Hlavné menu

Profil školy Špeciálna základná škola internátna Praktická škola Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie Štatút školy Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok štatút predmetových komisií Vybavenie žiaka do školského internátu

štatút školy

štatút predmetových komisií

Š T A T Ú T 

P R E D M E T O V E J   K O M I S I E  (P K ) ,   M E T O D I C K É H O    Z D R U Ž E N I A    ( M Z)                

 

      Riaditeľ Spojenej školy internátnej , Tovarnícka 1632, Topoľčany  s organizačnými zložkami

 • Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a 
 • Praktická škola , Tovarnícka 1632, Topoľčany,

 

so súčasťami školy: 

 • Školský internát, Tovarnícka 1632, Topoľčany ,
 • Školský klub detí, Tovarnícka 1632, Topoľčany  

 

na  základe  § 4 vyhlášky   MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole a § 3 ods. 2 písm. b) Vyhlášky MŠ SR č. 236/2009 o školskom internáte   určuje    tento   štatút metodického orgánu  (PK, MZ).

čl. 1

Postavenie PK, MZ

           PK, MZ na škole  zriaďuje riaditeľ školy ako svoj  poradný orgán.  Vedením poveruje  riaditeľ  školy  jedného  z  pedagogických zamestnancov. Členmi sú pedagogickí  zamestnanci -  učitelia a  vychovávatelia, ktorí pôsobia na základnej, strednej škole, školskom zariadení. PK, MZ sa schádza najmenej  4 - krát  za  školský  rok.  Jeho činnosť sa riadi  plánom práce,  ktorý na návrh PK,MZ schvaľuje riaditeľ školy  na školský rok.  Činnosť sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania. Hodnotenie činnosti PK, MZ sa  uskutočňuje jedenkrát za školský rok riaditeľom školy.

čl.2

Ciele činnosti  PK, MZ

     PK, MZ  plní funkciu organizačno  - riadiacu, kontrolno - hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno - metodickú). Cieľom činnosti je realizácia účasti  pedagogických zamestnancov   na  upevňovaní demokratického štýlu  riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu  učiteľov, vychovávateľov a zvyšovaní  úrovne výchovno - vzdelávacieho procesu školy.

čl.3

Vedúci PK, MZ

           Vedúceho PK, MZ  určuje  riaditeľ školy. Môže pritom rešpektovať návrh jeho členov. Vedúci sa určuje na jeden školský rok.  Výkon funkcie vedúceho je ohodnotený v osobnom príplatku.

      a) Vedúci PK, MZ má právo :

 • zvolávať  zasadnutia  PK, MZ  (najmenej  4  x  ročne),
 • zúčastňovať sa zasadnutí vedenia školy, ak sa prejednáva taká problematika, kde je jeho

účasť potrebná

 • predkladať návrhy na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania na škole,
 • kontrolovať a hodnotiť odborno - metodickú úroveň výchovy  a výučby,
 • zúčastňovať  sa   hospitácií  vedenia  školy   na  výchovnej činnosti a   výučbe,          
 • navrhovať   materiálne   a    morálne   ocenenie   členov  PK,  MZ,
 • byť informovaný o zásadných otázkach  výchovno - vzdelávacej práce školy.

      b) Vedúci PK, MZ zodpovedá za :

 • vedenie  riadnych i  mimoriadnych zasadnutí PK, MZ,
 • vedenie zápisov zo zasadnutí PK, MZ,
 • plnenie plánu práce PK, MZ,
 • odbornú  úroveň výučby učebných  predmetov zastúpených v PK, MZ,
 • vedenie predmetovej dokumentácie,
 • organizáciu  spolupráce s  ostatnými PK, MZ v obvode školy,
 • splnenie  úloh  uložených PK, MZ  vedením  školy,
 • zhromažďovanie  potrebných   informácií  o  vzdelávacích potrebách  členov PK, MZ.

 

čl.4

Práva a povinnosti členov PK, MZ

      a) Člen PK, MZ má právo :

 • zúčastňovať sa zasadnutí PK, MZ  a stretnutí, na ktorých sa riešia odborno -  metodické problémy výučby a výchovnej činnosti,
 • vyjadrovať sa  k otázkam výchovno - vzdelávacieho procesu na škole, k obsahu a plneniu školského vzdelávacieho a výchovného programu školy
 • byť informovaný o zásadných otázkach výchovno - vzdelávacieho rozvoja školy,
 • využívať  podmienky  vytvorené   vedením  školy  na  svoj osobnostný a profesijný rast.

      b) Člen PK, MZ má povinnosť:

 • plniť úlohy prijaté na zasadnutí PK, MZ,
 • plánovite rozvíjať svoj profesijný vývoj.

čl.5

Záverečné  ustanovenie

 1. Riaditeľ školy zriaďuje tieto MZ, PK:
 • MZ pre I. stupeň variantu A
 • MZ pre variant B, C, Praktickú školu
 • MZ pre vychovávateľov
 • PK pre II. stupeň variantu A

 

 1. Zmeny a  doplnky tohto štatútu prerokúva pedagogická rada, schvaľuje riaditeľ školy.

 

V Topoľčanoch,  dňa 12.11.2009                                                                                            Ing. Lýdia Ondrejková   

                                                                                                                                                                riaditeľ školy

 

Dodatok č.1

 

k Štatútu predmetovej komisie, metodického združenia,
zo dňa 12.11.2009
 
 
 
V Čl. 5 ods a) sa text mení nasledovne:
 
 1. Riaditeľ školy zriaďuje tieto MZ, PK:
 • MZ pre I. stupeň variantu A
 • MZ pre variant B, C,
 • MZ pre Praktickú školu
 • MZ pre vychovávateľov
 • PK pre II. stupeň variantu A
 
 
Prerokované na pedagogickej rade 30.08.2016
 
 
                                                                                                                                Ing. Lýdia Ondrejková   
                                                                                                                                             riaditeľka školy                      

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
  Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
  riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria