Hlavné menu

Vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti Nariadenie MVSR

Podnety o protispoločenskej činnosti

Vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti:

 

- vykonávaný podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky tento postup upravuje Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti.

 

Toto nariadenie sa vzťahuje na útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), zariadenia ministerstva, rozpočtové organizácie ministerstva, príspevkové organizácie ministerstva, preddavkové organizácie ministerstva, akciové spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu založené ministerstvom a na školy a školské zariadenia zriadené okresným úradom v sídle kraja.

 

Zamestnancom je príslušník Policajného zboru, príslušník Hasičského a záchranného zboru, príslušník Horskej záchrannej služby, štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu alebo činnosť súvisiacu s vykonávaním štátnej služby, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme alebo zamestnanec podľa Zákonníka práce, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k ministerstvu.

 

Osobou, ktorá podala podnet je zamestnanec, ktorý v dobrej viere podal podnet (oznámenie) zodpovednej osobe.

 

Podnet je uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môže významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

 

Zodpovednou osobou v pôsobnosti ministerstva je sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva.

 

Podnet možno podať písomne alebo elektronickou poštou:

- písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia kontroly a inšpekčnej služby
Pribinova 2
812 72 Bratislava

pričom na obálke je potrebné uviesť „URČENÉ PRE SKIS MV SR – NEOTVÁRAŤ“.

- podanie podnetu elektronickou poštou sa zasiela na adresu zodpovednej osoby: podnetyzamestnancov@minv.sk.

 


Podnety, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitného predpisu (zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné), zodpovedná osoba postúpi príslušnému orgánu

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria