Hlavné menu

Profil školy Špeciálna základná škola internátna Praktická škola Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie Štatút školy Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok štatút predmetových komisií Vybavenie žiaka do školského internátu

štatút školy

Organizačný poriadok školy

 

Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany
s organizačnými zložkami
Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a  Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany

ORGANIZAČNÝ  PORIADOK
                                                                                                  
Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Spojenej školy internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a  Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany.
 Upravuje riadenie a organizáciu, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov v škole, práva a zodpovednosť pracovníkov, vnútorné a vonkajšie vzťahy Spojenej školy internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany.
 
ČLÁNOK I.
 
Základné ustanovenia
 
 1. Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami
Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a  Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany  je na základe rozhodnutia  Krajského školského úradu v Nitre, Štefánikova trieda 69 v súlade s ustanoveniami § 10, § 22  zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zriadená  na dobu neurčitú ako štátna  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou so sídlom v Topoľčanoch, Tovarnícka ul. 1632, identifikačným číslom 00182249, s vyučovacím jazykom slovenským.
 
2.      Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 28.08.2009 pod číslom 2009/ 00915 prednostom Krajského úradu v Nitre s účinnosťou od 01.09.2009.
Dodatok č.1 k zriaďovacej listine bol vydaný 14.01.2013 pod číslom ObÚ-NR-OS3-2013/00150 prednostom Obvodného úradu Nitra s účinnosťou od 01.01.2013- zmena zriaďovateľa: ObÚ Nitra.
Dodatok č.2 k zriaďovacej listine bol vydaný 01.10.2013 pod číslom OÚ-NR-OS3-2013/09035 prednostom Okresného úradu Nitra s účinnosťou od 01.10.2013- zmena zriaďovateľa- OÚ Nitra.
 
 1. Súčasťami školy sú:
Školský internát, Tovarnícka 1632, Topoľčany ako súčasť Spojenej školy internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany- zaradený rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-26242/18477-1:917/ŠI zo dňa 04.06.2009
Výdajná školská jedáleň, Tovarnícka 1632,Topoľčany, ako súčasť Spojenej školy internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany- zaradený rozhodnutím MŠ SR č.CD-2009-26242/18477-1:917/VŠJ zo dňa 04.06.2009
Školský klub detí, Tovarnícka 1632,Topoľčany, ako súčasť Spojenej školy internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany- zaradený rozhodnutím MŠ SR č.CD-2009-26242/18477-1:917/ŠKD zo dňa 04.06.2009
Elokované pracovisko, Dr. Pantočku 2050, Tovarníky- Praktická škola- potvrdenie MŠ VVaŠ SR č. 2013-18855/52372:2-923
Elokované pracovisko, Dr. Pantočku 2050, Tovarníky- Špeciálna základná škola- potvrdenie MŠ VVaŠ SR č. 2013-7200/53017:2-923
 
4.      Právne postavenie
V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) .
Štatutárnym orgánom subjektu je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v plnom rozsahu.
 
5.      Predmet činnosti
·         je výchovno-vzdelávacia činnosť pre primárne vzdelávanie v špeciálnej základnej škole a nižšie stredné odborné vzdelávanie v praktickej škole
·         zabezpečenie školského stravovania vo výdajnej školskej jedálni 
·         výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom internáte
·         činnosť v školskom klube detí podľa výchovného programu školského zariadenia v čase mimo vyučovania.
 
 1. Vecné a finančné vymedzenie majetku
V súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa štátnej rozpočtovej organizácii zveruje do správy majetok vedený v účtovnej a operatívno – technickej  evidencii k 31.8.2009
Štátna rozpočtová organizácia hospodári so zvereným majetkom v zmysle zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.
Pri nakladaní s vecami a majetkovými právami sa štátna rozpočtová organizácia  s právnou subjektivitou riadi v tomto článku uvedenými právnymi predpismi
    
7.      Úlohy
Úlohy Spojenej školy internátnej s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola v Topoľčanoch podrobne upravuje Štatút Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku.
 
ČLÁNOK II.
 
Organizačné členenie školy
 
1.      Organizácia školy sa vnútorne člení na úsek riaditeľa, pedagogický úsek,  úsek starostlivosti o zdravie a hospodársko-správny úsek.
Útvar riadenia:
a.   riaditeľ školy
b.  úsek pedagogický
·          zástupcovia riaditeľa
-          zástupca riaditeľa pre organizačné zložky Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola na pracovisku Tovarnícka 1632, Topoľčany a pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenie. školský internát a školský klub detí
-            zástupca riaditeľa pre elokované pracovisku Dr. Pantočku 250, Tovarníky
·           pedagogickí zamestnanci
-          triedni učitelia, učitelia
-          vedúci metodických orgánov
-          asistenti učiteľa
-          vychovávatelia v ŠI, ŠKD
·         výchovný a kariérový poradca
c.    úsek starostlivosti o zdravie
·           zdravotná sestra
d.   úsek technicko-hospodársky
·           vedúca prevádzkových pracovníkov
-          upratovačky
-          pomocné vychovávateľky
-          údržbár-záhradník
-          údržbár-vodič
·         účtovníčka
·         hospodárka
 
 
2.      Zásady riadenia.
.
Vedúcim útvaru je riaditeľ školy. Riaditeľ školy, ako štatutárny orgán, koná v jej mene vo všetkých veciach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením rady školy, zriaďovateľa, alebo odborovej organizácie. Riaditeľ školy vymenúva a odvoláva svojich zástupcov, vedúcich metodických orgánov a vedúcich útvarov. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca riaditeľa školy v rámci rozsahu poverenia. Na základe poverenia riaditeľa školy môže v čase jeho neprítomnosti zastupovať aj iný ním poverený vedúci zamestnanec, alebo iný ním poverený zamestnanec v rámci jemu danej pôsobnosti. Poverenie musí byť urobené písomne a musí v ňom byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.
Každý útvar zabezpečuje ucelený súbor odborných činností, jednotlivé úseky vzájomne spolupracujú. Činnosť, ktorá je v pôsobnosti viacerých úsekov zabezpečuje útvar, ktorý je poverený riaditeľom školy na splnenie úlohy.
 
3.      Nástroje riadenia.
Medzi základné normy riadenia patria:
-          Organizačný poriadok
-          Pracovný poriadok
-          Kolektívna zmluva
-          Školský poriadok
-          Rokovací poriadok PR
-          Registratúrny poriadok
-          Prevádzkový poriadok
-          Vnútorný mzdový predpis
-          Plán práce školy
-          Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti
-          Rozvrh hodín, plán výchovnej činnosti
-          Pedagogická rada, pracovná porada
-          Normy so všeobecnou platnosťou- príkaz, rozhodnutie, úprava, smernica, metodický pokyn
 
ČLÁNOK III.
 
Štruktúra vedenia školy a zodpovednosť
 
A) Riaditeľ školy
 Štatutárom  školy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ školy (Okresný úrad Nitra) na návrh rady školy.
Riaditeľ školy vymenúva a odvoláva vedúcich jednotlivých útvarov školy. Ako štatutárny  orgán školy koná v jej mene.
Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni.
Povinnosti riaditeľa školy:
V oblasti riadiacej činnosti :
·         zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
·         zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
·         riadi školu po organizačnej i pedagogickej stránke
·         stanovuje hlavné ciele školy na určité obdobie
·         vypracuje organizačný, pracovný poriadok,  školský poriadok
·         koncipuje zameranie a plán práce školy na príslušný školský rok
·         plánuje, pripravuje a vedie pracovné porady a zasadnutia pedagogickej rady
·         participuje na tvorení kolektívnej zmluvy
·         riadi prácu učiteľov a všetkých ostatných pracovníkov školy
·         vytvára podmienky na úspešné plnenie úloh zamestnancami
·         dodržiava pracovné podmienky stanovené právnymi predpismi, najmä Zákonníkom práce, pracovnou zmluvou, pracovným poriadkom, školským poriadkom školy a kolektívnou zmluvou
·         postupuje v práci v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi
·         vytvára podmienky na zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov
·         zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
·         dodržiava štátne a služobné tajomstvo
·         plní priamu vyučovaciu povinnosť v stanovenej miere
·         zabezpečuje dodržiavanie predpisov o BOZ a PO na pracovisku
·         zabezpečuje kvalitnú odborno – metodickú úroveň vyučovacích hodín
·         zabezpečuje uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do pedagogickej praxe a ich pracovnú adaptáciu
·         zabezpečuje dodržiavanie psychohygienických zásad
·         zodpovedá za protidrogovú prevenciu na škole
·         zabezpečuje poskytovanie stravovania pre zamestnancov a žiakov školy zodpovedajúce zásadám správnej výživy
·         zodpovedá za akcie školy v rámci vyučovania a akcie mimo vyučovania
·         rozhoduje o prijatí žiaka do školy, oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy
      o uložení výchovných opatrení
·         povoľuje vykonať opravnú a komisionálnu skúšku
·         oznamuje zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku príslušným orgánom štátnej správy
·         pri plnení svojich úloh sa riadi platnými predpismi a zákonmi, príslušnými pokynmi, za ich plnenie zodpovedá zriaďovateľovi
·         pracovníkom školy prideľuje práce na základe ich schopností, skúseností a so zreteľom na ich zdravotný stav
·         zodpovedá za dodržanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje pracovníkov s novými predpismi
·         bezodkladne zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia pre nápravu
 
V pracovnoprávnej oblasti :
·         uzatvára a podpisuje pracovné zmluvy so zamestnancami v súlade so Zákonníkom práce a ostanými právnymi predpismi
·         oboznamuje zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi, pracovnoprávnymi predpismi, s predpismi o BOZ pri práci, s predpismi o ochrane štátneho a služobného tajomstva v rozsahu, v akom sa ich činnosti dotýkajú
·         zabezpečuje plnenie týchto predpisov
·         vyvodzuje dôsledky z porušenia pracovných povinností
·         určuje pracovnú náplň zamestnancov s prihliadnutím na konkrétne podmienky školy
·         zabezpečuje plynulú výmenu učiteľov odchádzajúcich do dôchodku
·         dbá o registráciu pracovných úrazov
·         rozväzuje pracovný pomer s pracovníkmi školy v súlade so ZP
·         preraďuje pracovníka na výkon iného druhu práce
·         určuje nástup dovolenky podľa plánu dovoleniek
·         vysiela pracovníkov na pracovné cesty
·         poskytuje pracovné voľno
·         nariaďuje prácu nad čas
·         určuje vecné náplne práce všetkým zamestnancom
·         posudzuje kvalifikáciu pracovníkov a nadväzne na to ich zaraďuje do príslušných platových tried a stupňov podľa príslušných mzdových predpisov
 V oblasti kontroly a hodnotenia zamestnancov:
·         pravidelne kontroluje prácu učiteľov a pracovné výsledky ostatných zamestnancov
·         oceňuje a odmeňuje iniciatívu a pracovné úsilie zamestnancov
·         dbá o morálne ocenenie práce zamestnancov
·         kontroluje prácu učiteľov hospitačnou činnosťou
·         vykonáva rozbor výchovno-vzdelávacej práce školy a jednotlivých pedagógov, prerokúva ho na zasadnutiach pedagogickej rady a vyvodzuje z neho závery pre ďalšiu činnosť
 V oblasti spolupráce so školskými a inými inštitúciami:
·         zabezpečuje kontakt s MŠ VVaŠ SR, Odborom školstva OÚ a ostatnými orgánmi
·         spolupracuje s radou školy a predkladá jej stanovené informácie a dokumenty na vyjadrenie:
·         informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
·         návrh rozpočtu školy
·         návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
·         návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
·         správu o výchovno - vzdelávacej činnosti
·         správu o výsledkoch hospodárenia školy
·         koncepčný zámer školy
·         spolupracuje s radou rodičovského združenia školy
·         spolupracuje s odborovou organizáciou.
V oblasti ekonomickej:
·         zodpovedne hospodári so zverenými prostriedkami
·         podieľa sa na príprave rozpočtu školy
·         podieľa sa na realizácii ekonomických rozborov v predpísaných intervaloch
·         zabezpečuje finančné prostriedky na chod školy
·         vytvárať vnútorné mzdové predpisy
·         zabezpečuje prijímanie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku
·         stanovuje pravidlá pre priznávanie osobných príplatkov zamestnancov a priznávanie odmien zamestnancom
·         kontroluje práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
·         schvaľuje odmeny za tieto práce
·         potvrdzuje vykonanie týchto prác
·         určuje vykonanie inventarizácie majetku a menuje inventarizačné komisie
·         zabezpečuje objednávanie učebníc a kontroluje hospodárenie s učebnicovým fondom
·         spravuje darovací účet školy
·         oznamuje príslušným štátnym orgánom podozrenie z trestnej činnosti zamestnancov v súvislosti s výkonom práce.
 
B)  Pedagogický úsek
 
1.        zástupca riaditeľa -pre organizačné zložky Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola na pracovisku Tovarnícka 1632, Topoľčany a pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenie: školský internát a školský klub detí
 
Pedagogického zástupcu školy menuje a odvoláva riaditeľ školy.  Zodpovedá za zverený úsek vyučovania a práce, pridelené riaditeľom školy :
·         zabezpečuje najmä práce pedagogicko – organizačného rázu podľa pokynov riaditeľa,  tvorba rozvrhu hodín, organizácia vyučovania v odborných učebniach, rozdelenie dozorov, nadpočetné hodiny, rozdelenie služieb v školskom internáte a pod.
·         koordinuje výchovno-vzdelávaciu prácu v škole, poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
·         zabezpečuje aktualizáciu údajov do Centrálneho registra žiakov a zamestnancov
·         zabezpečuje aktualizáciu databázy údajov o žiakoch v aSc agende školy
·         zabezpečuje distribúciu vzdelávacích a kultúrnych poukazov pre žiakov
·         zodpovedá za správne vedenie hlavného inventára a fondu učebníc
·         zabezpečuje správu majetku podľa zákona NR SR o správe majetku štátu
·         vedie evidenciu tlačív pedagogickej dokumentácie a vysvedčení a zabezpečuje ich dostatok
·         zabezpečuje v spolupráci s povereným pedagogickým zamestnancom tlač vysvedčení
·         upozorňuje riaditeľa na porušenie pracovného poriadku a právnych predpisov v činnosti školy a navrhuje opatrenia na zabezpečenie právneho stavu
·         vykonáva vzdelávaciu činnosť podľa miery vyučovacej povinnosti
·     uskutočňuje hospitácie, pohovory, iné formy kontroly, zúčastňuje sa na hodnotení práce pedagogických zamestnancov a zamestnancov školy
·         sleduje zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu materiálnymi podmienkami, vybavenosť odborných učební, kabinetov, ihrísk, a ostatných priestorov,  zabezpečenie odbornej literatúry a časopisov
·         podáva návrhy na osobné príplatky a odmeny svojich podriadených
·     vedie evidenciu o neprítomných učiteľoch, asistentoch učiteľa,  vychovávateľoch ŠI a ŠKD a zabezpečuje ich zastupovanie
·         vo veciach týkajúcich sa školy poskytuje informácie o právnych predpisoch, smerniciach a nariadeniach
·        ripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady
·         plní úlohy plánu vnútroškolskej kontroly
·         prerokováva s pracovníkmi závažné otázky týkajúce sa plnenia úloh školy a školského zariadenia,
·         utvára podmienky pre činnosť poradných orgánov školy
·         zostavuje predpísané výkazy a štatistiky
·         sleduje a vyhodnocuje školskú dochádzku žiakov školy
·         sleduje správanie detí, navrhuje výchovné opatrenia
·         stará sa o náležitú pedagogickú a odbornú úroveň výchovnej činnosti v internáte a v školskom klube detí
·         zodpovedá a kontroluje plnenie výchovného programu zariadenia ŠI a ŠKD
·         organizuje a kontroluje plynulé stolovanie v školskej výdajnej jedálni
·         vedie dokumentáciu týkajúcu sa výchovno-vzdelávacej činnosti a kontroluje pedagogickú dokumentáciu
·         zúčastňuje sa na gremiálnych poradách
·         zabezpečuje organizáciu pedagogickej praxe a uvádzanie nových a začínajúcich pedagogických zamestnancov
·         vypracováva mesačné podklady k výplatám, podklady na vyplatenie nadčasovej práce pedagogických zamestnancov na zverenom úseku
·         vedie evidenciu lekárskych vyšetrení, potreby ošetrovania člena rodiny, náhradného voľna
·         zabezpečuje stretnutia s rodičmi detí
·         koordinuje archiváciu písomnosti pedagogickej dokumentácie
·         spolupracuje s organizáciami, ktoré vytvárajú podmienky pre záujmovú činnosť detí
·         čerpanie náhradného voľna hlási  riaditeľovi
·         podľa pokynov riaditeľky školy vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú činnosť školy, ŠI, ŠKD.
 
2.         zástupca riaditeľa -pre elokované pracovisku Dr. Pantočku 250, Tovarníky
Pedagogického zástupcu školy menuje a odvoláva riaditeľ školy.  Zodpovedá za zverený úsek vyučovania a práce, pridelené riaditeľom školy :
·         zabezpečuje najmä práce pedagogicko – organizačného rázu podľa pokynov riaditeľa, napr. tvorba rozvrhu hodín, organizácie vyučovania v odborných učebniach, nadpočetné hodiny, rozdelenie dozorov, administratívu výchovno-vyučovacieho procesu a pod.
·         upozorňuje riaditeľa na porušenie pracovného poriadku a právnych predpisov v činnosti školy a navrhuje opatrenia na zabezpečenie právneho stavu
·         vykonáva vzdelávaciu činnosť podľa miery vyučovacej povinnosti
·     uskutočňuje hospitácie, pohovory, iné formy kontroly, zúčastňuje sa na hodnotení práce pedagogických zamestnancov a zamestnancov školy
·         sleduje zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu materiálnymi podmienkami, vybavenosť odborných učební, kabinetov, telocviční ihrísk, ostatných priestorov, zabezpečenie odbornej literatúry a časopisov
·         podáva návrhy na osobné príplatky a odmeny svojich podriadených
·         koordinuje výchovno-vzdelávaciu prácu v škole,
·         vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný
·          poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
·         vedie evidenciu o neprítomných učiteľoch a asistentoch učiteľa a pripravuje ich zastupovanie
·         vo veciach týkajúcich sa školy poskytuje informácie o právnych predpisoch, smerniciach a nariadeniach,
·         zodpovedá za dodržiavanie ustanovení ZP, pracovného poriadku a ďalších platných pracovná-  právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto agendou na zverenom úseku
·         pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady
·         zodpovedá za správne vedenie inventára majetku na zverenom úseku
·         plní úlohy podľa plánu vnútro školskej kontroly
·         prerokováva s pracovníkmi závažné otázky týkajúce sa plnenia úloh školy a školského zariadenia,
·         utvára podmienky pre činnosť poradných orgánov školy
·         zostavuje predpísané výkazy a štatistiky
·         sleduje a vyhodnocuje školskú dochádzku žiakov školy
·         sleduje správanie detí, navrhuje výchovné opatrenia
·         vedie a kontroluje dokumentáciu týkajúcu sa výchovno-vzdelávacej činnosti
·         zúčastňuje sa na gremiálnych poradách
·         zabezpečuje účasť pedagogických zamestnancov na metodických podujatiach, zasadnutiach metodických útvarov a stretnutiach s rodičmi detí
·         spolupracuje s organizáciami, ktoré vytvárajú podmienky pre záujmovú činnosť detí
·         čerpanie náhradného voľna hlási  riaditeľovi
·         vypracováva mesačné podklady k výplatám, podklady na vyplatenie nadčasovej práce pedagogických zamestnancov na zverenom úseku
·         vedie evidenciu lekárskych vyšetrení, potreby ošetrovania člena rodiny, náhradného voľna
·         zabezpečuje organizáciu pedagogickej praxe a uvádzanie nových a začínajúcich pedagogických zamestnancov
·         koordinuje archiváciu písomnosti pedagogickej dokumentácie
·         podľa pokynov riaditeľky školy vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú činnosť školy.
 
3.        triedni učitelia
Majú vedúcu úlohu v morálnej a estetickej výchove žiakov svojej triedy. Zodpovedajú za tieto činnosti:
·         pedagogickú činnosť vykonávajú v súlade so školských vzdelávacím programom,
·         starostlivo sa pripravujú na vyučovacie hodiny
·         koordinujú v triede všetku výchovnú činnosť a tiež aj mimoškolskú činnosť a dbajú, aby sa v nej uplatňovala zásada dobrovoľnosti, iniciatívy a samostatnosti,
·         spolupracujú s výchovným a kariérovým poradcom školy a vedú žiakov k správnej voľbe povolania,
·         sledujú správanie a prospech žiakov vo svojej triede a starajú sa o dodržiavanie školského poriadku,
·         osobitnú pozornosť venujú žiakom z menej podnetného prostredia a žiakom zaostávajúcim,
·         vykonávajú dozor nad žiakmi v škole a na podujatiach, na ktoré škola vyšle žiakov
·         zastupujú neprítomných pedagogických pracovníkov
·         zvyšujú  svoje odborné spôsobilosti štúdiom literatúry, účasťou na vzdelávaniach, exkurziách, seminároch, školeniach v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a pod
·      závažnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky žiakov riešia s výchovným poradcom, zástupcom riaditeľa školy a riaditeľom školy,
·         rokujú s  rodičmi svojich žiakov, žiakov so zlým správaním, dochádzkou a sociálnou starostlivosťou,
·         zhoršenie prospechu alebo správania oznamujú rodičom prostredníctvom žiackej knižky, na triednych schôdzach, listom, osobným pozvaním do školy,
·         uvoľňujú žiaka z vyučovania na dva dni,
·         podľa potreby vypracovávajú individuálne plány a individuálne vzdelávacie programy pre žiakov.
·         vedú triednu agendu: triednu knihu, triedny výkaz, osobné spisy žiakov
·         poskytujú riaditeľovi školy podľa potreby písomné podklady o triede,
·         kontrolujú zápisy v triednej knihe za predchádzajúci týždeň a nedostatky ihneď odstránia
·         zodpovedajú  za pridelené kabinety, učebne, špeciálne učebne
·         chránia školský majetok pred poškodením a odcudzením a vedie k tomu i žiakov
·         spolupracuje s vedením školy, radou školy, výchovným poradcom, triednym učiteľom, vychovávateľmi a rodičmi.
·         plnia kvalitne, hospodárne a včas úlohy, pokyny a príkazy nadriadených
·         dodržiavajú  úlohy v oblasti BOZP, PO a CO
·       vykonávajú činnosti vyplývajúce z poverenia na výkon špecializovanej činnosti podľa §  33 ods. 2  zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s organizačným poriadkom školy
·      vykonávajú ostatné činnosti podľa pokynov nadriadených, ktoré súvisia s prevádzkou školy, napr. vykonávajú práce pri  inventarizácii majetku, a pod
 
4.        vedúci metodických orgánov (metodických združení, predmetových komisií)
·         zvolávajú  zasadnutia  PK, MZ  (najmenej  4  x  ročne),
·         zúčastňujú sa zasadnutí vedenia školy,
·         predkladajú návrhy na skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania na škole,
·         navrhujú materiálne a technické zabezpečenie vyučovania 
·         kontrolujú a hodnotia odborno - metodickú úroveň výchovy  a výučby,
·         zúčastňujú  sa  podľa potreby  hospitácií  vedenia  školy   na  výchovnej činnosti a   výučbe,          
·         navrhujú   materiálne   a    morálne   ocenenie   členov  PK,  MZ,
·         zodpovedajú za plnenie plánu práce PK, MZ,
·         zabezpečujú zjednotenie kritérií hodnotenia žiakov u všetkých učiteľov   
·         kontrolujú a koordinujú plány profesionálneho rastu členov a plán kontinuálneho vzdelávania
·         participujú na zhromažďovaní  potrebných   informácií  o  vzdelávacích potrebách  členov metodického orgánu.
·         plánovite riadia a kontrolujú prácu členov metodického orgánu
·         koordinujú prácu so zaostávajúcimi žiakmi ,
·         prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchovno vyučovacom procese,
·         spolu s členmi MO vypracúvajú plány činnosti na nastávajúci školský rok,
 
5.        asistenti učiteľa
 ·         bezprostredne spolupracujú s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
·      uľahčujú adaptáciu dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhajú pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
·         pomáhajú žiakom pri sebaobslužných činnostiach, hygienických potrebách, stravovaní, pri plnení úloh v rámci vyučovania
·         vykonávajú dozor počas prestávok,
·         sprevádzajú žiakov mimo triedy,
·         pomáhajú pri príprave učebných pomôcok
·         komunikujú s rodičmi o procese výchovy a vzdelávania,
·         zvyšujú  svoje odborné spôsobilosti štúdiom literatúry, účasťou na vzdelávaniach, exkurziách, seminároch a pod
·         zúčastňujú sa zasadnutí pedagogickej rady, metodických združení
·         vykonávajú ostatné činnosti podľa pokynov nadriadených, ktoré súvisia s prevádzkou školy,
 
6.        vychovávatelia v ŠI, ŠKD
 ·         výchovnú činnosť vykonávajú v súlade so školských výchovným programom
·         starajú sa o pridelenú výchovnú skupinu, zodpovedajú za jej výchovno-vzdelávaciu úroveň
·       dbajú o dodržiavanie hygieny, vedú žiakov k samostatnosti v seba obslužných činnostiach, k šetreniu šatstva, bielizne, obuvi a zariadenia školy a internátu.
·        plnia úlohy vytýčené v pláne práce, usmerneniach, v pedagogicko-organizačných pokynoch, rešpektujú právne predpisy a pokyny MŠ VVaŠ SR, medzinárodné dokumenty o ľudských právach a právach dieťaťa.
·         sledujú správanie a prospech zverených žiakov. Spolupracujú s vyučujúcimi a s rodičmi žiakov.
·         sprevádzajú žiakov na mimoškolských akciách, výletoch, exkurziách a pod.
·         vedú predpísanú pedagogickú dokumentáciu.
·         vykonávajú dozor v školskej jedálni,
·         vykonávajú dozor pri presunoch žiakov medzi pracoviskami školy, pri akciách, výletoch a pod
·         zastupujú neprítomných kolegov
·         zúčastňujú sa pedagogických rád, pracovných porád, zasadnutí MZ, konzultácií s rodičmi, školení BOZP a PO, nácvikov CO, celoškolských akcií pre žiakov.
·         starajú sa o estetickú úpravu pridelených priestorov.
·         zodpovedajú za pridelené kabinety, učebne, klubovne,.
·         chránia školský majetok pred poškodením a odcudzením a vedie k tomu i žiakov
·         spolupracuje s vedením školy, radou školy, výchovným poradcom, triednym učiteľom, vychovávateľmi a rodičmi.
·         plní kvalitne, hospodárne a včas úlohy, pokyny a príkazy nadriadených
·       vykonávajú činnosti vyplývajúce z poverenia na výkon špecializovanej činnosti podľa §  33 ods. 2  zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s organizačným poriadkom školy
·         starajú sa o svoj profesionálny rast a zvyšujete svoju odbornú úroveň štúdiom odbornej a pedagogickej literatúry, účasťou na školeniach, exkurziách, seminároch a pod.
 
7.        Výchovný a kariérový poradca
    Zodpovedá za svoju činnosť riaditeľovi školy,  metodicky ju usmerňuje CPPP alebo CŠPP.
·         venuje pozornosť systematickej informačnej činnosti významnej pre voľbu povolania žiakov
·         koordinuje a metodicky usmerňujete výchovno-poradenskú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v školách pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov
·         vytvára vhodné podmienky pre zdravý psychický a sociálny vývin v procese výchovy a vzdelávania v škole aj v rodine
·         pozornosť venuje prekonávaniu rušivých vplyvov, ktoré zasahujú do výchovy / užívanie drog, záškoláctvo, fajčenie.../
·       pripravuje dokumentáciu potrebnú pre prijímacie pohovory do OU, spolupracuje s rodičmi, pediatrom, psychológom, CŠPPP, CPPP, s lekárom, pracovníkmi OÚP SVaR,
·         informuje žiakov, ich rodičov, učiteľov o zariadeniach výchovného poradenstva, o možnostiach využitia ich služieb
·         poskytuje individuálne konzultácie  žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vyučovacích problémov, otázkach týkajúcich sa pokračovania v OU
·         sleduje počty neospravedlnených hodín, vyhodnocuje ich a hlási na  poradách a príslušným orgánom
·         sprostredkováva styky s CPPP a CŠPP,  zabezpečuje odborné vyšetrenie podľa potreby
 
C)  Technicko-hospodársky úsek
 
1. Účtovníčka
          Je bezprostredne podriadená riaditeľovi školy. Komplexne zabezpečuje práce finančnej  a mzdovej účtovníčky. Vykonáva ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného.
Mzdová účtovníčka:
·         Podľa platných predpisov spracováva mesačne platy pracovníkov na základe podkladov od vedúcich  jednotlivých úsekov. Likviduje nemocenské dávky.
·         Zabezpečuje odvody z miezd, daní, poistného do fondov.
·         Zhotovuje mesačne výkazy odvodov do poisťovní.
·         Zhotovuje tabuľky o práci v školstve a všetky štatistické výkazy k mzdám.
·         Spracováva potvrdenia o príjme pre zamestnancov školy.
·         Vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnancom školy, na základe ich žiadosti.
·         Doklady za kalendárny rok označí a do konca marca nasledujúceho roku ich odovzdá do registratúrneho strediska.
Finančná účtovníčka:
·         Zabezpečuje komplexné spracovanie účtovníctva a vedenie rozpočtových agend na úrovni školy.
·         Samostatne vedie a zabezpečuje účtovnícke práce.
·         Dbá o dodržiavanie zákonov č. 431/2002 Z.z. – zákon o účtovníctve, 523/2004 Z.z.- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 552/2003 Z.z- zákon o výkone vo verejnom záujme, zákona 553/2003 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch, zákonníka práce,  ich novely,  vnútorné smernica organizácie  a ostatné legislatívne normy.
·         Vedie príslušné účtovné evidencie, kontroluje účtovné doklady, ich kompletnosť.
·         Bankový materiál spracováva za všetky účty: výdavkový, príjmový, investičný, depozit, darovací, sociálny fond a iné.
·         Vedie evidenciu o zaplatení faktúr z výpisu.
·         Bežne vyhotovuje predkontáciu účtovných dokladov na všetkých účtoch.
·         Priebežne účtuje predkontované účtovné operácie na počítači.
·         Odsúhlasuje účtovné operácie s bankovými výpismi.
·         Zabezpečuje odsúhlasenie účtovných výkazov o plnení príjmov, výdavkov, fondov a súvahy.
·         Mesačne predkladá finančné výkazy zriaďovateľovi, tzv. rýchle hlásenie.
·         Mesačne robí účtovnú uzávierku, zálohuje, vytlačí a založí zostavy.
·         Štvrťročne predkladá uzávierku na diskete a zostavy zriaďovateľovi.
·         Robí prevody medzi účtami pri mylných platbách
·         Vedie bankový styk na odvody z miezd pracovníkov a odvody do poistných fondov.
·        Zostavuje návrh rozpočtu, rozpis rozpočtu a úpravu rozpočtu na mzdy a odvody do poistných fondov a tiež sledujete ich čerpanie.
·         Po ročnej uzávierke označí všetky účtovné doklady a zapíše ich do archívnej knihy.
·         Vedie účtovný archív a zapožičiava z neho materiál na protipodpis.
·         Vykonáva finančnú kontrolu účtovných dokladov
 
2. vedúca prevádzkových pracovníkov
  Bezprostredne podriadená riaditeľovi školy. Komplexne zabezpečuje sociálnu starostlivosť o deti, personálnu agendu zamestnancov školy, koordinuje prácu prevádzkových zamestnancov, vykonáva  pokladničné práce ako i ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného.
Na úseku sociálnej starostlivosti:
·         Sprostredkováva styk s orgánmi starostlivosti o rodinu a dieťa, obecnými úradmi, súdmi, políciou.
·         Eviduje výšku nedoplatkov a predkladá riaditeľovi školy návrhy na exekučné konanie.
·         Aktualizuje údaje v registri pohľadávok
·         Vedie evidenciu stravy pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi    
 Na úseku personálnej agendy:
·         Vedie a uchováva personálnu agendu zamestnancov a pracovníkov školy.
·         Vedie evidenciu a agendu podľa zákona o ochrane osobných údajov
·         Vyhotovuje a predkladá riaditeľovi školy doklady na vznik a ukončenie pracovného pomeru.
·         Podľa pokynov riaditeľa a podkladov od pracovníkov vyhotovuje a predkladá riaditeľovi školy doklady k platovému zaraďovaniu a odmeňovaniu pracovníkov
·         Eviduje a predkladá riaditeľovi školy  doklady o funkčných platoch, doklady k životným a pracovným  jubileám.
·         Prihlasuje a odhlasuje zamestnancov do poisťovní.
·         Vyplňuje ELDZ.
 Na úseku pokladničných operácií:
·         Vykonáva pokladničné operácie.
·         Vedie pokladňu, ceniny.
·         Vedie a uchováva príjmové a výdavkové pokladničné doklady,  pokladničnú knihu.
·         V súlade s platnými smernicami zabezpečuje dotáciu pokladne, vyplácanie cestovných  náhrad, riaditeľom schválených súm na účtoch vyplatených v hotovosti.
·         Vyplácanie  štipendií pre deti
·         Vedie evidenciu cestovných príkazov a jázd,.
 Na úseku vedenia prevádzkových zamestnancov:
·         Riadi, organizuje a  kontroluje prácu, dodržovanie pracovného času prevádzkových zamestnancov.
·         Eviduje prácu nadčas, zastupovanie za neprítomných zamestnancov, čerpanie náhradného voľna, dovoleniek prevádzkových zamestnancov.
·         Kontroluje čistotu a poriadok v škole a školskom výchovno-vzdelávacom zariadení.
·         K prvému dňu v mesiaci predkladá podklady pre mzdy prevádzkových zamestnancov.
 Ďalšie úlohy uložené riaditeľom:
·         Vedie podací denník a vybavuje korešpondenciu školy podľa pokynov riaditeľa
      / prijíma, triedi, vydáva, odosiela  zakladá/.
·         Vedie vozový zošit služobného auta
·         Vykonáva administratívne práce– potvrdenia, výpisy, hlásenia a pod.
·         Sleduje a vybavuje podania na ústrednom portáli verejnej správy, spravuje vybavuje elektronickú poštu zriadenú podľa zákona o e-Governmente
·          Vykonáva nevyhnutné práce v pracovnej náplni hospodárky počas jej neprítomnosti.
·         Podľa naliehavosti a potrieb, najmä v čase mimoriadnych udalostí, vykonáva aj ďalšie práce uložené riaditeľom školy.
·         Vykonáva finančnú kontrolu
 
3. Hospodárka
        Je bezprostredne podriadená riaditeľovi školy. Komplexne zabezpečuje  prevádzku školy po hospodárskej stránke / materiálno-technické zabezpečenie/.
·         Vyhotovuje hlásenia, výkazy a uzávierky podľa potreby organizácie.
·          Zapisuje faktúry, vyhotovuje podklady  k účtovným operáciám - Krycie listy, Platobné poukazy, Interné doklady
·         Vedie knihu faktúr
·         Zverejňuje objednávky, zmluvy, faktúry.
·         Vypracováva a zverejňuje štvrťročné správy z verejného obstarávania
·         Vedie evidenciu majetku v programe IBEU ,  čísluje všetok majetok vedený v IBEU
·         vyhotovuje miestne inventárne zoznamy
·         vyhotovuje zaraďovacie a vyraďovacie protokoly o vyradení, zaradení majetku
·         porovnáva fyzicky inventarizovaný majetok s účtovnými dokladmi, spolupracuje s  predsedom   inventarizačnej komisie
·         vedie Osobné karty na zverené predmety / OOPP a kľúče/
·         Pri zabezpečovaní dodávok a služieb administratívne  zabezpečuje proces verejného obstarávania
·         vyhotovuje objednávky alebo hospodárske zmluvy
·         zabezpečuje nákupy tovarov na faktúry - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky materiál, údržbársky materiál, školské a kancelárske potreby, ostatný materiál,  podľa potrieb školy,
·         kontroluje dodávky materiálu, ich úplnosť a kvalitu, výkon a kvalitu služieb a údržby
·         vedie evidenciu materiálov na skladoch: čistiace potreby,  kancelársky materiál, DHM na sklade, ostatný materiál / údržbársky, zdravotnícky, škol. potreby-papier, dielne, materiál pre výchovu/
·         vyhotovuje príjemky pri dodávkach tovaru, ktoré prikladá ku krycím listom, platobným     poukazom
·         materiál vydáva na základe žiadanky, podpísanej vedúcim pracovníkom školy
·         vyhotovuje výdajky tovaru
·         zabezpečuje vykonávanie odborných kontrol zariadení podľa platných predpisov a noriem ( hasiace prístroje, elektrické zariadenia, bleskozvody, komíny, plynové a elektrické zariadenie v kotolni )
·         vedie vyúčtovanie pohonných hmôt.
·         Vykonáva, podľa typu operácie, finančnú kontrolu
·         Vedie registratúrne stredisko, zodpovedá zaňho, archivuje dokumenty z jednotlivých pracovných úsekov / riaditeľňa, výchova, kancelária /
 
D)  Starostlivosť o zdravie
 
 Zdravotná sestra
 Podlieha priamo riadeniu riaditeľky školy.
·         Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť žiakov a poskytuje im prvú pomoc.
·         Sleduje zdravotný stav žiakov, vydáva lieky žiakom ubytovaným v školskom internáte.
·         Pomáha pri stravovaní žiakov v hmotnej núdzi, pri dodržiavaní hygieny, osvojovaní si správnych stravovacích návykov a, kultúre stolovania.
·        Vypomáha pri rannom budíčku,  vykonáva rannú prehliadku detí, vrátane denne dochádzajúcich žiakov, kontroluje hygienu / čistota nechtov, vlasov /.
·         V spolupráci s lekárkou zamedzuje vzniku a rozširovaniu  infekčných a prenosných chorôb.
·       Zodpovedá za ošetrovňu a zdravotnú izoláciu, za poriadok v týchto miestnostiach, čistotu posteľnej bielizne a uterákov. Kontroluje pravidelnú dezinfekciu v týchto priestoroch.
·         Po hygienickej stránke systematicky kontroluje prevádzkové priestory, priestory školy, internátu a jedálne. Dohliada na správne vetranie, ukladanie a udržiavanie hygienických potrieb, uterákov, osušiek, pyžám, posteľnej bielizne a lôžok.
·         Je členkou stravovacej komisie. V prípade potreby zabezpečuje diétnu stravu pre chorých a alergických žiakov. Kontroluje, či žiaci dostávajú diétnu stravu a či diétu dodržujú.
·         Spolupracuje s rodičmi detí.
·         Poskytuje prvú pomoc pri úrazoch.
·         Okrem uvedených pracovných povinností sa riadi aj ustanoveniami pracovného poriadku.
·         2x týždenne /pondelok, štvrtok / mení uteráky a použité odovzdáva  do práčovne.
·        Zabezpečuje zdravotný dozor pri výletoch, exkurziách, cvičeniach na ochranu človeka a prírody, robí pohovory o dospievaní, rodičovstve a zdravotnej starostlivosti pre žiakov.
·         Pravidelne kontroluje a dopĺňa vybavenie lekárničiek / v zborovniach, jedálni, kuchynke a dielňach / 
 
ČLÁNOK IV.
 
Poradné orgány a komisie
 
A)    Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú:
 
a) Rada školy
je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Rada školy sa zriaďuje pri školách podľa osobitného predpisu.
Rada školy podľa § 24 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.:
-          uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa §4
-          navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
-          predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa
-          vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy
b) Pedagogická rada školy
Zvoláva ju podľa okolností riaditeľ školy, spravidla 6 x do roka.
Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa, k školským vzdelávacím programom, k organizácii, k plánu práce školy, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a opravným skúškam, výchovným opatreniam, k školskému poriadku školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k spôsobu hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov.
Jej členmi sú pedagogickí zamestnanci.
Je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
c) Gremiálna rada
Je zložená z vedúcich zamestnancov školy, zástupcu odborovej organizácie a vedúcich metodických orgánov, výchovného poradcu, THP pracovníkov. Zvoláva ju riaditeľ 1 x  za dva mesiace, prípadne podľa potreby.
Rozhoduje o základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy,
d) Metodické združenie a predmetové komisie
Ich činnosť sa riadi štatútom. Pracujú podľa ročných plánov, podieľajú sa na rozhodovaní o zásadných metodicko-organizačných otázkach.
V Spojenej škole internátnej pracuje: 
- MZ pre roč. 1.-4.  var.A
- PK pre roč.5.-9.  var.A
     - MZ učiteľov B a C variant
. MZ učiteľov praktickej školy
- MZ vychovávateľov
 
B)    Komisie
 
-         zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány školy riaditeľ školy,
-         sú zriadené zo zamestnancov školy a z radov odborníkov
-        schádzajú sa podľa potreby alebo plánu činnosti, komisie nemajú rozhodovaciu právomoc,
-        vypracovávajú stanoviská k prerokúvaným materiálom na úseku, pre ktorý boli zriadené, dozerajú na hospodárenie, kontrolujú spôsob realizácie uznesení, vypracovávajú návrhy a podnety. 
Škola zriaďuje tieto komisie:
-         stravovaciu
-         inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú
-         škodovú
 
Stravovacia komisia 
Komisiu tvoria: zdravotná sestra, vychovávateľka, rodič. 
Hlavné úlohy stravovacej komisie:
Pomáhať pri úspešnom riadení prevádzky podľa zásad správnej výživy.
 1. Spolupracovať pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny výdaja stravy.
 2. Sledovať čas výdaja stravy a vykonávanie pedagogického dozoru počas výdaja stravy.
Organizačné úlohy:
 1. Komisia zasadá na podnet členov komisie, minimálne 2x ročne.
 2. Zo zasadnutí komisie sa vedie zápis, ktorého kópia je uložená u riaditeľky školy.
            
  Inventarizačná komisia      
               sa riadi príslušnými predpismi o vykonávaní inventarizácie a o správe štátneho majetku. Po skončenej inventarizácii predkladá riaditeľovi školy písomný návrh na jej vysporiadanie.
Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonávanej inventarizácie. Predsedu a členov komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy.
Ak inventár odovzdáva zamestnanec alebo preberá ďalší zamestnanec školy, predseda komisie sa zúčastňuje na preberaní a tiež podpisuje zápisnicu o prebratí majetku.
Vyraďovacia komisia
 na základe návrhov vyraďuje v súlade so zákonom o správe majetku na vyradenie majetok, ktorý je metodicky zastaraný, morálne opotrebovaný, mechanicky poškodený, nefunkčný a neopraviteľný. Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vyraďovania. Členov komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný záznam o vyraďovaní.
Likvidačná komisia
 uskutočňuje likvidáciu vyradeného majetku. Členov komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy. Poverený predseda predloží riaditeľovi školy písomný záznam o likvidácii.
 Škodová komisia
Jej funkciou je navrhovať po prerokovaní s riaditeľom školy uplatňovanie nárokov, alebo postihov zamestnancov školy a riešenie vzniknutých škodových udalostí.
Členov komisie poveruje funkciou písomne riaditeľ školy . Poverený predseda určí zapisovateľa. Komisia zasadá podľa potreby a podáva riaditeľovi školy návrhy na riešenie prípadov vždy písomne s podpismi všetkých členov.
Vo svojej práci sa komisia riadi zákonníkom práce a ďalšími príslušnými normami.
Svoje návrhy konzultuje s právnikom a ekonómom.  
Riaditeľ školy môže, podľa potreby, zriadiť ako poradné orgány aj iné komisie.
 
ČLÁNOK V.
 
Zamestnanci školy
 
     Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne a vnútroškolské predpisy. Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.
     Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosť:
-          plniť príkazy priameho nadriadeného
-          využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh
-          dodržiavať pracovný čas
-          dodržiavať predpisy na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
-          ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím – hmotná zodpovednosť
-          upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému
-          zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní práce, a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru
 Každý  zamestnanec má tieto práva:
-          právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu
-          zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci
-          požadovať pomôcky pre plnenie úloh a vykonanie opatrení, potrebných pre bezpečnú prácu
-          dostať dovolenku na zotavenie podľa ZP
-          oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku 
 
Vedúci zamestnanci školy
 
Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinnosti a zodpovednosti uvedených v predchádzajúcom bode tieto práva a povinnosti:
-          poznať úlohy a chod práce, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti vlastnej funkcie
-          priebežne oboznamovať podriadených zamestnancov s predpismi, úlohami, ktoré sa týkajú ich činnosti, prerokúvať s nimi závažné otázky, týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny
-          vydávať príkazy zamestnancom im podriadeným
-          zastaviť prácu na zverenom pracovisku pokiaľ by pokračovanie mohlo ohroziť život alebo zdravie zamestnancov alebo detí, prípadne majetok školy
-          uplatňovať zásady odmeňovania za prácu, podľa platných predpisov
 
ČLÁNOK VI.
Záverečné ustanovenie
 
     Organizačná norma je záväzný predpis, ktorý usporadúva vzťahy školy k iným inštitúciám, vzťahy a pracovné náplne vedúcich zamestnancov (náplne ostatných zamestnancov sú v prílohe Pracovného poriadku Spojenej školy internátnej) a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou školy.
Súčasťou organizačnej normy je :
-          Zriaďovacia listina
-          Štatút Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch
-          Zákon  NR SR č. 596 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Organizačný poriadok z 1.9.2016 stráca platnosť 31.8.2017.
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť  1. septembra 2017                                                                                           
 
                                                                                                Ing. Lýdia Ondrejková
                                                                                                        riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
  Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
  riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria