Hlavné menu

Profil školy Špeciálna základná škola internátna Praktická škola Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie Štatút školy Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok štatút predmetových komisií Vybavenie žiaka do školského internátu

štatút školy

Špeciálna základná škola internátna

Vzdelávanie žiakov podľa variantu A

     Podľa variantu A sa vzdelávajú žiaci s ľahkým mentálnym, prípadne s iným pridruženým postihnutím / s telesným, s ľahším zmyslovým /. Vzdelávanie žiakov je realizované podľa školského vzdelávacieho programu- ISCED1. Je orientované na rozvoj individuálnych schopností a kľúčových kompetencií každého žiaka. V prípade, že si to vzdelávanie žiaka vyžaduje, je možné postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, prípadne podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje aktuálne schopnosti žiaka a umožňuje ich postupný rozvoj. Z vyučovacích predmetov má prioritné postavenie pracovné vyučovanie, na ktorom sa popri intenzívnom rozvoji hrubej a jemnej motoriky, vytvárajú základy pracovných návykov a zručností, nevyhnutných pre budúcu profesionálnu prípravu žiakov. Základné a všeobecné poznatky potrebné pre plnohodnotný život, získajú žiaci na predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, vecné učenie a vlastiveda, biológia, fyzika, chémia, geografia, dejepis, informatika, občianska výchova.. Rozvoj ich nadania je podporovaný na hudobnej, výtvarnej a telesnej výchove. V rámci učebného plánu majú žiaci zaradený povinne voliteľný predmet náboženská a etická výchova.

 

Vzdelávanie žiakov podľa variantu B

Do variantu B sú prijatí žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ktoré im neumožňuje úspešne zvládnuť učivo variantu A. Vzdelávanie v B variante trvá 10 rokov. Podľa potreby majú učitelia v triedach k dispozícii asistenta učiteľa. Edukačný proces je zameraný predovšetkým na oblasť výchovy, na vypestovanie sebaobslužných návykov dieťaťa, osobnej hygieny a na rozvíjanie základných pracovných zručnosti s predmetmi bežnej dennej potreby. Výchovno-vzdelávací proces sa orientuje na rozvoj takých kľúčových kompetencií ako pracovné, sebaobslužné, personálne, interpersonálne a komunikačné kompetencie. Cieľom výchovy a vzdelávania je čo najvšestrannejší rozvoj osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho reálne možnosti, pripraviť ho na reálny život, prípadne mu umožniť pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.

 

Vzdelávanie žiakov podľa variantu C

     Podľa variantu C sú vzdelávaní žiaci s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím, žiaci s mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktorí sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov (IVVP), ktoré sú rozpracované pre každého žiaka v konkrétnom individuálnom vzdelávacom pláne. Žiak by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach podľa individuálnych psychických a fyzických možnosti a schopnosti. Mal by čiastočne až úplne samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti (signalizovať potrebu, hygienické návyky, spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, stolovanie,...).Mať vybudované sociálne vzťahy v užšom a širšom sociálnom prostredí. Žiakovi je počas pobytu v škole umožnené spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať pri jeho vzdelávaní podľa vlastných schopností individuálnym tempom a prispievať k maximálnemu rozvoju osobnosti žiaka primerane k jeho schopnostiam a predpokladom. Preferované je blokové vyučovanie. Po skončení základnej školy na základe vlastných výsledkov môže pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria