Hlavné menu

Profil školy Špeciálna základná škola internátna Praktická škola Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie Štatút školy Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok štatút predmetových komisií Vybavenie žiaka do školského internátu

štatút školy

Štatút školy

Čl. I.
 
Úvodné ustanovenie
 
1. Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na úseku základného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal Krajský školský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 69, v súlade s ustanoveniami § 10, § 22 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
2. Zriaďovacia listina bola vydaná   dňa 28.8.2009, s účinnosťou od 01.09.2009. Číslo sp. 2009/00915
 
3. Do siete škôl a školských zariadení SR bola škola zaradená rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-26242/1847- 1:917/SŠI zo dňa 04.06.2009 ako nástupnícka organizácia Špeciálnej základnej školy internátnej, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktickej školy, Tovarnícka 1632, Topoľčany.
 
4. Identifikačné číslo organizácie::    00182249.
 
5. Vyučovací jazyk :       slovenský
 
6. Súčasti školy :      Školský internát, Tovarnícka 1632,Topoľčany,
                                 Výdajná školská jedáleň
                                 Školský klub detí
                                 Elokované pracovisko: Dr. Pantočku 250 , Tovarníky 
 
Čl. II.
 
Úlohy a poslanie  školy
 
1. Spojená škola internátna zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov podľa vzdelávacích programov pre  mentálne postihnutých žiakov.
 
2. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti a zacvičuje ich na vykonávanie práce tak, aby mohli vykonať jednoduché pracovné činnosti  pod dohľadom
 
3. Školský Internát ako súčasť Spojenej školy internátnej zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestrannú pomoc žiakom pri  príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja žiakov k sebavzdelávaniu  a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie špecifických schopností, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.
 
4. Školský klub detí zabezpečuje pre deti nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.
 
5. Zabezpečuje školské stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.
 
Čl. III.
 
Organizácia a orgány školy
 
R i a d i t e ľ  š k o l y
 
1. Na čele školy je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh rady školy.
2. Riaditeľ školy zodpovedá za
 1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi
 2. vypracovanie a dodržanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
 3. vypracovanie a dodržanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
 4. odbornú a pedagogickú úroveň výchovnovzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia
 5. každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov
 6. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných  prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia
 7. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy
 8. za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy
 9. za prípravu uznesení z PR a opatrení z pracovných porád
 10. prijímanie a riešenie prípadných sťažností, podnetov a návrhov
 11. za vypracovanie rozvojových projektov
3. Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o:
a) prijatí žiaka do školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka
d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy
e)  oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí
f)  povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia  SR
g)  uložení výchovných opatrení
h)  povolení vykonať komisionálnu skúšku
i) určení príspevku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení
j) individuálnom vzdelávaní žiaka
k) prijímaní všetkých zamestnancov do pracovného pomeru
l) rozviazaní pracovného pomeru so zamestnancami
4. Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie
 1. návrhy na počty prijímaných žiakov
 2. návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie
 3. návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch
 4. návrh rozpočtu
 5. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
 6. správu o výchovnovzdelávacej činnosti podľa vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z.
 7. správu o výsledkoch hospodárenia školy
 8. koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie
 9. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
 
P o r a d n é  o r g á n y  r i a d i t e ľ a  š k o l y
 
1. Pedagogická rada je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov.
Poslanie pedagogickej rady:
a) prerokúva zásadné otázky výchovy a vyučovania, pedagogickú koncepciu školy,  vyjadruje svoje stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo nej a k opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov,
b) v riadenej diskusii o pedagogických otázkach prostredníctvom výmeny názorov usiluje o dosiahnutie potrebnej zhody a jednoty v postupe  pedagogického zboru školy pri výchove a  vzdelávaní   žiakov.
 
2. Gremiálna rada
Je zložená z vedúcich funkcionárov školy- riaditeľ, zástupkyne, vedúca THP, ekonómka, hospodárka, predseda OZ, podľa potreby prizvaní vedúci MZ,PK, zástupca RŠ a iní hostia). Zvoláva ju riaditeľ školy.
 
3. Rada školy
Rada školy sa skladá z 11 členov. Zasadnutia zvoláva predseda RŠ.
Rada školy je poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní  funkciu verejnej kontroly , posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl z pohľadu školskej problematiky.
Rada školy:
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
b) navrhuje na základe výberového kanania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia.
 
4. Metodické združenie a predmetová komisie
 Pomáha riaditeľovi pri pedagogickom riadení, kontrole výchovno - vzdelávacieho  procesu školy.  MO je aj iniciatívnym orgánom  riaditeľa  školy,  zaoberá   sa  pedagogickými  a  výchovno - vzdelávacími  problémami, koordinuje ďalšie  vzdelávanie  pedagogických  zamestnancov, a tým  sa   spolupodieľa  na  zvyšovaní   úrovne  výchovno - vzdelávacieho procesu na škole.
 
Z a m e s t n a n c i   š k o l y
 
1.Zamestnanci školy sú pedagogickí zamestnanci (vrátane riaditeľky), ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť a sú bezúhonní, ďalej nepedagogickí zamestnanci a externí zamestnanci. Pracovno-právne vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so Zákonníkom práce.
 
2 .Školu riadi riaditeľka ako štatutárny orgán, ktorú menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh RŠ. Riaditeľka na usmernenie činnosti vydáva Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Školský vnútorný poriadok, Registratúrny poriadok, vnútorné dokumenty na zabezpečovanie úloh v oblasti hospodárenia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany. Na riešenie operatívnych úloh vydáva pokyny a príkazy a kontroluje ich plnenie.
 
3.Riaditeľku zastupuje ňou poverený štatutárny zástupca v rozsahu stanovenom v organizačnom poriadku     
 
Čl. IV.
 
Vecné a finančné vymedzenie majetku
 
     V súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa štátnej rozpočtovej organizácii zveruje do správy majetok vedený v účtovnej a operatívno – technickej evidencie k 31.8.2009
     Štátna rozpočtová organizácia hospodári so zvereným majetkom v zmysle zákona č.278/1993 Z. z. o správa majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 
Čl.V.
 
Záverečné ustanovenie:
    
     V právnych vzťahoch vystupuje subjekt vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 
Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v plnom rozsahu. Riaditeľa vymenováva  a odvoláva prednosta Krajského školského úradu v Nitre.
     Poslanie , úlohy a organizačné usporiadanie štátnej  rozpočtovej organizácie určí organizačný poriadok , ktorý vypracuje riaditeľ.
  
 
 Tento štatút nadobúda účinnosť od 1.9. 2009
 
 
V Topoľčanoch 1.9. 2009                           Ing. Lýdia Ondrejková
                                                          riaditeľka školy                   
                                        

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
  Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
 • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
  Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
  riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria