08.2013)

Revidovanie 01.10.2013

Zmena zriaďovateľa od 01.10.2013- Okresný úrad Nitra (prerokované 10.10.2013)

Inovovanie, doplnenie 01.09.2014

Doplnenie  školského učebného plánu v triede praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím (prerokované 25.08.2014)

Revidovanie, doplnenie 08.09.2015
- Doplnenie učebných osnov pre 2. ročník praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím a príloha č. 1 (poznámky k šk.roku 2015/2016, profil absolventa PŠ))

- Zmena v učebných osnovách pre ŠZŠ a PŠ sa text v bode 4. Kritériá mení nasledovne: Hodnotenie a klasifikácia žiakov bude vykonávaná v súlade s platnou legislatívou (Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov vydané MŠ VVaŠ SR) a aktuálnou Vnútornou smernicou na klasifikáciu a hodnotenie žiakov, ktorá bude zverejnená na webovom sídle školy. (prerokované v Rade školy 08.09.2015)

Inovovanie, doplnenie 16.10.2015
Doplnenie o Štandard finančnej gramotnosti v podmienkach školy
(prerokované na Rade školy 15.10.2015)
Platnosť, inovácia celého ŠkVP 01.09.2016

 Úprava, revízia  a inovácia celého školského vzdelávacieho program . Inovovanie obsahu  vzdelávania pre 1., 2. roč. a 5., 6.roč špeciálnej základnej školy, príloha č.2.  Inovovanie obsahu vzdelávania pre 1.-3. roč. praktickej školy.  Príloha č.2.- poznámky k šk. roku 2016/2017-

(prerokované na Rade školy 06.09.2016)

Inovovanie 01.09.2017
Doplnenie učebného plánu ŠZŠ o prípravný ročník. Inovácia obsahu vzdelávania pre prípravný ročník,  3. a 7. ročník špeciálnej základnej školy. Príloha č.3- poznámky k škol. roku 2017/2018.
Štandard finančnej gramotnosti- inovácia
(prerokované na Rade školy 07.09.2017)
Inovovanie 01.09.2018 Inovácia obsahu vzdelávania pre 4. a 8. ročník špeciálnej základnej školy. Príloha č.4- poznámky k šk. roku 2018/2019. (prerokované na Rade školy dňa 27.8.2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Obsah

 

I. Všeobecná charakteristika školy

 
1.    Veľkosť školy................................................................................................................................. 4
2.    Charakteristika žiakov..................................................................................................................... 4
3.    Personálne zabezpečenie................................................................................................................. 4
4.    Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov........................................... 5
5.    Organizácia prijímacieho konania..................................................................................................... 7
6.    Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní......... 7
7.    Dlhodobé projekty............................................................................................................................. 8
8.    Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi.......................................................................................... 10
9.    Priestorové a materiálno-technické podmienky školy...................................................................... 10
10.  Škola ako životný priestor ................................................................................................................10
11.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  a vzdelávaní.......................... 11
 
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
 
1.    Pedagogický princíp školy................................................................................................................ 12
2.    Zameranie školy a stupeň vzdelania.................................................................................................. 12
3.    Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania..................................................................................... 13
4.    Profil absolventa primárneho stupňa.................................................................................................. 14
5.    Profil absolventa praktickej školy...................................................................................................... 19
6.    Pedagogické stratégie. ........................................................................................................................19
7.    Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami.............................................................. 19
8.    Začlenenie prierezových tém.. ...........................................................................................................20
 
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
 
1.    Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov............................................................................... 21
2.    Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov........................................................................21
3.    Hodnotenie školy. .................................................................................................................................22

 

 

             I.Všeobecná charakteristika školy

 

1. Veľkosť školy

Spojená škola internátna  v Topoľčanoch patrí do siete škôl  MŠ SR pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Organizačnými zložkami školy sú špeciálna základná škola internátna a praktická škola. Je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou, ktorá poskytuje primárne a nižšie stredné odborné vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím.

Súčasťou školy sú výdajná školská jedáleň, školský internát, školský klub detí a alokované pracovisko na Ulici Dr. Pantočku v Tovarníkoch.
Pre viacnásobne postihnutých žiakov je vybudovaný bezbariérový prístup do tried na pracovisku na  Ul. Dr. Pantočku v Tovarníkoch.  Výchovno-vzdelávacia činnosť v  škole je organizovaná tak, aby sa utvárali podmienky pre zdravý vývoj žiakov s mentálnym postihnutím s prihliadnutím na ich vek a zdravotný stav. Počet tried špeciálnej základnej školy býva v závislosti od počtu prijatých žiakov 8 až 10 tried A variantu, 2 až 3 triedy B variantu, 2 až 3 triedy C variantu a v praktickej škole 1 až 3 triedy.  
    

2. Charakteristika žiakov

    

Školu navštevujú žiaci s mentálnym postihnutím ľahkého, stredného a ťažkého stupňa, aj v kombinácii s inými druhmi postihnutia.

V triedach špeciálnej základnej školy sa vzdelávajú žiaci podľa variantov A, B alebo C v závislosti od stupňa postihnutia. V prípade ťažkosti pri osvojovaní obsahu učiva môžu žiaci pracovať podľa upravených učebných osnov v niektorom vyučovacom predmete.  Žiaci s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje pravidelnú účasť na vzdelávaní pracujú podľa individuálnych vzdelávacích programov.        

Praktická  škola poskytuje nižšie stredné odborné vzdelanie a pripravuje na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym, prípadne s kombinovaným postihnutím, pripravuje ich  na život v rodine, na sebaobsluhu a  praktické činnosti v domácnosti a zacvičuje ich na vykonávanie práce tak, aby mohli vykonávať pracovné činnosti pod dohľadom. Poskytuje vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Ak zdravotné znevýhodnenie neumožňuje vzdelávanie žiaka podľa vypracovaného učebného plánu, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

 

3. Personálne zabezpečenie

 

Pedagogický zbor tvoria zamestnanci zaradení v pedagogických kategóriách: učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa.

Všetci pedagogickí zamestnanci musia preukázať pedagogické a špeciálno-pedagogické spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pri výkone ich činnosti, preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy, riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov.

Asistent učiteľa sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu školy, najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných a zdravotných bariér pri výchove a vzdelávaní žiakov.

Vychovávateľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní výchovného programu školského zariadenia.

Vedúci pedagogickí zamestnanci- riaditeľ a zástupcovia riaditeľa,  svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú pre tento ich rast podmienky.

Dôležité úlohy v činnosti školy na zverenom úseku výchovy a vzdelávania organizujú, riadia a koordinujú pedagogickí zamestnanci poverení špecializovanou činnosťou: triedni učitelia, výchovný poradca, vedúci predmetových komisií, koordinátor informatizácie,  koordinátor prevencie kriminality a drogových závislostí, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  koordinátor projektu Zdravá škola, koordinátor environmentálnej výchovy a školský knihovník.

Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo.

Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností (poradenské a preventívne služby pri profesionálnej orientácii žiakov, činnosti pri umiestňovanie žiakov do odborných učilíšť a iné). Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka.

Poslanie predmetových komisií na škole vyplýva zo špecifických výchovno - vzdelávacích cieľov  školy. Vedúci predmetových komisií pomáhajú riaditeľovi pri pedagogickom riadení a kontrole výchovno - vzdelávacieho  procesu školy.  Predmetové komisie (metodické orgány) sú aj iniciatívnym orgánom  riaditeľa  školy,  zaoberajú   sa  pedagogickými  a  výchovno - vzdelávacími  problémami, koordinujú ďalšie  vzdelávanie  pedagogických  zamestnancov, a tým  sa   spolupodieľajú  na  zvyšovaní   úrovne  výchovno - vzdelávacieho procesu na škole. 

4. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

   
Charakteristickou črtou pedagogických zamestnancov našej školy je potreba a ochota ďalej sa vzdelávať. Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Svoje odborné kompetencie naďalej rozvíjajú  účasťou na kurzoch, školeniach a vzdelávaniach organizovaných  metodicko - pedagogickými centrami a inými vzdelávacími inštitúciami podľa každoročne vypracovaného plánu kontinuálneho vzdelávania.
- Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného    odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania.  Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy.
- Aktualizačné vzdelávanie  poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie.
- Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti.
- Špecializačné vzdelávanie   zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon  špecializovaných činnosti. Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, koordinátor informatizácie, koordinátor prevencie kriminality a boja proti drogám v podmienkach školy, koordinátor koncepcie výchovy k manželstvu a k rodičovstvu v podmienkach školy, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie .
- Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických  zamestnancov. Vedúcim pedagogickým zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa.
Z pohľadu udržania a zvyšovania kvality školy venujeme pozornosť predovšetkým týmto cieľom a požiadavkám na kontinuálne vzdelávanie:
- Prvoradou úlohou je udržať 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, podľa potreby podporovať účasť nekvalifikovaným zamestnancov na vzdelávaní na doplnenie kvalifikačných predpokladov.
- I keď väčšina pedagogických zamestnancov absolvovala druhú atestáciu, podporovať všetkých pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.
- Zamerať sa na skvalitňovanie úrovne príslušných kompetencií pedagogických zamestnancov- špecialistov, predovšetkým školského knihovníka, koordinátora prevencie drogových závislostí, výchovného poradcu.
- Realizovať adaptačné vzdelávanie začínajúcich pedagogických zamestnancov podľa potreby.
-Zúčastňovať sa odborných školení z oblasti špeciálnej pedagogiky a didaktiky vyučovacích predmetov, ktoré budú organizované MPC a inými vzdelávacími inštitúciami.
 -Dopĺňať a inovovať tematické plány školského vzdelávacieho a výchovného programu podľa aktuálnych učebných osnov a v súlade s POP na školský rok, podporovať vzdelávania, ktoré bude zamerané na  neustálu inováciu obsahu výchovy a vzdelávania.
- Zameriavať sa na vzdelávacie aktivity nielen na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných kompetencií, ale aj na ich rozširovanie a získavanie nových kvalifikácií podľa potrieb školy
- Vzájomnými konzultáciami pedagogických zamestnancov na zasadnutiach metodických orgánov skvalitňovať koordináciu činností a zvyšovať úroveň pedagogickej činnosti a odborných kompetencií pedagogických zamestnancov
-V rámci samo štúdia udržiavať a dopĺňať profesijné kompetencie, venovať pozornosť pedagogickej a metodickej tlači.
- Podporovať aktivity pedagogických zamestnancov s cieľom rozširovania a overovania profesijných kompetencií v oblasti aplikácie a využívania informačno- komunikačných technológií

- Podporovať vzdelávania  zamestnancov v oblastiach tvorivej práce v zavádzaní a využívaní produktívnych metód a foriem práce, zvyšovanie právneho vedomia, manažérskych a marketingových schopností, rozvoj tvorivosti,  rozvoj multikultúrnych  kompetencii  pedagogických zamestnancov  a iné.

5.Organizácia prijímacieho konania

   

O prijatí dieťaťa do špeciálnej základnej školy rozhoduje riaditeľ školy na základe:
- písomnej žiadosti zákonného zástupcu a
- písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia dieťaťa.
Riaditeľ špeciálnej školy pred prijatím dieťaťa poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.
Ak sa počas dochádzky žiaka do základnej školy zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie odporučí zákonnému zástupcovi žiaka podať návrh na prijatie žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy.
Žiaka, ktorý bol prijatý zo základnej školy do špeciálnej školy, možno na základe výsledkov  diagnostického vyšetrenia a po prerokovaní v pedagogickej rade zaradiť do vyššieho ročníka, pričom fyzický vek žiaka nesmie byť nižší, než fyzický vek žiakov tohto ročníka.
Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.
Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole.
Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutí v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Praktická škola môže vzdelávať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

 

6. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

 

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak školský zákon neustanovuje inak. V základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky. Dĺžku štúdia určuje štátny vzdelávací program.

Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

Po ukončení výchovy a vzdelávania na vysvedčení posledného ročníka špeciálnej základnej školy sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: „Žiak (žiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.

Praktická škola má tri ročníky. Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. Pre ukončenie vzdelávania v praktickej škole sa nevyžaduje ani písomná, ani praktická skúška poznatkov a zručností žiakov. Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých vyučovacích predmetoch hodnotí kvalita vedomostí, zručností a návykov, ktorú žiak dosiahol a stupeň osvojenia manuálnych zručností, pričom sa prihliada aj na systematickosť práce a úsilie žiaka. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať. Na vysvedčení posledného ročníka praktickej školy sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: „Žiak (žiacka) získal (získala) nižšie stredné odborné vzdelanie.“

7. Dlhodobé projekty

 

K humanizácii a modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu napomáha aj príprava a realizácia projektov. Najväčšiu pozornosť venujeme projektom v týchto oblastiach:

Projekty zamerané na informačno-komunikačné technológie

Prvýkrát sa škola zapojila do projektu INFOVEK v roku 2002 a získala prvých 6 počítačov.  Vybavenie pre druhú počítačovú učebňu škola získala v projekte  Deutsche Telecomu “Počítače pre školy.” V školskom roku 2009/2010 sme získali ďalšie počítače a dva dataprojektory z projektov „Modernizácia vzdelávacieho procesu na školách“. Tým sme dosiahli úroveň vybavenosti IKT – približne 5 žiakov na jeden počítač. Škola je vybavená množstvom softvéru predovšetkým k výuke matematiky, slovenského jazyka a iných spoločenskovedných aj prírodovedných predmetov.

V roku 2012 sme z finančných prostriedkov rozvojového projektu MŠVVaŠ SR zakúpili prvé dve interaktívne tabule. V nasledujúcich rokoch sme získali z projektov, alebo sme zakúpili z vlastných prostriedkov ďalšie IKT a takmer všetky triedy sme vybavili interaktívnymi tabuľami. V projekte Digiškola  sme získali 20 tabletov aj s manažmentom tabletovej učebne Samsung School a v triedach pre ťažko postihnutých žiakov využívame pri individuálnej  edukácii iPady. V popoludňajšej činnosti ŠKD a školského internátu majú žiaci k dispozícii interaktívnu tabuľu umiestnenú v triede ŠKD.

Využívanie informačných technológií je prostriedkom na získavanie informácií nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj v mimoškolskej činnosti, v krúžkovej činnosti, v rámci činnosti školského klubu detí a školského internátu

Škola podporujúca  zdravie

Podstatou projektu je vytvorenie zdravého prostredia, výchova žiakov k zdravým životným návykom a k ich zodpovednosti za vlastné zdravie. Snažíme sa vytvoriť príjemné a  stimulujúce prostredie bez stresu a agresivity a  v prostredí vzájomnej dôvery riešiť potreby a problémy žiakov. Do vyučovania zaraďujeme relaxačné chvíľky a špeciálne terapie (muzikoterapiu, ergoterapiu, arteterapiu), využívame netradičné metódy vyučovania ako projektové vyučovanie, tvorivé dielne, súťaže, besedy, exkurzie,  a iné. Učíme žiakov aktívne odpočívať- môžu navštevovať školskú knižnici, zapájať sa do mimoškolských aktivít a krúžkov, využívať na relaxáciu školský dvor a  ihrisko a pod. Organizujeme športové aktivity,  ktoré kladne vplývajú na telesný a duševný vývoj žiakov,  napr. Dni športu, športové súťaže ku Dňu detí,  Olympijský deň, medziškolské športové turnaje a iné. Organizujeme aktivity v rámci Dní zdravej výživy, napr. so zameraním na ovocie a zeleninu, mliečnu výživu a pod.V zdravotnej výchove venujeme pozornosť dentálnej a osobnej hygiene detí, organizujeme besedy so zdravotnou sestrou, žiaci si osvojujú hygienické návyky v praktických činnostiach.

Smerujeme k tomu, aby sa zdravý životný štýl stal  pre našich žiakov samozrejmosťou a prirodzenou súčasťou ich každodenného života.

Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Utváranie základných vedomostí a postojov žiakov v oblasti vzťahov a rodičovstva sa snažíme dosiahnuť predovšetkým zameraním sa na aktivity s cieľom podporovať úctu k rodičom a starším ľuďom, podporovať schopnosť vyjadrovať svoje city, oboznamovať sa so svojimi právami a povinnosťami, starať sa o svoje telesné aj duševné zdravie, uvedomiť si význam rodiny pre spoločnosť a predovšetkým pre jednotlivca. Učíme žiaka rozvíjať zodpovednosť voči sebe a iným tak, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za vlastné správanie v bežnom živote, aby vedeli prijať pomoc ale aj poskytnúť pomoc.

V rámci tohto programu organizujeme, okrem výchovného využitia obsahu učiva zameraného na túto problematiku, aktivity ako sú divadelné vystúpenia, kultúrne a spoločenské akcie pre dôchodcov, škôlkarov a pre rodičov, návštevy a vzájomná spolupráca s domovom dôchodcov,  príprava darčekov pre rodičov a seniorov,  tematicky zamerané besedy a rôzne tvorivé aktivity.

Environmentálna  výchova

Listine základných práv a slobôd sa okrem iného píše, že každý človek má právo na priaznivé životné prostredie, má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojov, pričom nikto nesmie pri výkone svojich práv ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje, druhové bohatstvo prírody a kultúrne pamiatky nad mieru ustanovenú zákonom. Práva si občan každého štátu nárokuje ale povinnostiam sa veľa z nich vyhýba, o čom svedčia problémy súvisiace s poškodzovaním životného prostredia. A my chceme, aby naši žiaci vyrastali v zdravom prostredí a aby si ho aj vedeli chrániť.

Aby naši žiaci videli súvislosti kvality svojho života s kvalitou životného prostredia snažíme sa systematicky a cielene ich vzdelávať k ochrane životného prostredia. Žiaci si zakladajú a starajú sa o kútiky živej prírody, pravidelne sa zapájajú do celoštátnych a okresných aktivít zameraných na čistenie parkov, separáciu dopadov, čistotu vôd a okolia tokov, čistotu ovzdušia a pod.  Zúčastňujú sa besied, výstav, tvorivých dielní, výtvarných súťaží, blokových vyučovaní, didaktických vychádzok, exkurzií a cvičení na environmentálnu tému.

Protidrogová prevencia a boj proti kriminalite

Napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, snažíme sa sústavne výchovne pôsobiť na žiakov. Plán činnosti koordinátora prevencie vychádza z  Národného programu boja proti drogám, kooperuje s plánom programu Zdravá škola a Výchova k manželstvu a k rodičovstvu. Cieľom programu je naučiť žiakov optimálne komunikovať, zvládať životné situácie, riešiť konflikty konštruktívne, mať zmysel života, svoj životný cieľ a hodnotovú orientáciu, zvýšiť a posilniť sebadôveru, mať zodpovednosť za vlastné zdravie, rešpektovať ľudské práva a predchádzať, monitorovať a odstraňovať šikanovanie.

Na dosiahnutí cieľov spolupracujeme so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími zariadeniami, ÚP SVaR, SČK a PZ. Využívame pedagogické stratégie ako besedy a diskusie, výtvarné súťaže, rolové hry, informovanosť cez nástenky a prezentácie, zapájanie sa do aktivít zameraných na primárnu prevenciu a do aktivít celoslovenskej kampane „Červené stužky“ a pod.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov

Žiakom aj pedagógom slúži školská knižnica ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum v procese vzdelávania aj v mimoškolskej činnosti. V roku 2009 sa škola zapojila do projektu  “ Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“, v rámci ktorého sme dobudovali školskú knižnicu, zmodernizovali sme priestory, vybavili sme knižnicu dvoma počítačmi s pripojením na internet, doplnili ju o nové knižničné jednotky.

Organizujeme mnohé zaujímavé akcie ako napríklad „Noc s Andersenom“, „Dobšinského truhlica“, besedy so spisovateľmi a zaujímavými ľuďmi, týždeň hlasného čítania, informačná výchova,  zážitkové učenie v školskej knižnici a iné. V školskom roku 2011/2012 sme začali organizovať čitateľskú súťaž „Čítanie nás baví“ zameranú predovšetkým na rozvíjanie komunikačných a čitateľských zručností žiakov. Súťaž je určená žiakom špeciálnych základných škôl s mentálnym postihnutím Nitrianskeho kraja vo veku 8-16 rokov v  A, B variante. Cieľom súťaže je ukázať žiakom, že čítanie môže byť hrou, zábavou a vhodnou aktivitou na voľný čas.

Zaujímavými akciami a moderným vybavením školskej knižnice žiakov motivujeme k čítaniu a tým zároveň zlepšujeme ich slovnú zásobu a jazykovú kultúru. Žiaci sa učia lepšie orientovať v knihách a využívať rôzne zdroje pri hľadaní informácií.

 

8. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

     

Dobrá spolupráca školy a rodiny má jednoznačne pozitívny vplyv na úspešnosť detí v škole a zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu. Škola je rodičom otvorená aj počas vyučovania, rodičia sú vítaní na triednych i celoškolských stretnutiach, exkurziách, výletoch, besedách,  výstavách, počas záujmovej činnosti i na iných podujatiach organizovaných školou. Mnohí rodičia sa do prípravy rôznych vystúpení a súťaží žiakov aktívne zapájajú. Veľkým prínosom je angažovanosť a spolupráca rodičov detí s ťažkými stupňami postihnutia.

Rada školy ako poradný orgán vyjadruje a presadzuje verejné záujmy,  záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Tvorí ju  jedenásť členov, z toho štyria členovia sú zvolení za rodičov, dvaja za pedagogických zamestnancov školy, jeden za nepedagogických zamestnancov školy, štyria členovia sú delegovaní za zriaďovateľa. Rada školy zasadá štyrikrát ročne a prerokúva aktuálne problémy školy.

Pri organizovaní akcií škola spolupracuje s Domovom dôchodcov, s materskou školou a so školami v meste, pri rôznych príležitostiach spolupracuje s MsÚ, SČK, PZ a s inými organizáciami

9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

Spojená škola internátna  má sídlo na Ul. Tovarnícka 1632 v  Topoľčanoch  v prenajatých priestoroch v budove Strednej odbornej školy agrotechnickej. Nachádzajú sa tu administratívne miestnosti, zborovňa, triedy, kabinety, špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania dostatočne vybavená vhodným náradím a pomôckami (dielňa kovo-drevo a školská kuchynka), školská knižnica pre učiteľov a žiakov, dve počítačové učebne, ďalej sklady, triedy, klubovne a izby školského internátu s kapacitou 30 detí, klubovňa školského klubu detí vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi pre učenie a s pomôckami pre relaxáciu, v prízemí budovy výdajná školská jedáleň. Pri triedach pre žiakov s ťažkým stupňom postihnutia  vzdelávaných vo variante B alebo C sú zriadené relaxačné miestnosti alebo kútiky. Pri triede praktickej školy, v ktorej sa vzdelávajú žiaci s autizmom je zriadená bezpodnetová miestnosť. Pred budovou je menší školský pozemok, ktorý slúži na výuku pracovného vyučovania a pestovateľských prác a školské ihrisko s preliezkami.

     Súčasťou školy je elokované pracovisko na Ul. Dr. Pantočku, ktoré je vzdialené cca 1,5 km od sídla školy. Menšia budova na tomto pracovisku má nové hygienické zariadenie a bezbariérový prístup pre imobilných žiakov, žiackej kuchynky a IKT učebne vybavenej 5 počítačmi pre žiakov, jedným počítačom pre učiteľa. V hlavnej budove sa nachádzajú triedy, kabinet učebných pomôcok, zborovňa, počítačová učebňa a zrekonštruované moderné sociálne zariadenie, upravené aj pre imobilných žiakov.  V poslednej, malej budove sa nachádzajú špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania dostatočne vybavené vhodným náradím a pomôckami – dielne na kovo- drevo a pestovateľské práce. Na školskom pozemku sa nachádzajú dva skleníky pre potreby praktickej školy a pracovného vyučovania, za budovou je menšie zatrávnené ihrisko.

Pri triede pre žiakov s viacnásobným postihnutím je zriadený relaxačný kútik.

Škola zakúpila z vlastných finančných prostriedkov a  z projektov MŠ VVaŠ SR  interaktívne tabule, iPady a tablety. Takmer všetky triedy (okrem triedy pre ležiacich žiakov) v elokovanom pracovisku sú vybavené interaktívnymi tabuľami, na pracovisku na Ul. Tovarnícka je vybavená interaktívnymi tabuľami  väčšina tried. Jedna trieda pracuje s tabletmi s prepojením cez management tabletov Samsung School, v ostatných triedach pracujú žiaci s tabletmi a iPadmi individuálne.

Odborné učebne pre praktickú školu- školskú kuchynku, dielne pre pestovateľské práce, kabinet pre ručné práce a ostatné kabinety priebežne zásobujeme z finančných prostriedkov školy spotrebným materiálom a pomôckami.

V procese vzdelávania využívame učebné a pracovné pomôcky, staršie pochádzajú z ústredných dodávok, novšie priebežne kupujeme z vlastných finančných zdrojov, zo sponzorských darov, z realizovaných projektov a prostriedkov občianskeho združenia Zrkadielko. 

V špeciálnej základnej škole žiaci vzdelávaní vo variante A majú dostatok učebníc a pracovných listov, ktoré škola získava z ústredných dodávok, vo variante B a C pracujú žiaci podľa individuálnych potrieb s rôznym učebným materiálom, ktorý pochádza z centrálnych dodávok, alebo ho učitelia pripravujú individuálne podľa potrieb žiaka. V praktickej škole má škola vypracované na väčšinu vyučovacích predmetov vlastné učebné materiály,

V triedach s ťažšie postihnutými žiakmi používame relaxačné pomôcky ako sú: fit lopty, masážne kreslo, masážny prístroj, masážne kladivo, digiflex na precvičovanie prstov, loptičky na hmatové podnety, guličkový relaxačný bazén, dotykové loptičky a iné.

Pre žiakov s ťažkým telesným postihnutím zabezpečila škola dostatok stoličiek ARIS pre mladších žiakov a polohovacích zariadení PINGUINO senior  pre starších žiakov aj s pracovnými doskami.

Škole chýba telocvičňa, na športové činnosti sa využívajú školské dvory na oboch pracoviskách.

Škola je vybavená mnohými učebnými pomôckami ako napr.: rôzny obrazový materiál, mapy,  makety, modely, drevené pomôcky ako súpravy drevenej abecedy, farebné kocky, skladačky , poznávacie krabičky, skladanie častí tela, farebné domino, malé i veľké puzzle, pomôcky Piccolo- rôzne druhy, stavebnice, spoločenské hry, minihudobné nástroje, magnetické pomôcky, včielka Bee Bot, pomôcky na AAK, hrací stolík Optima, pieskový stôl, rôzne počítačové programy ako Boardmaker, výukové programy na jednotlivé vyučovacie predmety atď.

Triedy a izby v školskom internáte a školský klub detí sú vybavené  novým nábytkom a didaktickými a spoločenskými hrami.

Škola sa snaží získať finančné prostriedky na modernizáciu priestorov a vybavenia aj prostredníctvom rôznych nadácií, fondov a sponzorov.

 

10. Škola ako životný priestor

  

Kvalitu života určuje aj prostredie, v ktorom ľudia žijú. Škola nie je len priestor, kde sa učí, ale je to aj priestor, kde trávia deti veľkú časť dňa. Chceme vytvoriť prostredie, ktoré by bolo pre deti priateľské, motivujúce a inšpirujúce a aby mu poskytovalo veľa pozitívnych vzorov do života. Pripravujeme deti pre život tak, aby sa cítili zodpovední za dobro, krásu a pravdu v sebe i vo svojom okolí.

Učíme  žiakov tomu, aby  vedeli primerane komunikovať a vyjadriť svoj názor,  efektívne riešiť konflikty, prekonávať prekážky,  aktívne odpočívať a zodpovedne sa rozhodovať. Učíme ich spolupráci a vzájomnej pomoci napríklad pri športových súťažiach, pri príprave spoločenských a kultúrnych vystúpení, pri príprave súťaží, výstav, pri vzájomnej pomoci slabšiemu spolužiakovi, pri riešení rôznych úloh a pod.

Sme škola, ktorá dáva každému žiakovi možnosť v niečom vyniknúť.  Každý žiak musí byť rešpektovaný, každý žiak je pre svoje okolie prínosom a každý žiak má možnosť zažiť pocit úspechu.

Škola je pre žiakov druhým domovom. Snažíme sa, aby sa v nej všetci cítili čo najlepšie. Dbáme na estetickú úpravu interiéru i exteriéru školy,  staráme sa spolu so žiakmi o čistotu a úpravu všetkých priestorov školy, staráme sa o zeleň v triedach a na chodbách,  o trávniky a kvetinové záhony pri škole, skrášľujeme priestory výrobkami žiakov a výstavkami žiackych prác.
O živote školy a aktivitách (súťaže, projekty, besedy, exkurzie, výlety, rôzne akcie – Eko-dni,  Deň Zeme, Noc s Andersenom,  Deň matiek, Mikuláš, Deň detí, návštevy divadelných predstavení, karneval,...) sa  verejnosť môže dozvedieť na webovej stránke školy.

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Jednou z najdôležitejších úloh školy je zabezpečiť pre žiakov a zamestnancov školy bezpečné

a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy.

Na začiatku školského roka na prvých vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov sú žiaci poučení o dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrane zdravia. Tieto zásady sú zapracované do školského  poriadku. Zamestnanci školy absolvujú pravidelné školenia  zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu, 1krát ročne uskutočňujeme pre žiakov a zamestnancov cvičný požiarny poplach.

Za nevyhnutnosť považujeme pravidelné kontroly BOZP v priestoroch školy predovšetkým komisiou BOZP, ktorá je na tento účel vytvorená a zabezpečovanie predpísaných revízií a odstraňovanie zistených nedostatkov.

V odborných učebniach a dielňach  sú  vypracované a na viditeľnom mieste umiestnené bezpečnostné pokyny, ktoré musia pri práci všetci dodržiavať. Žiaci majú zakázané vykonávať práce, ktoré môžu byť pre nich nebezpečné.

Pred vyučovaním, po vyučovaní, počas prestávok a počas obeda  je zabezpečený dozor  nad žiakmi  podľa  harmonogramu, ktorý je  zverejnený v zborovni školy a  v školskej jedálni.     Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi a dostupnosť prvej pomoci. Škola zamestnáva  zdravotnú sestru, ktorá zabezpečuje poradenskú pomoc pri práci predovšetkým s ťažšie postihnutými žiakmi, poskytuje prvú pomoc pri úrazoch alebo náhlych ochoreniach, konzultuje s rodičmi zdravotný stav žiakov, v prípade potreby podáva žiakom lieky, zabezpečuje privolanie lekárskej pomoci podľa potreby, vykonáva preventívne činnosti ako besedy a prednášky pre žiakov z oblasti dentálnej hygieny, osobnej hygieny, správneho držania tela, životosprávy a stravovania, prevencie chrípkových a iných ochorení, pomáha pri  riešení pedikulózy a pod.

Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie.  Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov môže byť pri kúpaní  v jednej skupine najviac päť žiakov, ak ide o žiakov s ťažkým telesným postihnutím alebo  s viacnásobným postihnutím môže byť vo vode najviac jeden žiak. Pri školskom výlete alebo exkurzii je počet žiakov v skupine rovnaký alebo nižší ako počet žiakov v triede alebo vo výchovnej skupine. Ak je počet žiakov vyšší ako v triede alebo výchovnej skupine, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej osoby.

Dôležitým článkom bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov je ustanovenie profesie asistenta učiteľa, ktorý pomáha pri zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu žiaka s ťažkým mentálnym alebo s telesným postihnutím,  pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia tohto žiaka, prípadne ostatných žiakov triedy a taktiež prekonávanie bariér, pre žiaka neprekonateľných z dôvodu jeho zdravotného postihnutia.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri vzdelávaní zaisťuje aj vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek žiakov. V  prípravnom až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, posledná šiesta vyučovaciu hodinu je skrátená na 40 minút. S prihliadnutím na osobitosti žiakov predovšetkým s ťažšími stupňami postihnutia škola uplatňuje aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami.

 

            II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

      Školský vzdelávací program vychádza zo všeobecných vzdelávacích cieľov a kľúčových kompetencii  určených Štátnym vzdelávacím programom. Zohľadňuje skúsenosti pedagogických pracovníkov školy, vychádza z ich  schopností a možností , zamerania školy  a z analýza doterajšej pedagogickej praxe na škole.

1.Pedagogický princíp školy

   
  Základné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania školy sú:
- získať všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch
- rozvíjať kľúčové kompetencie v rôznych   životných situáciách  tak, aby ich vedeli správne a samostatne použiť v občianskom živote

- podporiť osobnosť a záujmy každého žiaka tak,  aby  mohol zažiť pocit úspechu a stal sa z neho sebavedomý a vyrovnaný jedinec, ktorý je k sebe  

  kritický a zároveň schopný rozvíjať svoje individuálne schopnosti a využívať svoje možnosti, vedieť kompenzovať svoje obmedzenia

- rozvíjať u žiakov pocit zodpovednosti za seba a svoje okolie, zmysel pre spoluprácu a sociálne cítenie

- naučiť  žiakov  uplatňovať  svoje  práva  a súčasne  plniť  svoje  povinnosti,  niesť zodpovednosť  za  svoje  zdravie,   aktívne  ho  chrániť  a  

  upevňovať,  chrániť  životné prostredie

−  umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby  ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote 

- posilniť odborné kompetencie učiteľov, podporovať ich profesijný a odborný rast, podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti využívania

  inovačných metód vyučovania.

 

Naplnenie cieľov výchovy a vzdelávania u jednotlivých žiakov musí korelovať s jeho možnosťami a primerane rešpektovať stupeň jeho postihnutia.

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

   

Zameranie školy je špecializované na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením -s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím.
Ak zdravotné znevýhodnenie znemožňuje vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu, vzdeláva sa žiak podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
Výchova a vzdelanie sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami poskytuje škola.
Žiakom s viacnásobným postihnutím pomáha prekonávať bariéry vyplývajúce z ich zdravotného postihnutiaasistent učiteľa.
Škola venuje mimoriadnu pozornosť výchove a vzdelávaniu žiakov s ťažšími stupňami zdravotného znevýhodnenia.

Zameranie praktickej školy vychádza z požiadaviek rodičov, potrieb žiakov a možností školy. Profilujúcimi predmetmi v učebných plánoch sú predmety pestovateľské práce a pomocné práce v kuchyni. Žiaci, ktorí nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku môžu mať zaradený v učebných plánoch ako voliteľný profilujúci predmetdomáce práce a údržba domácnosti, ktorý ich pripraví na sebestačnejší život v chránenom bývaní.

Stupeň vzdelania : ISCED 1
Primárne vzdelanie – získa žiak absolvovaním posledného ročníka základnej školy vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Dokladom o získaní stupňa vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
 Stupeň vzdelania: ISCED 2C
Nižšie stredné odborné vzdelanie– získa žiak absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
V nasledujúcom období budeme naďalej pracovať na skvalitňovaní materiálno-technických podmienok vyučovania v praktickej škole,  zameriame aj na  doplnenie špeciálnych učební a kabinetov novými pomôckami a materiálom pre vyučovanie odborných predmetov.

 

3. Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania

 

Špeciálna základná škola:
 • Žiak s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaný vo variante A:
Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie.
V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.
Špeciálna základná škola - variant A má deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného
ročníka
 • Žiak so stredným stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaný vo variante B:
Vzdelávanie je zamerané na maximálny  možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej,  na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na praktický život,  schopnosť žiakov osvojiť si základy vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.
Špeciálna základná škola – variant B má desať ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.
Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie až do
konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku (podľa § 22 ods. 3 zákona č.
245/2008 Z. z .).
 • Žiak s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia je vzdelávaný vo variante C.

Vyučovací čas žiaka je 20 hodín týždenne. Vyučovacie hodiny vzhľadom na psychické osobitosti žiakov sú členené do kratších časových úsekov. Dĺžka časových úsekov sa stanovuje individuálne.

Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča predovšetkým blokové vyučovanie.

Praktická škola

Praktická škola má tri ročníky; žiaci viacerých ročníkov sa môžu vzdelávať v jednej triede. Vyučovací čas žiaka  v 1., 2. a 3. ročníku je minimálne 26 hodín týždenne. Obsah vzdelávania prebieha v jednotlivých ročníkoch na vyučovacích hodinách a je určený rámcovými učebnými osnovami vyučovacích predmetov alebo modulov. Náplň hodín, či modulov je určená obsahom jednotlivých vyučovacích predmetov. V praktických školách je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. Praktická príprava na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov sa vykonáva činnosťou na pracovisku praktickej školy alebo na pracovisku mimo praktickej školy. Pracovisko praktickej školy sa zriaďuje v priestoroch školy s prihliadnutím na obsah vzdelávania.

V triede praktickej škole sa môže uplatňovať aj vzdelávanie žiakov s autizmom alebo PVP s MP, ktorí pracujú podľa individuálnych vzdelávacích programov podľa § 99 ods. 4 zákona 245/2008 Z.z.. Obsah a ciele obsiahnuté v jednotlivých predmetoch vzdelávania žiakov s AU alebo PVP s MP sa prispôsobuje individuálnym osobitostiam každého žiaka. Vyučovacie metódy sa opierajú o program TEACCH a nadväzujú na ich využívanie vo vzdelávaní žiakov v špeciálnej základnej škole. Obsah vzdelávania je zameraný aj na rozvíjanie základných všeobecných poznatkov týchto žiakov, a to najmä ich komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností, aby sa prostredníctvom neho rozvíjala ich osobnosť komplexne.

       Ak zdravotné znevýhodnenie neumožňuje vzdelávanie žiaka podľa vypracovaného učebného plánu, žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý  rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

 

4. Profil absolventa primárneho stupňa (špeciálnej základnej školy)
 
     Absolvent našej školy by mal mať osvojené kľúčovékompetencie,leboslúžianavýkonpracovných a mimopracovnýchaktivít v osobnomživote. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačnéformyametódyvýučby,podnetnésociálno-emočnéprostredieškoly, programovéaktivityuskutočňovanév škole,aleajv mimo vyučovaceja v mimoškolskej činnosti.
 
Absolvent primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia- variant A
Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti.
Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:
– pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),
– využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií,
– získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami,
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,
– chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,
– rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností,
– váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať,
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr,
– uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.
.
Absolvent  primárneho  vzdelania  stredným  stupňom  mentálneho  postihnutiavariant B  
Absolvent primárneho stupňa vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti na elementárnej úrovni.
Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:
– vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu
– je schopný vyjadriť svoj názor,
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie,
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať vzťahy medzi predmetmi a javmi,
– využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie,
– ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom,
– ovláda základy čítania, písania, počítania a využíva ich k svojmu vzdelávaniu,
– dokáže pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení problémov,
– uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti.
 
 Absolvent  programu  primárneho  vzdelávania pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia – variant C
Absolvent by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach podľa jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností.
Čiastočne až úplne samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti (signalizovať potrebu, hygienické návyky, spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, stolovanie,...).
Mať vybudované sociálne vzťahy v užšom (trieda, škola, učitelia, asistenti, spolužiaci atď.) a širšom (mimo zariadenia školy) sociálnom prostredí.
Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiaka (intelekt, pridružené postihnutia,...).
Absolvent na základe výsledkov svojich individuálnych schopností sa môže zaradiť do praktickej školy (podľa možností a schopností jednotlivcov) .
Absolvent programu primárneho vzdelávania disponuje v rámci svojich schopností týmito kľúčovými kompetenciami:
– vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopností, adekvátne stupňu postihnutia,
– v materinskom jazyku na prijateľnej úrovni rozumie hovorenému slovu (textu),
– dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor,
– dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácií podľa svojich schopností,
– využíva základné informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
– komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa,
– osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov,
– teší sa z vlastných výsledkov,
– vníma problémové situácie v triede, oboznamuje sa s nimi, s pomocou pedagóga sa ich pokúša riešiť,
– uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti,
– je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou zovňajšku človeka

 

5.     Profil absolventa praktickej školy

 

Absolvent nižšieho sekundárneho odborného vzdelania – Praktická škola 

získa  v rámci  vzdelávacieho  programu  pre praktickú školu možnosť fyzický a psychický dospieť tak, aby mohol čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí  alebo v chránenom bývaní  a pracovať v chránenom pracovisku. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činnosti spravidla pod dohľadom inej osoby.

Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby.

Praktická škola v Spojenej škole internátnej v Topoľčanoch vychádza zo záujmu, potrieb a možností žiakov a personálnych a priestorových podmienok školy. Profiluje sa voliteľným predmetom pestovateľské práce,  pomocné práce v kuchyni a domáce práce a údržba domácnosti.

Absolvent praktickej školy so zameraním na profilujúci predmet pestovateľské práce by si mal osvojiť základné vedomosti, zručnosti a návyky pri pestovaní úžitkových a okrasných rastlín, poznať najznámejšie okrasné kvety, byliny a úžitkové rastliny, uvedomiť si nutnosť dodržiavania agrotechnických postupov,  mať osvojené základné zručnosti  pri skrášľovaní interiérov a exteriérov a naučiť sa bežné pracovné úkony v oblasti pestovateľských prác.

V profilujúcom predmete pomocné práce v kuchyni má žiak získať poznatky a zručnosti potrebné pri organizácii pomocných pracovných postupov v kuchyni, naučiť sa správne používať príslušné kuchynské pomôcky a nástroje, vytvoriť si správny vzťah k stravovaniu,  nadobudnúť základné vedomosti a zručnosti v oblasti stravovania, vykonávať sanitačné opatrenia,  udržiavať poriadok v kuchyni,  získať praktické zručnosti pri príprave jednoduchých jedál teplej a studenej kuchyne.

Absolvent praktickej školy pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím by mal získať rozvité kľúčové spôsobilosti na úrovni, ktorá je pre neho osobne dosiahnuteľná a maximálne možné integrovanie do spoločnosti.

Absolvent praktickej  školy  s viacnásobným postihnutím má dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach vývinu osobnosti podľa jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností. Dokáže komunikovať a primerane spolupracovať. Má vybudované adaptačné mechanizmy a sociálne vzťahy v užšom  a širšom sociálnom prostredí. Profilujúci predmet "Domáce práce a údržba domácnosti" ho pripraví na sebestačnejší život v chránenom bývaní.

Vedomostná a praktická úroveň je ovplyvnená individualitou žiaka. Jednotlivec v edukačnom procese získa elementárne poznatky, vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach vývinu osobnosti primerane k svojmu postihnutiu.

6.     Pedagogické stratégie

 

Skvalitňovať edukačný proces  využitím vhodných inovačných  metód a foriem práce, ktoré sú jedným z prostriedkov motivácie a tvorivosti žiakov je ústrednou pedagogickou stratégiou našej školy.

       Základom je spôsob učenia, ktorý vychádza z osobných predpokladoch žiaka a zároveň z  pedagogických skúseností zamestnancov školy. Snažíme sa  vždy vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich k  učeniu. Poukazujeme na prepojenie výučby s praktickým životom.

      Pri vzdelávaní využívame integrované, skupinové,  individuálne vyučovanie. Absolvujeme so žiakmi exkurzie, športové aktivity, besedy, vystúpenia pre verejnosť, súťaže, výchovné koncerty, na sprostredkovanie obsahu učiva aplikujeme metódy ako hranie rolí, zážitkové učenie,  didaktické hry, dramatizáciu, tvorivé dielne a rôzne výchovné a vzdelávacie aktivity.

Vo vyučovacom procese využívame dostupnú didaktickú a počítačovú techniku a tým pripravujeme žiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. Našou snahou je rozvíjať a podporovať samostatnosť, tvorivosť, tímovú prácu a zodpovednosť za učenie sa žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch.

      Osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme stimuláciou žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporou individuálnych schopností a uplatňovaním individuálneho vzťahového rámca pri hodnotení výsledkov ich práce. Takýto žiak sleduje svoje vlastné pokroky a úspechy, sám seba hodnotí a teší sa z výsledkov svojej práce.

     V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, sebakontrolu. Snažíme sa dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich k učenia pestrými formami výučby. 

      Dôležitými metódami sú poznávacie metódy, ktorými učiteľ rozvíja motiváciu zmysluplnými činnosťami a zaujímavými úlohami, ale aj výzvami, ktoré sú mierne nad ich schopnosťami

7.     Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

Žiaci, ktorí majú v štandardných podmienkach školy špeciálne potreby vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia, majú právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.

Pri práci s ťažko mentálne alebo kombinovane postihnutými žiakmi pomáhajú učiteľom    zdravotná sestra a prípadne pomocná vychovávateľka. V triedach pre žiakov s viacnásobným postihnutím je spravidla na výchovno-vzdelávacom procese prítomný aj asistent učiteľa.

Škola spolupracuje so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, s pediatrami a sociálnou kuratelou pri zabezpečení starostlivosti o žiakov s telesným, zdravotným alebo iným postihnutím. Za pomoci nadácií a sponzorov škola zabezpečuje učebné a kompenzačné pomôcky podľa potrieb žiaka a možností školy, napríklad špeciálne polohovacie zariadenia a vozíky pre telesne postihnutých žiakov, špeciálne výukové programy a prídavné zariadenia k počítaču, na prekonávanie schodišťa v spolupráci s ÚPSVaR  škola zabezpečila schodolez, triedy žiakov s ťažkými stupňami postihnutia sú vybavené relaxačnými a oddychovými  kútikmi a špeciálnymi pomôckami a pod.

Žiak so zdravotným znevýhodnením závažnejšieho charakteru  môže pracovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý je vypracovaný podľa jeho potrieb a možností.
Pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola spolupracuje s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími
dotknutými subjektmi,  žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje škola príslušné úľavy podľa platných zákonov a úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Žiaci, ktorí majú v štandardných podmienkach školy špeciálne potreby vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia, majú právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.

Pri práci s ťažko mentálne alebo kombinovane postihnutými žiakmi pomáhajú učiteľom    zdravotná sestra a prípadne pomocná vychovávateľka. V triedach pre žiakov s viacnásobným postihnutím je spravidla na výchovno-vzdelávacom procese prítomný aj asistent učiteľa.

Škola spolupracuje so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, s pediatrami a sociálnou kuratelou pri zabezpečení starostlivosti o žiakov s telesným, zdravotným alebo iným postihnutím. Za pomoci nadácií a sponzorov škola zabezpečuje učebné a kompenzačné pomôcky podľa potrieb žiaka a možností školy, napríklad špeciálne polohovacie zariadenia a vozíky pre telesne postihnutých žiakov, špeciálne výukové programy a prídavné zariadenia k počítaču, na prekonávanie schodišťa v spolupráci s ÚPSVaR  škola zabezpečila schodolez, triedy žiakov s ťažkými stupňami postihnutia sú vybavené relaxačnými a oddychovými  kútikmi a špeciálnymi pomôckami a pod.

Žiak so zdravotným znevýhodnením závažnejšieho charakteru  môže pracovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý je vypracovaný podľa jeho potrieb a možností.

Pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola spolupracuje s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími dotknutými subjektmi,  žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje škola príslušné úľavy podľa platných zákonov a úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

                                          

8.     Začlenenie prierezových tém

 

Z prierezových tém nevytvárame samostatné vyučovacie predmety, ale realizujeme ich ako neoddeliteľnú súčasť obsahu vzdelávania vyučovacích predmetov, alebo v rámci rôznych metód a foriem výchovy a vzdelávania ako sú účelové cvičenia, divadelné predstavenia, kultúrne akcie, súťaže, výlety a exkurzie, besedy, didaktické hry, blokové vyučovanie a iné. 
 Multikultúrna výchova je zameraná na poznávanie a akceptovanie vlastnej kultúry a iných kultúr a pomáha žiakom identifikovať vzájomne prospešné formy spolužitia.  
Mediálna výchova rozvíja schopnosť žiakov zaobchádzať s rôznymi druhmi médií, využívať ich produkty v modernej vedomostnej spoločnosti a v bežnom živote.
Osobnostný a sociálny rozvoj je zameraný na rozvoj ľudského potenciálu žiakov. Jeho cieľom je sebapoznanie, sebaúcta, sebavzdelávanie, pestovanie dobrých medziľudských vzťahov a prevencia sociálno-patologických javov.
Environmentálna výchova rozvíja spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia,
posilňuje zodpovednosť k živým organizmom, k zdravému životnému štýlu, k prírodnému
a kultúrnemu dedičstvu. Je začlenená do jednotlivých učebných osnov predmetov a vyučuje sa aj ako osobitné formy.
Dopravná výchova  je zameraná na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách,
na osvojenie si zásad dopravy, právnych predpisov, technických podmienok dopravy.
Začlenená je predovšetkým v predmetoch: telesná výchova, vecné učenie, vlastiveda, výtvarná výchova, a do osobitných foriem vyučovania ako napríklad účelové cvičenie, besedy a podobne.
Ochrana života a zdravia je zameraná na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte a pohybe v prírode, na zvládnutie ekologických havárií, dopravných
nehôd a živelných pohrôm. Realizuje sa prostredníctvom učebných predmetov RKS, vecné
učenie, slovenský jazyk – čítanie, literárna výchova, geografia, prírodopis, chémia, ako aj
samostatne účelovým cvičením– Cvičenie na ochranu človeka a prírody, zdravotnou
prípravou, pohybom a pobytom v prírode.
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach školy je rozpracovaný v prílohe k Školskému vzdelávaciemu programu.
Regionálna výchova- jej cieľom je pestovať a rozvíjať vzťah a úctu k človeku, obci, mestu, vlasti a výchove k národnému povedomiu, ale aj spolunáležitosti, čo je súčasť výchovného procesu.
Tvorba projektov a prezentácií. Hlavným cieľom je, aby sa žiaci  naučili riadiť sami seba, tím, vypracovať si podľa svojich schopností harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, pokúsili sa hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, navrhnúť riešenie, učia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne a pod.
Prierezové témy sú realizované viacerými spôsobmi.
Ako integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov sú zaradené všetky prierezové témy.  
Ochrana života a zdravia, dopravná výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova sa realizujú formou cvičení, blokového vyučovania, vyučovania v prírode a didaktických hier.
Neoddeliteľnou súčasťou  je záujmová a mimoškolská činnosť realizovaná formou športových, kultúrnych a spoločenských podujatí a ktorá býva tematicky zameraná na jednu alebo viaceré prierezové témy.  
Veľkú pozornosť venujeme spolupráci s  inštitúciami organizovaním besied, návštev, kultúrnych a spoločenských akcii (regionálna výchova, ochrana zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, dopravná výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti)
Tvorbou a vydávaním školského časopisu rozvíjame u žiakov prezentačné zručnosti, zručnosti pri tvorbe projektu a venujeme pozornosť mediálnej výchove žiakov.
Účasťou na preventívnych programoch Mestskej polície, ÚPSVaR,  Hasičského záchranného zborom a iných venujeme pozornosť dopravnej výchove, osobnostnému a sociálnemu rozvoju, prevencii sociálno-patologických javov, ohrane života a zdravia,
Prierezové témy sú rozpracované aj do konkrétnych aktivít v plánoch koordinátorov a  realizujú sa mnohými metódami a formami, ako sú napríklad projektové vyučovanie, exkurzie a vychádzky, blokové vyučovania, didaktické hry, prednášky, súťaže, atď.

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

1.     Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a  aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie do ďalšej práce a návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe vývoja dosahovaných individuálnych výsledkov a iných súvisiacich kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov sa bude brať do úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Žiaka v procese výchovy a vzdelávania budeme hodnotí priebežne a celkovo. Významnou súčasťou hodnotenia bude aj sebahodnotenie žiaka a vzájomné hodnotenie. Sebahodnotenie môže byť významnou motiváciou pre žiaka a má vplyv na primerané zvýšenie zodpovednosti žiaka za vlastnú prácu. Pri vzájomnom hodnotení prijíma žiak podnety odspolužiakov a zároveň reflektuje svoje skúsenosti.

Spôsob hodnotenia, pomocou ktorého učiteľ vyjadruje výsledky hodnotenia žiakov sa môže vykonávať formou klasifikácie, slovným hodnotením, kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia alebo slovným komentárom bez vyjadrenia stupňov. O konkrétnom spôsobe hodnotenia žiakov v špeciálnej základnej škole a v praktickej škole rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a zverejní ho formou vnútorného  pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov na webovom sídle školy.

V procese hodnotenia budeme uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa, osobitosti mentálneho postihnutia a jeho zdravotný stav a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia a klasifikácie budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahne vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie vymedzené v príslušnom vzdelávacom programe špeciálnej základnej školy alebo praktickej školy, vynaložené úsilie, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie sa žiaka podľa školského poriadku. Zákonných zástupcov žiakov budeme priebežne informovať o výsledkoch a správaní žiaka zápisom v žiackej knižke, ústne pri individuálnych pohovoroch so zákonným zástupcom a na rodičovskom združení. Osobitnú pozornosť v individuálnom pohovore budeme venovať zákonným zástupcom žiaka, ktorý nebude zvládať požiadavky vzdelávacieho programu.

Výsledné hodnotenie prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci, klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

Dôležitou súčasťou hodnotenia sú metódy hodnotenia. Pri hodnotení žiaka budeme vychádzať z metód ako sú: pozorovanie, rozhovor, diagnostické skúšanie ( ústne, písomné alebo praktické), testy (diagnostické, logopedické, motoriky, laterality), rozbor a hodnotenie výsledkov písomných, výtvarných, praktických a iných prác, kauzistické metódy. Pri hodnotení žiaka s ťažšími stupňami postihnutia, alebo s kombinovaným postihnutím uprednostníme metódu, ktorá zohľadní jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a schopnosti.

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výsledkov a právania žiakov budeme získavať týmito metódami, formami a prostriedkami: sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok, analýzou výsledkov činností žiaka, konzultáciou s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby s odbornými zamestnancami, lekármi, s rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka.

- písomné práce – polročné práce zo Slovenského jazyka a literatúry (v 2. až 9. ročníku), diktáty, slohové práce, polročné práce z matematiky (v 2. až 9. ročníku), tematické písomné práce, krátke kontrolné testy, päťminútovky. Písomné práce zostavujú učitelia príslušných predmetov v súlade s prebraným učivom,
- ústne odpovede – hodnotíme presnosť, úplnosť, trvalosť osvojenia pojmov, faktov a definícií, samostatnosť vyjadrovania,úroveň prejavu, schopnosť použiť a pracovať s pojmami a faktami a pod.,
- interaktívne testy – sú využívané v závislosti na aktuálnej vybavenosti tried informačnými technológiami
- praktické činnosti- zvládnutie pracovného postupu, samostatnosť, presnosť a kvalitatívny výsledok činnosti
- príprava na vyučovanie a aktivita na vyučovaní,
- úprava zošitov,
- príprava a prezentácia projektov

V špeciálnej základnej škole vo var B a C  
sa polročné písomné práce nevykonávajú. Pri písomných prácach a ústnej odpovedi zohľadňujeme  stupeň a druh postihnutia, úroveň komunikačných schopností, úroveň motoriky.

Formu, spôsob a metódu skúšania určí učiteľ vzhľadom na individuálne možnosti a schopnosti žiaka.
 
- V praktickej škole
Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh. Posudzuje sa najmä samostatnosť a aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, kvalita výsledkov činností, a iné individuálne danosti, ktoré priamo súvisia so žiakovým postihnutím. Metódu a formu hodnotenia zvolí pedagóg po zvážení jej vhodnosti resp. nevhodnosti vzhľadom na stupeň postihnutia žiaka.
Podkladom pre hodnotenie sú
- ústne odpovede – pri hodnotení rešpektujeme individuálne komunikačné schopnosti žiaka, hodnotíme presnosť, samostatnosť vyjadrovania, schopnosť použiť osvojené vedomosti a poznatky a pod.,
- písomné práce- kontrolné písomné práce sa nevykonávajú, primerane k stupňu postihnutia sa môžu realizovať krátke písomné práce
- praktické činnosti- sú hlavným nástrojom hodnotenia. Hodnotíme zvládnutie pracovného postupu, samostatnosť vykonávania činnosti, aktivitu,  schopnosť primerane reagovať v procese riešenia úlohy,  kvalitatívny výstup činnosti, pracovné tempo vykonávanej činnosti, záujem o  činnosť a pod.,
- príprava a prezentácia projektov.

2.     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Výsledky a závery z vnútorného systému  kontroly a hodnotenia tvoria východisko pre odhalenie odchýlok medzi aktuálnym a želateľným stavom v úrovni kvality školy a  výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľmi systému kontroly a hodnotenie bude najmä:
- diagnostikovať pracovný výkon zamestnanca, zisťovať, ako zamestnanec vykonáva svoju prácu, ako plní úlohy a požiadavky na neho kladené;
- sledovať výkony zamestnancovich zmeny,  porovnávať pracovné výkony s výkonom v predchádzajúcich obdobiach;
- motivovať k zlepšeniu výkonov a  bezprostredne pôsobiť na výkon zamestnanca, oboznamovať zamestnanca so zistenými výsledkami a prerokovať s ním tieto výsledky ;
- hľadať cesty k zlepšovaniu a k realizácii opatrení, ktoré tomu majú napomôcť ;
- formovať osobnosti hodnotených zamestnancov, skvalitňovať a rozvíjať ich prácu;   
- byť východiskom a podkladom pre ocenenie zamestnanca;
- zabezpečiť požadovanú štruktúru zamestnancov a súčasne vedieť si týchto zamestnancov udržať.

         Metódami a nástrojmi hodnotenia, ktoré môžeme pri hodnotení pedagogického zamestnanca využiť sú sebahodnoternie, hospitácie, výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, hodnotenie vypracovania zverenej  pedagogickej dokumentácie, rozhovory, výsledky v oblasti profesionálneho rastu a ďalšieho vzdelávania, tvorba učebných pomôcok a materiálov, mimoškolská činnosť a pod.

     Hodnotenie zamestnancov budeme vykonávať formou formálneho i neformálneho hodnotenia.                      Neformálne hodnotenie má príležitostnú povahu a bude súčasťou priebežnej kontroly plnenia úloh podľa plánu práce školy, mimoriadnych úloh a aktivít zamestnancov.

Formálne hodnotenie pedagogických zamestnancov bude spočívať v hodnotení vyučovacieho procesu podľa plánu hospitačnej činnosti a v koncoročnom písomnom hodnotení zamestnanca v zmysle § 52 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov hodnotí priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne a uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia.

V Zázname hodnotenia pedagogického zamestnanca  budeme hodnotiť zamestnanca podľa kritérií vo vzťahu k žiakovi, vo vzťahu k edukačnému procesu, vo vzťahu k sebarozvoju, vo vzťahu k normám a pracovnému správaniu. V záveroch hodnotenia stanovíme silné a slabé stránky zamestnanca vo vzťahu k jednotlivým kritériám a úlohy pre nasledujúce obdobie.

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov sú rozpracované v pracovnom poriadku školy.

3.     Hodnotenie školy

 

Kritériom hodnotenia školy je pre nás spokojnosť rodičov, žiakov, učiteľov, vonkajších zákazníkov školy, tvorivá klíma školy, návrhy a pripomienky Rady školy a pedagogickej rady a kvalita výsledkov práce školy.

 •  

Silnými stránkami školy je

 • záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie,
 • viacerí učitelia s II. atestáciou
 • kvalita služieb školského internátu, spokojnosť rodičov
 • starostlivosť o žiakov s viacnásobným postihnutím
 • vybavenosť polohovacími zariadeniami a pracovnými vozíkmi pre telesne postihnutých žiakov
 • projektové aktivity školy
 • veľmi dobrá vybavenosť školy počítačovou technikou – počítačové učebne, interaktívne tabule v triedach, tablety a iPady
 • používanie inovačných metód a foriem práce pri výchove a vzdelávaní žiakov
 • zapájanie sa do súťaží, vystúpenia žiakov, mimoškolské aktivity, spolupráca s rodičmi viacnásobne a ťažko mentálne postihnutých žiakov, tímová práca učiteľov
 • individuálny prístup k žiakom, rešpektovanie individuálnych schopností a možností žiakov

 

Slabé stránky školy sú

 • obmedzené finančné možností na zabezpečenie prevádzky školy z dôvodu vysokej finančnej náročnosti úhrad nájomného a energií
 •  chýba telocvičňa, športové aktivity sa vykonávajú iba v náhradných priestoroch
 • nerešpektovanie priestorových a materiálnych požiadaviek pri výchove a vzdelávaní postihnutých žiakov predovšetkým v priestoroch na Ul. Tovarnícka a čiastočne v priestoroch na Ul. Dr. Pantočku
 • bezbariérové prístupy iba v časti školského areálu
 • nedostatok rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre telesne postihnutých
 • budovy netvoria jeden spoločný areál, komunikácia medzi dvoma vzdialenými objektmi kladie väčšie nároky na dokonalú  organizáciu a koordináciu činností

 

Návrhy na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu

 • zapájať sa do dostupných projektov a súťaží a tým prispieť k získavaniu finančným prostriedkom  a k zlepšovaniu materiálno-technického zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu, vyhľadávať sponzorov a možnosti príspevkov z nadácií
 • rozšíriť spoluprácu s inými školami, zintenzívniť spoluprácu s rodičmi
 • podporovať a zabezpečovať ďalšie vzdelávanie pedagógov, a rozširovať ich kompetencie v oblasti uplatňovania progresívnych metód a foriem práce vo  výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov,
 • využívať benchmarking pri skvalitňovaní práce školy, návštevy iných škôl a zariadení
 • naďalej zlepšovať materiálno- technické vybavenie školského internátu a školského klubu detí
 • rozširovať kabinetné zbierky o nové didaktické pomôcky (zakúpené i svojpomocne zhotovené),
 • rozširovať žiacku a pedagogickú knižnicu o nové tituly, naďalej využívať školskú knižnicu ako spoločenské a informačné centrum školy.
 • postupne realizovať najnutnejšie opravy v spolupráci so zriaďovateľom

 

 

Učebné osnovy u riaditeľky školy

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
  Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
  riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria