Hlavné menu

Počet návštev: 495720

Sobota 24. 6. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 24.6.2017)
Sandra Kasanová (I.PŠ)
Ján Sýkora (VII.A)
Pozajtra (Pondelok 26.6.2017)
Dávid Kotlár (IV.A)
Adriana Karvayová (VII.A)

Individuálne vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Zároveň rešpektujeme osobitosti každého žiaka a vytvárame mu také podmienky, aby dosahoval čo najlepšie výsledky.

Moderné metódy

V malom rozvojovom projekte MŠ VVaŠ SR "Vzdelávanie pre všetkých 2012" sme získali prvé dve interaktívne tabule. Interaktívna tabuľa je pre nás motiváciou a zároveň je potešením s ňou pracovať. V súčasnosti už máme interaktívnu tabuľu v každej triede.

Všestranný rozvoj žiaka

Vo výchovnovzdelávacom procese venujeme veľkú pozornosť aj pohybovým a športovým aktivitám. Učíme sa pri tom trpezlivosti a zodpovednosti za svoj život a svoje zdravie
 

Novinky

Podmienky prijatia

Základná škola, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, sa označuje špeciálna základná škola.

Do špeciálnej základnej školy sa môžu prijímať len žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe žiadosti a so súhlasom zákonného zástupcu  po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Praktická škola môže vzdelávať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Uchádzač o štúdium v praktickej škole podáva prihlášku do praktickej školy. K prihláške pripojí vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK V PRAKTICKEJ ŠKOLE pre šk. rok 2017/2018

Riaditeľka Spojenej školy internátnej  organizačná zložka Praktická škola vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok  na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka praktickej školy v školskom roku 2017/2018.

K žiadosti žiaka o prijatie do praktickej školy treba predložiť dokumentáciu  ako v riadnom termíne prijímacieho konania- Návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole spolu s povinnými prílohami- psychologické vyšetrenie (s vyjadrením mentálnej úrovne) a špeciálno-pedagogické vyšetrenie.

K prijatiu žiaka je potrebné predložiť zápisný lístok na štúdium na strednej škole.

Prihláška do praktickej školy musí byť doručená do Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch do 14.júna 2017.

Termín prijímacieho pohovoru pred prijatím  na štúdium v praktickej škole v školskom roku 2017/2018 sa bude konať dňa 20. júna 2017.

Prijímacia skúška sa uskutoční formou prijímacieho pohovoru, na ktorom uchádzač preukáže záujem o štúdium v praktickej škole a splní podmienky prijímacieho konania.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria