Hlavné menu

Profil školy Špeciálna základná škola internátna Praktická škola Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie Štatút školy Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok štatút predmetových komisií Vybavenie žiaka do školského internátu

štatút školy

Prevádzkový poriadok

Tento prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s § 24 zákona č. 355/2007 Z.. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z.z.  o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Čl. 1 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
 
Názov zariadenia:
     Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany
     s organizačnými zložkami
     Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany   
     a Praktická škola Tovarnícka 1632, Topoľčany
Sídlo:            Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
E-mail:          ssi.topolcany@gmail.com
Web:             www.szsiapstopolcany.edupage.org
IČO:              000182249
DIČ:              2021315318
Zriaďovateľ: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01Nitra
Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
 
Čl. 2 
Druh zariadenia, dispozičné riešenie a vybavenie
 1. Charakteristika zariadenia
Spojená škola internátna  v Topoľčanoch patrí do siete škôl  MŠ SR pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Organizačnými zložkami školy sú:
- špeciálna základná škola internátna
- praktická škola.
Spojená škola internátna je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou, ktorá poskytuje primárne a nižšie sekundárne odborné vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v  škole je organizovaná tak, aby sa utvárali podmienky pre zdravý vývoj žiakov s mentálnym postihnutím s prihliadnutím na ich vek a zdravotný stav. Počet tried školy závisí od počtu prijatých žiakov, zvyčajne 8 až 10 tried A variantu, 2 až 3 triedy B variantu, 2 až 3 triedy C variantu a 1 až 3 triedy v praktickej škole
 
Súčasťami školy sú:
Školský internát, Tovarnícka 1632, Topoľčany ako súčasť Spojenej školy internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany- zaradený rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-26242/18477-1:917/ŠI zo dňa 04.06.2009
Výdajná školská jedáleň, Tovarnícka 1632,Topoľčany, ako súčasť Spojenej školy internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany- zaradený rozhodnutím MŠ SR č.CD-2009-26242/18477-1:917/VŠJ zo dňa 04.06.2009
Školský klub detí, Tovarnícka 1632,Topoľčany, ako súčasť Spojenej školy internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany- zaradený rozhodnutím MŠ SR č.CD-2009-26242/18477-1:917/ŠKD zo dňa 04.06.2009
Elokované pracovisko: Dr.Pantočku 250, Tovarníky
 
Predmetom činnosti zariadenia je
 • výchovno-vzdelávacia činnosť pre primárne vzdelávanie v špeciálnej základnej škole a nižšie sekundárne odborné vzdelávanie v praktickej škole,
 • zabezpečenie školského stravovania vo výdajnej školskej jedálni, 
 •  zabezpečenie  ubytovania,  stravovania a výchovno-vzdelávacia činnosť podľa výchovného programu školského internátu,
 • zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí  zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole.
 
 1. Dispozičné riešenie a vybavenie zariadenia
Spojená škola internátna  má sídlo na Ul. Tovarnícka 1632 v  Topoľčanoch  v prenajatých priestoroch v budove Strednej odbornej školy agrotechnickej, Tovarnícka 1632, Topoľčany. Vnútorné priestory zariadenia sú umiestnené na dvoch nadzemných podlažiach, výdajná školská jedáleň je na prízemí. Na prvom poschodí sa nachádzajú administratívne miestnosti, registratúrne stredisko, riaditeľňa, zborovňa učiteľov, miestnosť pre výchovného poradcu,  triedy- niektoré s relaxačnými kútikmi, kabinety pre výchovno-vdelávaciu činnosť, školská dielňa so skladom materiálu, počítačové učebne.
Na druhom poschodí sú izby školského internátu s kapacitou 30 postelí, triedy pre školský internát a školský klub detí, klubovňa, zborovňa pre vychovávateľov, školská knižnica pre učiteľov a žiakov, školská kuchynka, miestnosť zdravotnej sestry (izolačná miestnosť), sklady hospodárky, kabinety pre výchovno-vdelávaciu činnosť, dielňa údržbára, miestnosť pre upratovačky, žehliareň.
Pred budovou je menší školský pozemok, ktorý slúži na výuku pracovného vyučovania a pestovateľských prác a malé školské ihrisko.

  Súčasťou školy je elokované pracovisko na Ul. Dr. Pantočku, ktorého areál tvoria tri budovy vzdialené cca 1,5 km od sídla školy. Menšia budova má úplný bezbariérový prístup pre imobilných žiakov. Nachádzajú sa tu triedy pre imobilných žiakov, miestnosť pre upratovačku, školská kuchynka, počítačová učebňa a pivnica. Hlavná budova má bezbariérový prístup iba na prvé podlažie. V hlavnej budove sa nachádzajú triedy, kabinet učebných pomôcok, zborovňa učiteľov, zástupcovňa, kotolňa a sociálne zariadenie upravené aj pre imobilných žiakov.  V poslednej, malej budove sa nachádzajú špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania a dielňa údržbára. Na školskom pozemku sú dva skleníky pre potreby praktickej školy a pracovného vyučovania, za budovou je menšie zatrávnené ihrisko.

Škole chýba telocvičňa, na športové činnosti sa využívajú podľa náročnosti športovej činnosti triedy, chodby a školské dvory na oboch pracoviskách.

Čl. 3
Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti
 1. Organizácia režimu vyučovacej činnosti, rozvrh hodín

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti sa realizuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhláškou 322/2008 o špeciálnych školách, vyhláškou č. 306/2009 .Z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, vyhláškou č. 236/2009 o školskom internáte. Všetci zamestnanci školy sa riadia pracovným poriadkom, školským poriadkom a ostatnými internými predpismi školy.

Dozor počas vyučovacieho dňa a na mimo vyučovacích aktivitách organizovaných školou je upravený vo vnútorných predpisoch školy.
Budovy školy sa pre žiakov otvárajú 15 minút pred začiatkom vyučovania, počas vyučovania sú uzavreté. Vchod je opatrený zvončekom. Dvere návštevníkom otvára školník alebo upratovačka podľa rozpisu dozorov.  
 
Vyučovanie sa začína 7,45 hod.
1.vyuč.hodina                          7,45  -  8,30                    prestávka  10  min
2.vyuč.hodina                          8,40  -  9,25                    prestávka  20 min  - desiatová
3.vyuč.hodina                          9,45  - 10,30                   prestávka   5 min
4.vyuč.hodina                        10,35  - 11,20                   prestávka 10 min
5.vyuč.hodina                        11,30  - 12,15                   prestávka   5 min
6.vyuč.hodina                        12,20  - 13,00
 

Prestávky trávia žiaci v triedach okrem desiatovej prestávky po 2. vyučovacej hodine. Desiatovú prestávku trávia na chodbe alebo  podľa pokynu dozor konajúceho pedagóga na školskom dvore,  ak to počasie umožňuje.

Po vyučovaní na ulici Tovarnícka odchádzajú žiaci v sprievode vyučujúceho do výdajnej školskej jedálne, kde si ich preberú službukonajúce vychovávateľky a zdravotná sestra. Na elokovanom pracovisku vo vstupnom priestore si preberie službukonajúci pedagogický zamestnanec žiakov, ktorí navštevujú ŠKD alebo sú ubytovaní v školskom internáte a odvedie ich do výdajnej školskej jedálne. U nestravujúcich sa žiakov dohliadne vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny aby bezpečne opustili budovu školy.

V prípade, že sa žiak popoludní zúčastňuje krúžkovej činnosti, alebo inej mimovyučovacej činnosti, zabezpečuje dozor poverený pedagogický zamestnanec.

 1. Organizácia činnosti ŠKD

Školský klub detí začína svoju činnosť popoludní po štvrtej vyučovacej hodine. Žiaci sa zaraďujú do ŠKD vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu. O zaradení alebo vyradení žiaka do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy. Rozsah denného pobytu žiaka a spôsob jeho odchodu zo ŠKD uvedie zákonný zástupca v prihláške. Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne. Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

Od 11,20 do 13,30      obed,
                                    po obede odpočinkovo relaxačná činnosť.
 Od 13,30 do 14,00    oddychová činnosť zameraná na vzdelávaciu oblasť
od 14,00 do 15,30      príprava na vyučovanie
od 15,30-  do odchodu dieťaťa domov-    oddychové činnosti podľa tematických oblastí  
                                   výchovného programu ŠKD

 

 1. Organizácia činnosti školského internátu
Školský internát poskytuje výchovu a  vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie žiakom Spojenej školy internátnej. Nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov v čase mimo vyučovania.
Ubytovacia kapacita internátu je 30 miest. V internáte sú spravidla 3 výchovné skupiny, pričom počet žiakov vo výchovných skupinách je 6 až 10. Internát je umiestnený na druhom poschodí v budove sídla školy na Tovarníckej ulici. O zaradení žiaka do školského internátu rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu.
V školskom internáte zabezpečujú výchovu podľa režimu dňa a plánu práce skupinové vychovávateľky.
Pomocné vychovávateľky zabezpečujú nočný dozor, údržbu prádla,  ranný budíček, ranné stolovanie a odvádzanie detí do tried pred vyučovaním.
Za bezpečnosť žiakov v školskom internáte zodpovedajú službukonajúce vychovávateľky.
Príchod detí na internát je možný v nedeľu od 15,45 hod. Odchod deti z internátu je  v piatok do  17,00 hod.
Celodenný režim dňa :
6,15 – 7,00             budíček, hygiena, úprava postelí
7,00– 7,20              raňajky detí
7,20 – 7,40              ranný filter detí, presun na ul. Dr. Pantočku v Tovarníkoch
7,40 – 7,45              odovzdávanie detí
7,45 – 13,00            vyučovanie
11,30 – 13,30          obed detí v závislosti na rozvrhu hodín
13,30 – 14,00          rekreačno- odpočinková činnosť   
14,00-15,00             výchovná činnosť podľa výchovného programu
15,00 - 16,30           príprava na vyučovanie
15,30 – 15,45          olovrant
16,30 – 18,00          výchovná činnosť podľa výchovného programu 
18,00 – 18,30          večera
18,30 – 19,30          sebaobslužné a odpočinkové činnosti
19,30                       osobná hygiena, ukladanie na spánok, preberanie detí nočnými 
                                vychovávateľkami
 
Čl. 4 
Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia u žiakov počas vyučovania,
poskytovanie pomoci pri úrazoch
 
 1. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia
Škola zamestnáva  zdravotnú sestru, ktorá poskytuje prvú pomoc pri úrazoch alebo náhlych ochoreniach, konzultuje s rodičmi zdravotný stav žiakov, v prípade potreby podáva žiakom lieky, zabezpečuje privolanie lekárskej pomoci podľa potreby, vykonáva preventívne činnosti ako besedy a prednášky pre žiakov a pod.
Pri prejavoch akútneho ochorenia žiaka počas vyučovania alebo výchovnej činnosti je službukonajúci pedagogický zamestnanec povinný upovedomiť o tejto skutočnosti vedenie školy a zdravotnú sestru a izolovať chorého žiaka od ostatných žiakov.  Pri akútnom ochorení postupujeme pri poskytovaní pomoci podľa závažnosti vzniknutej situácie:
 • izolujeme žiaka v miestnosti, v ktorej sa nenachádzajú žiaci pod dozorom zdravotnej sestry
 • zabezpečíme primerané pohodlie a podľa potreby prísun tekutín
 • poskytneme prvú pomoc
 • privoláme rýchlu zdravotnú službu
 • oznámime udalosť zákonnému zástupcovi (telefonicky). Ak nie je potrebný zásah rýchlej zdravotnej služby, požiadame zákonného zástupcu, aby zabezpečil lekárske vyšetrenie. Ak sa nám nepodarí skontaktovať so zákonným zástupcom, odprevadí žiaka na vyšetrenie alebo ošetrenie zdravotná sestra, prípadne službukonajúca vychovávateľka.
Pri zvýšenom výskyte akútnych respiračných a chrípkových ochorení žiakov konzultuje riaditeľ školy ďalší postup s RÚVZ.
Na zákonného zástupcu každého žiaka máme telefonický kontakt (alebo na príbuzného, prípadne osobu bývajúcu v blízkosti) v triednom výkaze a v informačnom systéme školy.
 
 1. Opatrenia pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia
Pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia- pedikulózy, triedna učiteľka, vychovávateľka a  zdravotná sestra (zamestnanec školy) vykonávajú preventívne opatrenia, a to  priebežným sledovaním prejavov možného výskytu vší. Pedagogický zamestnanec svoje pozorovania oznámi zdravotnej sestre. Zdravotná sestra podľa potreby vhodným spôsobom prezrie vlasovú časť hlavy žiakov. Pri nástupe žiakov do školského zariadenia- školského internátu, vykonáva zdravotná sestra zdravotný filter aj na možný výskyt pedikulózy.    
 Zdravotná sestra po kontrole pedikulózy a po oboznámení riaditeľky školy s pozitívnymi zisteniami bezodkladne informuje zákonného zástupcu a vylúči dieťa s pedikulózou z kolektívu. Triedny učiteľ dohliada, aby vrchný odev žiaka s pedikulózou nebol spoločne uložený s odevom ostatných žiakov. Ak je žiak ubytovaný v školskom internáte alebo navštevuje školský klub detí je nutné prijať opatrenia aj v týchto zariadeniach- zabezpečiť dezinfekciu, dôkladne vyprať, vymeniť posteľnú bielizeň a pod. 
Za hromadný výskyt zavšivavenia sa považuje postihnutie dvoch a viacerých detí. Pri hromadnom výskyte informujeme (triedny učiteľ v prípade ojedinelého výskytu v triede, riaditeľ školy na výveske školy v prípade hromadného výskytu) o výskyte pedikulózy ostatných rodičov a odporučíme im opatrenia na zabránenie šírenia pedikulózy.
Zdravotná sestra odporučí zákonnému zástupcovi žiaka s pedikulózou navštíviť príslušného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie.
Opätovný nástup žiaka do kolektívu je možný iba ak je zdravý, čo doloží potvrdením od lekára, alebo sa výskyt pedikulózy nepotvrdí prehliadkou vlasovej časti hlavy, ktorú vykoná  zdravotná sestra. Počas roka môže vykonávať zdravotná sestra preventívne prehliadky vlasovej časti hlavy detí so súhlasom zákonných zástupcov.
Vedenie školy v spolupráci so zdravotnou sestrou môže pri výskyte pedikulózy poskytnúť prostriedky proti pedikulóze z finančných prostriedkov na to určených (vyhláška 649/5008 Z.z.).
 
 1. Poskytovanie pomoci pri úrazoch
Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi a dostupnosť prvej pomoci. Každý pedagogický zamestnanec je zodpovedný za organizáciu práce žiakov tak, aby predchádzal úrazom žiakov i seba. Pred vyučovaním, po vyučovaní, počas prestávok a počas obeda  je zabezpečený dozor  nad žiakmi  podľa  harmonogramu, ktorý je  zverejnený v zborovni  a  v školskej jedálni. V učebniach a v zborovniach pre pedagogických zamestnancov sú lekárničky, vybavené materiálom potrebným pre poskytnutie prvej pomoci. V prípade úrazu najbližší zamestnanec okamžite poskytne prvú pomoc a podľa potreby telefonicky zavolá rýchlu zdravotnú pomoc. Súčasne telefonicky informuje zákonného zástupcu o úraze. Ďalší postup je ako pri prejavoch akútneho ochorenia.
Pri vzniku úrazu postupujeme podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl a školských zariadení pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. Pedagogický zamestnanec, ktorý mal dozor alebo mal vyučovaciu hodinu, počas ktorej žiak utrpel úraz, zapíše úraz do knihy úrazov, škola vyšetrí okolnosti a príčiny vzniku úrazu, spíše sa záznam za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka a úraz zaevidujeme na internetovom portáli MŠVVaŠ SR.

 

Čl. 5 
Podmienky pohybovej aktivity
 

Pohybové aktivity žiakov sa vykonávajú v priestoroch školy, alebo mimo priestoru školy. Škola nemá vlastnú telocvičňu a preto hlavne v zimných mesiacoch sa pohybové aktivity vykonávajú priamo v triedach či na chodbách a na Ul. Tovarnícka sa využívajú predovšetkým chodby. Pokiaľ to počasie dovolí, pohybové aktivity sa realizujú na zatrávnených plochách, preliezačkach, pieskovisku, chodníkoch v areáli školy, v parku v Tovarníkoch, mestskom parku v Topoľčanoch. V závislosti od počtu prihlásených žiakov a obsadenosti tried v niektorých školských rokoch môže byť osobitne zriadená trieda na pohybové aktivity.

Čl. 6 

Režim stravovania, zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania

 1. Režim stravovania

Stravovanie žiakov je zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni, ktorá sa nachádza v sídle školy- na Ul. Tovarnícka. Stravu poskytuje školská kuchyňa pri Strednej odbornej škole agrotechnickej, Tovarnícka 1632 v Topoľčanoch. Výdajná školská jedáleň pri SŠI bezprostredne susedí so školskou jedálňou SOŠA v Topoľčanoch.

Žiaci, ktorých triedy sa nachádzajú v elokovanom pracovisku v Tovarníkoch, sa prichádzajú stravovať do výdajnej školskej jedálne individuálne, alebo v sprievode službukonajúceho pedagogického zamestnanca.

Výdaj desiaty žiakom počas desiatovej prestávky zabezpečuje zdravotná sestra, obed sa vydáva vo výdajnej školskej jedálni na Ul. Tovarnícka od  11,30  -  do 13,30 hod.

Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania. Jedálny lístok je  zverejnený pri vstupe do výdajnej školskej jedálne.

 1. Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie

Objekty sú zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorý prevádzkuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., odštepný závod Topoľčany. Odkanalizovane je riešené do mestskej kanalizácie.

Čl. 7 
Zabezpečenie čistoty a údržby priestorov
 1. Spôsob a frekvencia upratovania, dezinfekcia priestorov

Všetky priestory ubytovacieho zariadenia musia byť denne upratované, zariadenia na osobnú hygienu denne umývané a dezinfikované. Pravidelný sanitačný program sa zabezpečuje upratovačkami školy, ktoré sú kontrolované  vedúcou úseku.

Denné, bežné upratovanie a dezinfekcia sa vykonáva nasledovne:

 Utierajú sa podlahy všetkých  miestností vrátane výdajnej školskej jedálne, chodieb a schodišťa, dezinfekčným roztokom sa umyjú sociálne zariadenia a zariadenia na osobnú hygienu a zábradlia na schodišti , umyjú sa stoly v jedálni 3 krát (ráno, po raňajkách, po obede), utiera sa  prach zo  zariadení v miestnostiach, parapetné dosky, sklené výplne vchodových dverí, vetrajú sa všetky  miestnosti, vyprázdnia a vyčistia odpadkové koše.

Jedenkrát za týždeň sa umývajú olejové nátery a obkladačky,  povysávajú koberce, poometajú steny,  utrie  prach na obrazoch, na skrinkách, rohože pod sprchami vydrhnú kefou a vydezinfikujú.

Štvrťročne sa  umyjú  všetky okná  a dvere, zárubne dverí,  svietidlá, vykurovacie telesá, tepujú sa  koberce.

Veľké upratovanie sa vykonáva cez letné prázdniny, po maľovaní, po rekonštrukčných prácach , pri havárii a pod. Čistia sa všetky zariadenia miestností  vrátane  nábytku, vytepujú kreslá, váľandy, matrace, vyčistia svietidlá, umyjú žalúzie.  Ostatné práce sa vykonávajú podľa potreby.

 1. Starostlivosť o vonkajšie priestory a údržba pieskoviska

O vonkajšie priestory sa stará školník a upratovačky, ktorí zodpovedajú za prístupové cesty k objektu a za vonkajšie priestory. V zimnom období sa starajú o odhŕňanie snehu a posýpanie chodníkov školníci.

V  súlade so školským vzdelávacím programom hlavne v rámci pracovného vyučovania a v súlade s výchovným programom školského internátu vykonávajú niektoré nenáročné činnosti pri údržbe vonkajších priestorov školy aj žiaci. 

Za údržbu pieskoviska v areáli školy zodpovedá školník v súlade s vyhláškou MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach  o  požiadavkách na pieskoviská.

 1. Skladovanie posteľnej bielizne, manipulácia s ňou, frekvencia výmeny

Výmena posteľnej bielizne v školskom internáte sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní a vždy pri zmene ubytovaného. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň sa vyraďuje z používania.

Posteľná bielizeň je po výmene  posteľnej bielizne skladovaná v miestnosti nočných vychovávateliek (žehliareň) a v sklade hospodárky školy.

 1. Likvidácia tuhého komunálneho odpadu, frekvencia vyprázdňovania nádob

Tuhý komunálny odpad sa odkladá do kontajnerov pri vstupe do areálu školy. V Topoľčanoch na Ul. Tovarnícka sú nádoby vyprázdňované raz za týždeň, v elokovanom pracovisku v Tovarníkoch raz za dva týždne.

Čl. 8 
Pokyny pre zamestnancov a návštevníkov školy
 1. Pokyny pre zamestnancov vrátane zabezpečenia dozoru nad žiakmi
Pedagogickí  i prevádzkoví zamestnanci sa starajú o zabezpečenie trvalého dozoru nad zverenými deťmi. Rozpis dozorov nad žiakmi vykonávaný zamestnancami je každoročne aktualizovaný a konkretizovaný v interných smerniciach. Harmonogram dozorov pedagogických zamestnancov je zverejnený v zborovni, harmonogram dozoru prevádzkových zamestnancov je zverejnený vo vstupných priestoroch školy.
V prípade neprítomnosti pedagogického zamestnanca určí zástupca riaditeľa náhradný dozor.
Každý zamestnanec je povinný pri príchode do zamestnania zapísať sa do knihy dochádzky. Opustenie pracoviska je dovolené len s podpísanou priepustkou, ktorá sa prikladá  k mesačnej dochádzke. Pre plynulú prevádzku zariadenia je každý zamestnanec povinný vopred nahlásiť známu neprítomnosť v práci.
 1. Pokyny pre návštevníkov školy
Pred a po vyučovaní môže do zariadenia vstúpiť rodič alebo zákonný zástupca žiaka. Ak sa jedná o ťažko postihnuté dieťa zákonný zástupca ho odovzdá priamo zodpovednému pedagogickému zamestnancovi a to v triede, alebo priestore na to určenom.
Po vyučovaní žiaci opúšťajú areál školy podľa písomného pokynu zákonného zástupcu samé, alebo v sprievode určenej osoby.
Vstup do objektu školy je počas vyučovania uzamknutý. Pri vchode je umiestnený zvonček. Návštevníkom umožní vstup do priestorov službukonajúci prevádzkový zamestnanec, ktorý ho ďalej usmerní. Je zakázané vyrušovať počas vyučovacích hodín, vstup do triedy je možný iba v odôvodnených prípadoch a  so súhlasom vedenia školy.
Počas dňa je pohyb cudzích osôb po zariadení možný len so súhlasom riaditeľky a v sprievode zamestnancov zariadenia.
 
Čl. 9 
Bezpečnosť žiakov a zamestnancov

 

Medzi základné úlohy školy patrí aj povinnosť zabezpečiť pre žiakov a zamestnancov  bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch školy. Riadime sa platnou legislatívou a internými predpismi BOZP a PO. Škola využíva služby autorizovaného bezpečnostného technika, ktorý zabezpečuje odborné činnosti v zmysle aktuálnych právnych predpisov a dohliada na dodržiavanie pravidiel a legislatívy z oblasti BOZP a PO.

Bezpečnosť práce zamestnancov zo strany zamestnávateľa je zabezpečovaná pravidelným školením zamestnancov o predpisoch, právach a povinnostiach zamestnanca z oblasti BOZP a PO, zabezpečovaním OOPP podľa internej smernice, vytváraním optimálnych pracovných podmienok, uplatňovaním zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. O ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení neskorších predpisov, udržiavaním budov, vybavenia a areálu zariadenia v dobrom technickom stave, pravidelnou kontrolnou činnosťou.

Bezpečnosť žiakov zo strany zariadenia je zabezpečovaná prostredníctvom utvárania vhodných materiálnych a hygienických podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu,  zabezpečovaním dozoru nad žiakmi, udržiavaním dobrého technického stavu budov a vybavenia, vhodnou prevenciou (prednášky, školenia, poučenia žiakov a pod), aktívnou spoluprácou s rodinou a pravidelnou kontrolnou činnosťou.

Čl. 10 
Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií,
 telefónne čísla tiesňových volaní

 

V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci a žiaci čo najrýchlejšie opustiť priestory školy. Na dobre viditeľných miestach sú zverejnené požiarno-evakuačné plány, požiarno poplachové smernice a stanovená požiarna hliadka, s adresami a telefónnymi číslami organizácií, ktoré je potrebné kontaktovať v prípade mimoriadnej udalosti. V priestoroch školy sú tabuľkami viditeľne vyznačené únikové cesty. Na voľne prístupných miestach sú pre prípad zabránenia požiaru k dispozícii hasiace prístroje.

Tiesňové telefónne čísla :     
LSPP pre dospelých, deti a dorast                                                    038/5321990
Integrovaný záchranný systém                                                         112
Záchranná zdravotnícka služba, 17. novembra, Topoľčany              155
Okresné riaditeľstvo PZ, Nám. Ľ. Štúra, Topoľčany                       158
Mestská polícia Topoľčany                                                              159
Hasičský a záchranný zbor, Krušovská 1357, Topoľčany               150
Západoslovenská vodárenská spoločnosť                                        038/5367111, 0911 101 461
Elektrárne – pohotovostná služba ZsE, Štefánikova tr.45, Nitra:    0850 111 555
Plynárne – monitorovacie centrum SPP                                          0850 111 727
 
Čl. 11 
Záverečné ustanovenia

 

 1. Týmto prevádzkovým poriadkom sa ruší Prevádzkový poriadok, ktorý bol schválený rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch dňa 22.11.2006.
 2. Tento Prevádzkový poriadok je platný od 01. 04. 2015
 3. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Topoľčanoch.
 

V Topoľčanoch, dňa 01.04.2015              

 

Spracovala: Ing. Lýdia Ondrejková, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
  Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
  riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria