Hlavné menu

Profil školy Špeciálna základná škola internátna Praktická škola Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie Štatút školy Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok štatút predmetových komisií Vybavenie žiaka do školského internátu

štatút školy

Praktická škola

    Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole.

Absolvent získa  v rámci  vzdelávacieho  programu  pre praktickú školu možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohol čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí  alebo v chránenom bývaní  a pracovať v chránenom pracovisku. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činnosti spravidla pod dohľadom inej osoby.

Profilujúce voliteľné predmety na našej škole sú zamerané na PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE a na POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI. V školskom roku 2014/2015 sme otvorili triedu praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím so zameraqním na DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBU DOMÁCNOSTI.

V praktickej škole sa žiaci ďalej učia všeobecno-vzdelávacie predmety a odborno-praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti.

V školskom roku 2017/2018 otvárame dve triedy praktickej školy. Jedna trieda so zameraním na Pomocné práce v kuchyni bude poskytovaťč vzdelávanie žiakom s autizmom a s viacnásobným postihnutím. Druhá trieda bude zameraná profilujúcim predmetom Pestovateľské práce.

Príprava v praktickej škole trvá tri roky. Dokladom o skončení vzdelávania v nej je záverečné vysvedčenie.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria